Denk mee over de Milsbeekse uiterwaard langs de Maas

19-06-2024 164 keer bekeken

Rijkswaterstaat verkent samen met het project Lob van Gennep de mogelijkheden om de ecologische waterkwaliteit in de Milsbeekse uiterwaard langs de Noord-Limburgse Maas verbeteren. Van 19 juni tot en met 30 juli 2024 kan iedereen meedenken over de plannen.

Rijkswaterstaat verkent in opdracht van de minister van Infrastructuur en Waterstaat de mogelijkheden om de ecologische waterkwaliteit in de Milsbeekse uiterwaard te verbeteren. Dat gebeurt door geschikt leefgebied terug te brengen voor de waterplanten, vissen en kleine waterdiertjes die van nature in en langs de Maas thuishoren. Deze opgave volgt uit de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW).


Lob van Gennep

In het gebied Milsbeek speelt ook het project Lob van Gennep. Dat is een grotere gebiedsopgave met de focus op hoogwaterveiligheid in combinatie met ruimtelijke kwaliteit. Acht overheidspartijen werken daarvoor samen. De dagelijkse projectleiding ligt bij het Waterschap Limburg.

Onderdeel van de opgave is een dijkverlegging ter hoogte van Milsbeek.  Omdat het belangrijk is alle verschillende ingrepen goed op elkaar af te stemmen, wordt de uitwerking van de KRW-maatregel Milsbeekse uiterwaard meegenomen in de totale  gebiedsontwikkeling Lob van Gennep. 

De minister van Infrastructuur en Waterstaat heeft in maart 2022 de voorkeursbeslissing voor het project genomen. Het alternatief ‘Reguliere Dijken’ is in de voorkeursbeslissing opgenomen als het alternatief dat de voorkeur heeft. De KRW-maatregel Milsbeekse uiterwaard is onderdeel van dat voorkeursalternatief. 


Oplossingsrichting

Om het KRW-doel te bereiken, wordt nu de oplossingsrichting verkend om ter hoogte van de voormalige steenfabriek bij Milsbeek:

- een geul aan te leggen die met de Maas is verbonden;

- een geïsoleerd liggende kwelgeul aan te leggen;

- kwelgraslanden te ontwikkelen;

- de bovenste toplaag van het maaiveld te verwijderen om uitspoeling van stoffen als fosfaten en nitraat te beperken.


Denk met ons mee

Van 19 juni tot en met dinsdag 30 juli 2024 kan iedereen meedenken over de KRW-plannen voor de Milsbeekse uiterwaard. U kunt oplossingen aandragen voor de omschreven opgave en meedenken over de wijze waarop u betrokken wilt worden (participatie).

Meer informatie hierover vindt u in de zogenoemde Kennisgeving Voornemen en kennisgeving Participatie die op 18 juni in de Staatscourant is gepubliceerdZo'n kennisgeving is een formele mededeling over de plannen en het voornemen van de minister om een projectbesluit volgens de Omgevingswet vast te gaan stellen. Ook staat hierin informatie over hoe u een bijdrage kunt leveren en aan welke voorwaarden een alternatieve oplossingsrichting moet voldoen.


Hoe kunt u reageren?

U kunt op drie manieren reageren op de kennisgeving, van woensdag 19 juni 2024 tot en met dinsdag 30 juli 2024:

Digitaal

U kunt een mail sturen aan info@lobvangennep.nl

Mondeling

Voor het noteren van uw mondelinge reactie kunt u tijdens kantooruren een afspraak maken via het telefoonnummer van project Lob van Gennep: 088 - 88 90 354. Daarnaast kunt u tijdens de inloopbijeenkomst op 26 juni mogelijke oplossingen aandragen.


Per post

Schriftelijk reageren kan onder vermelding van 'Kaderrichtlijn Water-maatregel Milsbeekse uiterwaard' naar: Waterschap Limburg t.a.v. Lob van Gennep, Postbus 2207, 6040 CC Roermond
 

Woensdag 26 juni 2024 inloopavond in Milsbeek

Het projectteam Lob van Gennep organiseert op  26 juni aanstaande een inloopbijeenkomst in Milsbeek. Tussen 19.00 en 21.00 uur bent u van harte welkom om op elk gewenst moment binnen te lopen in het Trefpunt, Kerkstraat 31 in Milsbeek. Aanmelden is niet nodig.

Tijdens de inloopbijeenkomst kunt u uw ideeën delen over de plannen voor het dijktracé Milsbeek en de KRW-maatregel 'Milsbeekse uiterwaard'. En natuurlijk is er volop gelegenheid tot het stellen van vragen.
 

Meer weten?

Meer informatie over de plannen voor KRW-geulen in de Milsbeekse uiterwaard en de samenhang met de andere ingrepen in dit gebied vindt u op de website van het project Lob van Gennep

 

Cookie-instellingen