Toelichting schetsontwerp

Toelichting schetsontwerp Epse Waarden

Herstellen van riviernatuur

De natuur in en rond rivieren heeft een belangrijke rol in Nederland. Onze rivieren zijn een leefgebied voor veel planten en dieren, leveren drinkwater voor de mens, beregeningswater voor de landbouw en vormen een waterbuffer in natte én droge tijden. Maar door scheepsvaart, veiligheid en ander menselijk ingrijpen ging de riviernatuur de afgelopen eeuwen flink achteruit. Planten- en diersoorten verminderden  in aantal of verdwenen zelfs. Dat betekent dat de biodiversiteit afnam. Dat moet anders. Daarom zetten we ons in om de ecologische waterkwaliteit te verbeteren. De Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) is een van de programma’s die er zijn om de natuur te herstellen.

Epse Waarden: aanbrengen van natuurvriendelijke oevers

De Epse Waarden ligt aan de oostelijke oever van de IJssel ten zuiden van Deventer. De noordkant grenst aan de A1. Het is onderdeel van de gemeente Lochem in de provincie Gelderland. Het gebied is gedeeltelijk onderdeel van Natura2000 Rijntakken en het Gelders Natuurnetwerk. In de uiterwaard bevindt zich de veerpont naar de Wilpsche Klei. In het zuiden van de uiterwaard komt de Dommerbeek uit in de IJssel. Het zuidelijke gedeelte heet ook wel de Bokkenwaard.

Voor het verbeteren van de waterkwaliteit zonder de natuur te beschadigen is het creëren van een ondiep stromende leefomgeving voor vis, ongewervelde dieren (zoals waterkevers en watervlooien) en waterplanten belangrijk. Een belangrijke maatregel om dit doel te bereiken is de aanleg van natuurvriendelijke oevers. Een natuurvriendelijke oever is een meer geleidelijke overgang van water naar land. Elke versteende oever die we herstellen, gaat er anders uitzien. Van een licht glooiende oever vol met planten en grassoorten, geschikt voor bijvoorbeeld libellen en rietvogels, tot een steile onbegroeide wand langs de rivier waarin vogelsoorten zoals de oeverzwaluw of de ijsvogel geschikte broedplekken vinden. En alles daartussenin.  

Het schetsontwerp

In de Epse Waarden onderzoeken we de mogelijkheid voor het realiseren van ongeveer 2,5 km natuurvriendelijke oevers. Hiervoor hebben we vier locaties op het oog. De natuurvriendelijke oever in de Epse Waarden zal grotendeels bestaan uit een flauwe, zandige oever met een steilrand. De keuze voor het soort oever op een bepaalde plek is gebaseerd op de ruimte, grondeigendom, rivierknelpunten, binnen- of buitenbocht en overige aandachtspunten die uit onderzoeken naar voren zijn gekomen.  

De locaties van de natuurvriendelijke oevers in de Epse Waarden die we op het oog hebben kunt u zien in het schetsontwerp. Op dit moment zitten we in de ontwerpfase. Dat betekent dat er afgelopen tijd gesprekken zijn gevoerd met verschillende mensen die met het gebied te maken hebben, waaronder ook de grondeigenaren. De verschillende wensen en mogelijkheden zijn in het schetsontwerp verwerkt. Via deze link kunt u het schetsontwerp en de bijbehorende dwarsdoorsneden bekijken.

Planning

Voor de Epse Waarden is de planning dat het voorlopige ontwerp in 2025 gereed is. Er wordt gestreefd het project in 2027 af te ronden.  

Cookie-instellingen