Toelichting schetsontwerp

Herstellen van riviernatuur 

De natuur in en rond rivieren heeft een belangrijke functie in Nederland. Onze rivieren zijn een leefgebied voor veel planten en dieren, leveren drinkwater voor de mens, beregeningswater voor de landbouw en vormen een waterbuffer in natte én droge tijden. Maar de riviernatuur ging de afgelopen eeuwen flink achteruit door veiligheid, scheepvaart en ander menselijk ingrijpen. Soorten planten en dieren verminderden in aantal of verdwenen zelfs. Dat betekent dat de biodiversiteit afnam. En dat moet anders. Daarom zetten we ons in om de ecologische waterkwaliteit te verbeteren. De Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) is een van de programma’s die helpen de natuur te herstellen. 

Spaensweerd: aanbrengen van een meestromende geul 

Meestromende geul 

Voor het verbeteren van de ecologische waterkwaliteit is het creëren van een ondiepe, stromende leefomgeving voor vis, ongewervelde dieren (zoals waterkevers en watervlooien) en waterplanten belangrijk. Dit is te bereiken door het aanleggen van meestromende geul. Ondiep, stromend water is een van de belangrijkste rivierleefgebieden voor veel dieren en planten in de rivier. De effecten van schepen hebben een negatieve invloed op dit leefgebied, waardoor er een beschutting van scheepvaartgolven noodzakelijk is. Om dit te bewerkstelligen is er ondiep stromend water (< 3 m) nodig in de hoofdgeul.   

Het schetsontwerp 

Het toekomstbeeld van de meestromende geul kunt u zien in het schetsontwerp. Op dit moment zitten we in de ontwerpfase. Dat betekent dat er afgelopen tijd gesprekken zijn gevoerd met verschillende mensen die met het gebied te maken hebben zoals de grondeigenaar en de overheden. Verschillende wensen van hen én de doelen van de KRW zijn in het schetsontwerp verwerkt.  

Het volledige schetsontwerp kunt u hier vinden. 

Via deze link zijn verschillende kaarten te bekijken die de basis vormen voor het schetsontwerp.

Het vervolg 

Na het schetsen volgt het uitwerken en maken we een voorlopig ontwerp. Dit kan nog wijzigingen voor het uiteindelijke ontwerp tot gevolg hebben. Voor het maken van geul en de strangen houden we rekening met verschillende onderdelen. Het ontwerp moet bijvoorbeeld goed uit te voeren zijn en de impact op de natuur en omgeving moet minimaal zijn. Daar gaan we de komende tijd mee aan de slag. Mensen uit de omgeving betrekken we hierbij. Ook worden er enkele veldonderzoeken uitgevoerd.   

Planning 

Voor de Fraterwaard – Doesburg is de planning dat het voorlopige ontwerp in het derde kwartaal van 2024 klaar is. Er wordt gestreefd het project in 2027 af te ronden.  

Cookie-instellingen