Kwelgeulen Baarlo-Hout-Blerick

11-11-2022

Uitwerking en inpassing kwelgeulen tussen Baarlo en Hout-Blerick, onder leiding van waterschap Limburg. Status: voorbereiding Projectbesluit Omgevingswet.

Rijkswaterstaat heeft tussen Baarlo en Hout-Blerick plannen voor het aanleggen van enkele kwelgeulen in de Maasuiterwaard. Dit volgt uit de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW). Daarin zijn bindende afspraken gemaakt over het herstel van het leefgebied van waterplanten, vissen en kleine waterdiertjes in en langs onze oppervlaktewateren. Dat geldt ook voor de Maas. 


Onderdeel van het programma Baarlo-Hout-Blerick

In dit gebied speelt ook de dijkversterking en -verlegging Baarlo-Hout-Blerick vanuit het Hoogwaterbeschermingsprogramma. Daar is waterschap Limburg de trekker van. Verder ligt hier de Kwistbeek. De ecologische verbetering van de monding van deze beek is eveneens een KRW-opgave.

Het is belangrijk alle ingrepen in dit gebied goed op elkaar af te stemmen. Daarom is afgesproken dat het waterschap de plannen voor de Kwistbeek en de kwelgeulen meeneemt in de planuitwerking van het totale Programma Baarlo-Hout-Blerick, dat in juni 2023 is vastgesteld. Lees meer over de verschillende besluiten die hier bij komen kijken op de website van het waterschap.


Kennisgeving Voornemen en Participatie

Het programma bevindt zich nu in de fase waarin de plannen voor onder andere de kwelgeulen en de dijkversterking en -verlegging verder worden uitgewerkt en de projectbesluiten worden voorbereid. 

Het bekendmaken van het voornemen om een projectbesluit voor te bereiden, gebeurt met een zogenaamde Kennisgeving voornemen en participatie. Dit is een schriftelijke mededeling waarin staat hoe u kunt meedenken en reageren. Voor de projecten 'Kwelgeulen' en 'Dijkversterking en -verlegging' zijn op 28 mei 2024 de Kennisgevingen in de Staatscourant gepubliceerd. Zie hiervoor:

Van woensdag 29 mei 2024 tot en met dinsdag 9 juli 2024 lagen de Kennisgeving met het participatie- en communicatieplan voor het project Kwelgeulen en de Kennisgeving met de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) en het participatie- en communicatieplan voor project Dijkversterking en -verlegging ter inzage. In die periode was het mogelijk de stukken in te zien en te reageren. De reactietermijn is nu gesloten.

Bij de kwelgeulen wordt naar vijf specifieke locaties gekeken, zie de volgekleurde gebieden op onderstaand kaartje.

Heeft u vragen?

Voor vragen over deze projecten, dan kunt u bellen naar 088 – 889 01 00 (gratis) of mailen naar dijkversterking@waterschaplimburg.nl.
 

Meer weten over de Kaderrichtlijn Water-maatregelen bij de Maas?

Meer informatie over de maatregelen van Rijkswaterstaat voor ecologisch herstel van de Maas vanuit de Kaderrichtlijn Water is te vinden op www.rijkswaterstaat.nl/maasoevers, via de nieuwsbrief en in deze brochure. Of bel voor vragen met de publieksinformatielijn van Rijkswaterstaat 0800-8002 (gratis).

Lat: 51.3285687767566
Long: 6.11127894558278

Een momentje...
Cookie-instellingen