Toelichting schetsontwerp

Toelichting schetsontwerp Randwijksche Uiterwaard

Herstellen van de riviernatuur 

Rijkswaterstaat heeft de opdracht om de kwaliteit van leefgebieden voor planten en dieren te verbeteren en de biodiversiteit te vergroten in het rivierengebied van Nederland. De maatregelen die Rijkswaterstaat hiervoor neemt zijn onderdeel van de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW). Het doel van deze richtlijn is om de kwaliteit van het oppervlaktewater in Europa te verbeteren en te beschermen. Uiterlijk in 2027 moeten de wateren voldoende schoon en gezond zijn.  

Binnen het stroomgebied van de Waal, Nederrijn, Lek en IJssel werken Rijkswaterstaat, Staatsbosbeheer en andere partners samen aan het verbeteren van riviernatuur. Dat doen we door bijvoorbeeld het aanleggen van geulen en natuurvriendelijke oevers, het vernatten van uiterwaarden, het plaatsen van rivierhout en het verbeteren van beekmondingen. 

Deze maatregelen vinden onder andere plaats in de Randwijksche Uiterwaarden en De Rauwert. Samen met overheden en directe grondeigenaren hebben we in de afgelopen tijd gekeken naar de mogelijkheden om de riviernatuur in de Randwijksche Uiterwaarden en De Rauwert te verbeteren. Op basis van deze input hebben we het schetsontwerp ontworpen. Het schetsontwerp is een zogenoemde ‘vlekkenkaart’ welke indicatief de zoeklocaties van de natuurvriendelijke oevers weergeeft. 

Toelichting schetsontwerp 

Kerfkribben  
 

Ten westen van het bedrijfsterrein van Wienerberger B.V. beogen we een luwtezone bij de kribvakken te maken, waarbij we het kribvak dichtzetten door bijvoorbeeld rivierhout te verankeren of een palenrij te plaatsen. Hierdoor ontstaat een luwte in de kribvakken, vrij van golfslag veroorzaakt door schepen. Daarnaast brengen we een kerf in de krib aan, waardoor er een stroming achterlangs tussen de kribvakken plaatsvindt. Tevens worden resterende stenen en puin verwijderd. Hoe de luwtemaatregel er precies uit gaat zien wordt in de volgende fase verder uitgewerkt.  

Natuurvriendelijke oevers 

Ten westen van de A50 Rijnbrug bij Heeteren, ten oosten van het bedrijfsterrein van Wienerberger B.V en ten westen van het Gelders Smalspoormuseum kijken we naar de kansrijkheid van natuurvriendelijke oevers. Natuurvriendelijke oevers zijn oevers waar de natuur weer de ruimte krijgt. Afhankelijk van waar we de oever herstellen, ziet hij er anders uit. Langs dit deel van de Nederrijn-Lek zal dit voornamelijk inhouden dat we resterende stenen en puin verwijderen.  

Luwtemaatregel 

Tot slot kijken we ten oosten van de Lexkesveer naar de mogelijkheid van de aanleg van een tweezijdig aangetakte luwtemaatregel. Dit deel van oever is vanuit rivierkunde niet geschikt voor ontstenen, een luwtemaatregel achter de huidige steenbestorting is echter wel mogelijk. De luwtemaatregel wordt eventueel bovenstrooms aangetakt doormiddel van een bovenstroomse duiker. Deze maatregel is kansrijk omdat er hierdoor een luwer klimaat ontstaat, vrij van golfslag gecreëerd door schepen. De in- en uitstroomopening wordt beschermd doormiddel van een palenrij.  

Cookie-instellingen