Vergunningen

Vergunningen

De herinrichting van de Loenensche Buitenpolder is bedoeld om de natuur, de waterkwaliteit en de extensieve recreatie te verbeteren. Om met het werk te mogen beginnen zijn vergunningen nodig. In de tabel hieronder kunt u lezen welke vergunningen al door Staatbosbeheer en Rijkswaterstaat zijn aangevraagd. Deze zijn inmiddels vergund.

In een later stadium van het project zullen door de aannemer ook nog vergunningen moeten worden aangevraagd, onder andere voor de bouw van de voetgangersbrug en het doorlaatmiddel.

Vergunningen herinrichting Loenensche Buitenpolder

Naam vergunning/ ontheffing

Bevoegd Gezag

Omschrijving

Vergund

Projectplan Waterwet

Rijkswater-staat/ Ministerie van I&W

In het projectplan wordt beschreven hoe het werk wordt uitgevoerd. Ook worden de effecten voor ecologie, scheepvaart, wateroverlast beschreven en de resultaten van de uitgevoerde onderzoeken.  

ja

Wet natuurbescherming

Provincie Gelderland In het kader van de Natuurbeschermingswet wordt gekeken naar de gevolgen van het werk op de flora en fauna in het gebied. Waar nodig worden in de vergunning maatregelen opgenomen ter bescherming van de flora en fauna.

ja

 

Ontgrondingenvergunning

Provincie Gelderland

In de ontgrondingsvergunning worden de voorwaarden voor de uitvoering van het graafwerk in de uiterwaard beschreven. Daarbij wordt onder andere aangegeven wat de maximale te graven diepte  is.

ja

Waterwetvergunning

Waterschap Rivierenland

In de waterwetvergunning wordt beschreven hoe ervoor gezorgd wordt dat de hoogwaterveiligheid niet in gevaar komt. De graafwerkzaamheden mogen geen negatieve invloed hebben op de sterkte van de dijk .

ja

Omgevingsvergunning

Gemeente Overbetuwe

Voor de uit te voeren werkzaamheden zoals graafwerkzaamheden, het ophogen van het bestaande maaiveld en de aanleg van een tijdelijke parkeerplaats is een omgevingsvergunning nodig.

ja

 

0 bestanden geselecteerd: 
Cookie-instellingen