Meestromende nevengeulen in nieuw ontwerp voor uiterwaarden Wamel, Dreumel en Heerewaarden

18-12-2020 2237 keer bekeken

Het project Uiterwaarden Wamel, Dreumel en Heerewaarden (UWDH) kende in 2020 een dynamisch jaar. Door nieuwe inzichten in februari zijn de natuurdoelen van het toenmalige ontwerp opnieuw beoordeeld.

De conclusie was dat we met aanpassingen in het ontwerp méér konden bereiken voor vissen die stromend water nodig hebben. We zijn opnieuw aan het ontwerpen geslagen. Het nieuwe ontwerp is op hoofdlijnen in november vastgesteld door Staatsbosbeheer, Provincie Gelderland en Rijkswaterstaat.

Aanleiding voor het herontwerp    
In het vorige ontwerp hadden we eenzijdig aangetakte strangen opgenomen. Dat zijn rivierarmen die maar aan één kant aansluiten op de Waal. In dit soort rivierarmen is geen stroming aanwezig. Dit sloot onvoldoende aan op de gewenste soorten die we in het gebied willen houden of krijgen. In dit deel van de rivier zijn dit vooral vissen die stromend water nodig hebben. In het ontwerp dat we nu hebben gemaakt zijn de eenzijdig aangetakte strangen omgevormd naar meestromende nevengeulen. Dat zijn rivierarmen die aan twee kanten aansluiten op de Waal.

Het ontwerp op hoofdlijnen
Het plangebied is bekend en het  ontwerp op hoofdlijnen is klaar. Dit willen we dit gaan maken:

  • 5 meestromende nevengeulen met een totale lengte van ongeveer 10 kilometer;
  • ongeveer 36 ha overstromingsvlaktes;
  • ongeveer 274 hectare nieuwe natuur.

In dit document staat de uitleg over het  ontwerp op hoofdlijnen.

Onzekerheden in het  ontwerp op hoofdlijnen
Op dit moment doen we verschillende onderzoeken naar de effecten van het ontwerp. De effecten die ons ontwerp heeft op het binnendijks grondwater en de effecten voor de scheepvaart zijn hiervan de belangrijkste. De meestromende nevengeulen brengen namelijk aanzanding met zich mee in de hoofdvaargeul. Voor veilige scheepvaart willen we dit zo veel mogelijk voorkomen. We passen het ontwerp hierop aan als dat nodig is. De grond die vrijkomt bij het graven van de geulen voeren we af, we onderzoeken waar deze grond naar toe kan.
 
De bereikbaarheid
We weten dat er behoefte is om te kunnen struinen in de uiterwaarden. Daarom leggen we over de nieuwe nevengeulen bruggen aan, zodat beheer en onderhoud kan plaatsvinden en de wandelaar een rondje uiterwaard kan lopen. Deze bruggen zorgen er ook voor dat dieren bij hoogwater een vluchtmogelijkheid hebben. We leggen geen recreatieve voorzieningen aan; zo blijven de uiterwaarden waarvoor ze hier bedoeld zijn namelijk voor natuurontwikkeling en extensieve gebruik. De strandjes aan de Waal blijven bereikbaar.

Ontwerpproces met belanghebbenden uit de omgeving
Begin oktober presenteerden we dit voorlopige ontwerp aan belanghebbenden uit de omgeving. Dit zijn de mensen die eerder hebben meegedacht in zogenaamde ‘ontwerpateliers Heerewaarden en Wamel-Dreumel’.  We vroegen hen wederom naar hun mening op dit herontwerp. We hebben veel waardevolle ideeën en aandachtspunten terug gekregen.

Hier staan we nu
We zitten nu in de fase dat we de ideeën en meningen uit de groep belanghebbenden onderzoeken op haalbaarheid en toepasbaarheid. Dat onderzoek vraagt een aantal weken, want we moeten daarvoor ook experts raadplegen. Uiterlijk eind januari  laten we de inbrengers weten wat hun inbreng betekent voor het definitief ontwerp.

De volgende stappen

  • In november 2020 is het ontwerp op hoofdlijnen vastgesteld door Staatsbosbeheer, Rijkswaterstaat en Provincie Gelderland. Dit wordt nu verder uitgewerkt tot een definitief ontwerp dat de  basis vormt voor de bestemmingsplanwijzigingen en de vergunningaanvragen.
  • In de tweede helft van 2021 liggen bestemmingsplanwijzigingen en de vergunningaanvragen ter inzage voor een ieder en kunnen zienswijzen worden ingebracht.
  • Naar verwachting worden het bestemmingsplan en de uitvoeringsvergunningen in  2022 vastgesteld.
  • De start van de uitvoering is gepland vanaf 2023. Dit onder de voorwaarde dat alle procedures en verdere voorbereidingen voorspoedig verlopen. De duur van de uitvoering zal, afhankelijk van de werkwijze, ongeveer 2 – 3 jaar in beslag nemen.

 

Cookie-instellingen