Planfase 2020-2027

Voor het verbeteren van de riviernatuur in Nederland zitten we momenteel in de derde fase van een langer lopend programma. Deze fase duurt van 2020-2027. Nu zijn we bezig met de voorbereidingen om de verbetering van de riviernatuur voor deze fase aan te pakken. We starten projecten op en werken samen met belanghebbende partijen uit de omgeving toe naar een ontwerp voor geschikte maatregelen. Daarnaast regelen we bijvoorbeeld de benodigde vergunningen. Zodat alles klaar is om de maatregelen vervolgens ook uit te voeren.

Kaderrichtlijn Water
Het hele ecosysteem, inclusief de mens, is afhankelijk van schoon en voldoende water. Wij drinken water, maar ook planten en dieren leven in en van water. Alles wat leeft heeft een bepaalde waterkwaliteit nodig om te kunnen bestaan. Die waterkwaliteit is nog niet overal goed genoeg. Water houdt zich niet aan grenzen. Daarom pakken we het verbeteren van de waterkwaliteit in Europees verband op. Alle EU-landen hebben afspraken gemaakt en richtlijnen opgesteld om samen de waterkwaliteit te verbeteren. Deze afspraken en richtlijnen zijn opgenomen in de Kaderrichtlijn Water (KRW). Het voornaamste doel van de KRW is het verbeteren van de ecologische en chemische waterkwaliteit. Hiermee beschermen we de planten en dieren in de Europese wateren en verbeteren we hun leefomgeving.

Lees meer over de Kaderrichtlijn Water op de website van Rijkswaterstaat.

Nederland waterland
Nederland en water zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Nederland is een waterland. Onze molens, gemalen, polders en dijken zijn wereldberoemd. Maar onze ingrepen in het watersysteem hebben er ook toe geleid dat een deel van onze wateren geen goed leefgebied vormen voor de planten en dieren die er thuishoren. Daarom zijn er maatregelen nodig. Bijvoorbeeld om vissen ruim baan te geven en het water schoon en gezond te houden.

Met die maatregelen geeft Nederland invulling aan de Europese afspraken zoals die in 2000 vastgelegd zijn in de Kaderrichtlijn Water (KRW). Voor de grote rijkswateren is Rijkswaterstaat verantwoordelijk voor de KRW-maatregelen. In de regio pakken provincies, waterschappen en sommige gemeenten dit op. Daarnaast zoeken we naar mogelijkheden om de maatregelen te combineren met andere projecten, zoals dijkversterkingen, natuurontwikkeling en recreatie. Daarom werken we met veel partijen samen om te bepalen welke maatregelen nodig zijn om de waterkwaliteit te verbeteren.

De KRW-maatregelen herstellen de natuurlijke inrichting van wateren, binnen de kaders van het huidige gebruik. Ze hebben een grote positieve impact op het ecosysteem en zorgen ervoor dat planten en dieren zich weer meer thuis gaan voelen in onze wateren.

Lees meer over de Maatregelen Waterkwaliteit op de website van Rijkswaterstaat.

Wat gaan we doen?
In de huidige fase onderzoeken we voor een groot aantal geselecteerde locaties wat we moeten doen om de waterkwaliteit te verbeteren. Per locatie maken we een plan. Daarvoor gaan we ook in gesprek met omwonenden, overheden, belangenverenigingen, recreanten en grondeigenaren. We vragen wat zij belangrijk vinden en waar wij, als dat mogelijk is, rekening mee moeten houden. Op deze manier willen we tot plannen komen voor de geselecteerde locaties. Op deze plannen kunt u dan ook weer reageren. Tot slot voeren we de gekozen maatregelen uit.

Kijk op de kaart hieronder welke maatregelen bij jou in de buurt mogelijk zijn.

 

Cookie-instellingen