Elster Buitenwaarden en Lunenburgerwaard

Rijkswaterstaat en provincie Utrecht werken samen aan de inrichting van de Elster Buitenwaarden in Rhenen en de Lunenburgerwaard in Wijk bij Duurstede.

De provincie Utrecht realiseert met dit project de Europese natuurdoelen vanuit Natura2000 en haar eigen natuurdoelen. Rijkswaterstaat geeft hiermee invulling aan de doelen vanuit de Kaderrichtlijn Water om de waterkwaliteit te verbeteren.

Elster Buitenwaarden

De Elster Buitenwaarden en de Lunenburgerwaard maken deel uit van het Natura 2000-gebied Rijntakken. Het project draagt bij aan ontwikkeling en bescherming van de natuur in dit gebied.

Door in grote delen van de uiterwaard de toplaag af te graven, kunnen bloemrijke graslanden ontstaan. Tegelijk komen in het gebied geulen, moeraszones en natuurvriendelijke oevers die bijdrage aan schoner water en water met een hogere ecologische kwaliteit dat goed is voor het waterleven: planten, vissen en amfibieën.

De werkzaamheden in de Elster Buitenwaarden starten in 2018. Een impressie van hoe het gebied de komende jaren gaat veranderen is te zien in de online viewer.


Toekomstbeeld uit viewer Elster Buitenwaarden

Lunenburgerwaard

In de Lunenburgerwaard zijn de ingrepen minder groot, deze uiterwaard is al voor een aanzienlijk deel natuurgebied. Om het leefgebied voor flora en fauna nog aantrekkelijker te maken komen ook hier geulen en moerasgebied. In de dode rivierarm maken stenen plaats voor natuurvriendelijke oevers. Ook wordt in deze oude rivierarm ‘rivierhout’ (dode bomen) gelegd, wat aantrekkelijk is voor kleine diertjes en planten die zich erop vestigen.

In deze brochure kan je meer lezen over de plannen voor de Lunenburgerwaard.

De uitvoering in de Lunenburgerwaard verloopt in afstemming met de dijkversterking in dit gebieden en start naar verwachting in 2021.

Als belangrijkste grondeigenaren en direct belanghebbenden zijn Utrechts Landschap, de gemeenten Rhenen en Wijk bij Duurstede en het Hoogheemraadschap Stichtse Rijnlanden bij de inrichting van de Elster Buitenwaarden en Lunenburgerwaard betrokken.

Cookie-instellingen