Hoenwaard

Provincie Gelderland, Rijkswaterstaat, Waterschap Vallei en Veluwe, de gemeenten Heerde en Hattem en een vertegenwoordiging uit het gebied werken samen aan de toekomst van de Hoenwaard. Aanleiding vormen diverse belangen en opgaven, zoals de stevigheid van de kades naast de wetering, de levensduur van het gemaal, de toekomst van de agrarische sector, de ontwikkeling van natuur en overige wensen zoals bewoning, recreatie en waterveiligheid op de IJssel. 

De betrokken partijen hebben ieder een eigen opgave of belang. Elke opgave op zich is lastig te realiseren, maar door samen te werken wordt meerwaarde gecreëerd. Juist door een integrale aanpak en het in samenhang ontwikkelen van de verschillende opgaven, is het mogelijk om meerdere doelen tegelijk te realiseren.

De sleutel ligt bij het realiseren van compensatieruimte voor de rivier om vervolgens andere ontwikkelingen mogelijk te maken, zoals ooibos, kleinschalige bedrijvigheid of een enkele woning. Ook dragen de maatregelen bij aan diverse doelen, waaronder de Kaderrichtlijn water (KRW). Voor KRW zien we mogelijkheden voor vernatting, aanleg van geulen en natuurvriendelijke oevers.

De Hoenwaard is een robuuste ecologische schakel van de Veluwe naar de IJssel en een unieke plek langs de Sallandse IJssel. Het is een belangrijk uitloopgebied voor Hattem en Heerde. Het gebied is van grote cultuurhistorische waarde en kent een bijzondere historie. Dit karakteristieke landschap en de geschiedenis ervan is het waard om te behouden en te versterken, daarom staat het karakteristieke cultuurlandschap centraal bij de toekomstige ontwikkeling. 

Sinds 2018 zijn de betrokken organisaties, bewoners en ondernemers samen aan de slag gegaan met de Verkenning Hoenwaard 2030, om te komen tot een samenhangend en integraal plan.

Cookie-instellingen