Uiterwaarden Wamel, Dreumel en Heerewaarden

Over het project

In het project onderzoeken we diverse mogelijkheden om de natuur in de uiterwaarden van Wamel, Dreumel en Heerewaarden te verbeteren.

Geulen en strangen

We kijken naar de mogelijkheden voor (tijdelijk) meestromende nevengeulen. Zo ontwerpen we leefgebieden voor vissen, libellen en zoetwatermossels. In de Waal is een tekort aan geschikte leefomgevingen voor deze diersoorten. We maken de nevengeul geschikt voor riviervissen zoals de barbeel en de serpeling, die afhankelijk zijn van stromend water. Ook creëren wij zones die geschikt zijn voor de groei van waterplanten waar dat mogelijk is, en de rivierdynamiek dit mogelijk maakt. Dit voor de soorten die daarbij horen.

Ruimte voor Riviergebonden natuur

We geven rivier gebonden natuur meer ruimte. We willen bijvoorbeeld meer natuurlijke graslanden (zogenaamde stroomdalflora) in het gebied terug laten komen. Door vernatting  krijgen broedvogels zoals de kwartelkoning, de porseleinhoen en andere bijzondere diersoorten zoals  de kamsalamander en de bever, betere leefgebieden.

Nieuw ooibos

We onderzoeken mogelijkheden om nieuw ooibos te laten ontwikkelen. Ooibossen zijn bossen die op natuurlijke wijze ontstaan langs rivieren. Het woord ooi is een oud woord voor nat terrein bij een rivier. Waar ooibossen vroeger veelvuldig te vinden waren langs de rivieren, zijn deze nu grotendeels verdwenen. Het zijn bossen die geen moeite hebben om een tijd lang “natte voeten” te hebben. Ze worden gekenmerkt door soorten als schietwilg, amandelwilg, katwilg en zwarte populier. Dit type bos hoort van oudsher bij uiterwaarden, maar is in Nederland bijna verdwenen. We kijken alleen naar plekken waar bos niet voor opstuwing van water zorgt bij hoge rivierstanden.

Scheepvaart en landbouw

De nieuwe inrichting moet voldoen aan waterstaatkundige eisen.  Nieuwe beplanting mag bijvoorbeeld geen wateropstuwing bij hoogwater veroorzaken. Daarnaast mag er geen aanzanding plaatsvinden in het zomerbed van de rivier. Ook de omliggende landbouw mag geen negatieve effecten ondervinden van de nieuw te ontwikkelen natuur. Daar wordt het plan straks op beoordeeld.

Recreatie

Wandelaars, sportvissers en natuurliefhebbers kunnen van de rijke natuur blijven genieten. We streven ernaar het juist nóg aantrekkelijker voor hen te maken, zonder dat de rust en privacy van de buitendijkse bewoners in het geding komt.

Vrij te komen grond

We gaan er vanuit dat de grond die vrijkomt bij het graven van de geulen zal worden afgevoerd buiten het projectgebied. Afhankelijk van de kwaliteit van de grond wordt deze afgevoerd naar  het rijksdepot in het Hollands Diep. Als de grond voldoet aan de kwaliteitsnormen kan deze worden hergebruikt op het land .

Een andere denkbare optie is, om een deel van de grond toe te passen bij de oeverbetering  van de Vonkerplas. Uiteraard kan dit alleen als de kwaliteit van de grond daarvoor geschikt is en indien dat ook een duidelijke ecologische meerwaarde heeft. Hiervoor brengen we eerst de ecologische kwaliteit en mogelijkheden voor ecologische ontwikkeling van de plas in beeld. Dit vindt plaats in afstemming met het Burgercollectief De Dreumelsche Waard en Boomgroep Wamel. 

Het onderzoek naar de ecologische kwaliteit van de Vonkerplas zal naar verwachting zeker tot eind 2021 gaan duren. Daarom hanteren we nu het uitgangspunt dat we geen grond in de Vonkerplas gaan brengen. Als het onderzoek uitwijst dat toepassing van grond in de plas een ecologische meerwaarde heeft, beoordelen we welke mogelijkheden hiervoor dan nog resteren.  

Klik hier voor de planning

 

Cookie-instellingen