Meedenken met ecologische plannen Vorstermolenbeek, Kleefse Beek en Leijgraaf Arcen

27-01-2023 1210 keer bekeken

Arcadis werkt in opdracht van Rijkswaterstaat verschillende maatregelen uit voor het verbeteren van de ecologische waterkwaliteit in en langs de Maas. Voor drie locaties is daarvoor nu een zogenoemde Kennisgeving Participatie gepubliceerd: de Kleefse beek, Vorstermolenbeek en Leijgraaf Arcen.

Bij het uitwerken van de maatregelen is er oog voor de belangen van omwonenden, ondernemers, recreanten, grondeigenaren en pachters en vindt afstemming plaats met waterschap Limburg, de betreffende  gemeente en/of provincie Limburg. Ook houden Rijkswaterstaat en Arcadis zo goed mogelijk rekening met archeologische, landschappelijke en cultuurhistorische waarden en eventuele beschermde plant- en diersoorten in het gebied.

Klik hier voor meer informatie over de maatregel Kleefse beek
Klik hier voor meer informatie over de maatregel Vorstermolenbeek
Klik hier voor meer informatie over de maatregel Leijgraaf Arcen

Meedenken

Voor alle drie de maatregelen is een oplossingsrichting uitgewerkt. Met de Kennisgeving Participatie, gepubliceerd in de Staatscourant, informeert Rijkswaterstaat belanghebbenden en nodigt hen uit om mee te denken over deze voorgenomen herstelmaatregelen. Deze stap heeft alles te maken met de aanstaande Omgevingswet, die naar verwachting per 1 januari 2024 in werking treedt. Bij deze nieuwe wetgeving komen namelijk ook nieuwe procedures kijken. Eén daarvan is het publiceren van een Kennisgeving Participatie. Daarin licht Rijkswaterstaat de plannen toe en staat beschreven hoe belanghebbenden kunnen meedenken en welke voorwaarden daar voor gelden. Via deze link vindt u de volledige tekst van de Kennisgeving. U kunt nog tot en met 25 februari 2023 reageren, via de manieren die staan aangegeven: schriftelijk, per e-mail of via contact met de omgevingsmanager.

Kaderrichtlijn Water

De opdracht voor deze drie beekmondingen is onderdeel van een groter ecologisch herstelprogramma voor de Maas dat Rijkswaterstaat uitvoert vanuit de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW). Zowel in de gemeente Gennep als Venlo zijn eerder al KRW-maatregelen uitgevoerd. Ook zijn er – behalve de Vorstermolenbeek, Kleefse Beek en Leijgraaf Arcen - nog andere ecologische maatregelen bij de Maas in voorbereiding in deze regio’s.

Overgang naar nieuwe wetgeving

Niet al deze ingrepen gaan qua planning onder de Omgevingswet vallen. Sommige worden nog voorbereid onder de huidige wetgeving. Dat betekent dat Rijkswaterstaat in de praktijk te maken heeft met verschillende te volgen procedures. In de communicatie over de plannen zal steeds worden aangegeven welke procedure van toepassing is. In alle gevallen blijft de wettelijke mogelijkheid bestaan een zienswijze in te dienen als ontwerpbesluiten ter inzage liggen.

Meer weten over de ecologische herstelmaatregelen bij de Maas?

Kijk op www.samenwerkenaanriviernatuur.nl/maas of www.rijkswaterstaat.nl/maasoevers. Bellen met de landelijke informatielijn van Rijkswaterstaat kan ook: 0800-8002 (gratis)

 

 

 

 

Cookie-instellingen