Maatregelen

De natuur in en rond rivieren vervult een belangrijke rol in Nederland. Onze rivieren zijn een leefgebied voor veel planten en dieren, leveren drinkwater voor de mens, beregeningswater voor de landbouw en vormen een waterbuffer in natte én droge tijden.

Maar de riviernatuur ging de afgelopen eeuwen flink achteruit ten gunste van veiligheid, scheepvaart en ander menselijk ingrijpen. Soorten gingen achteruit in aantal of verdwenen zelfs en de biodiversiteit nam af. Dat moet anders. Daarom zetten we ons in om de ecologische waterkwaliteit te verbeteren. Met verschillende maatregelen brengen we de natuur weer in balans zonder in te boeten op veiligheid en doorstroming.

 

Beekmondingen herstellen

We herstellen beekmondingen om te zorgen voor geleidelijke overgangen die het waterleven helpen. Opgeworpen barrières voor vissen halen we weg of veranderen we, zodat beken weer een goede plek worden om te zwemmen en te paaien.
Lees meer

Rivierhout plaatsen

Dode bomen onder water zijn een goede leefomgeving voor waterplanten en -dieren. In de Nederlandse rivieren liggen op nog maar weinig plekken takken en bomen. We laten daarom op diverse plekken dode bomen in het water zakken en leggen ze veilig vast zodat ze zich niet meer kunnen verplaatsen.
Lees meer

Vispassages aanleggen

We leggen vispassages aan om migrerende vissoorten langs onder andere stuwen en gemalen te helpen. Zonder deze passages is het voor vissen lastig om van het ene water naar het andere te gaan, of om hoogteverschillen te overbruggen.
Lees meer

 

Geulen en strangen aanleggen of verbeteren

We graven bestaande, natuurlijke nevengeulen en strangen opnieuw uit en verbinden ze beter met de rivier. Ook leggen we nieuwe geulen en strangen met ondiep water aan. Dat doen we in deze uiterwaarden. Hierdoor wordt het rivierengebied een rijkere leefomgeving voor planten en dieren.
Lees meer

Natuurvriendelijke oevers

Door menselijke ingrepen in onze wateren zoals stenen oevers is het leefgebied voor veel waterplanten en -dieren achteruitgegaan. Veel van het oorspronkelijke ondiepe, luwe water is verdwenen en daarmee een ecologisch waardevol leefgebied. Met natuurvriendelijke oevers brengen we dat leefgebied terug.
Lees meer

Kademuren en damwanden compenseren

Veel wateren zijn de afgelopen decennia aangepast aan eisen voor scheepvaart en veiligheid. Rivieren zijn ingekaderd en bochten zijn eruit gehaald. Veel harde, stenige oevers en kades zijn het resultaat. De waterveiligheid ging door deze harde oevers en kades omhoog, maar de ecologische kwaliteit ging juist achteruit.
Lees meer

 

Chemische waterkwaliteit verbeteren

Zorgen voor schoon water is één van de hoofdtaken van Rijkswaterstaat. Naast de ecologische waterkwaliteit, is ook de chemische kwaliteit een belangrijke graadmeter. Daarom meten we voortdurend de waarden van het water en toetsen we die aan de hand van doelen en normen. Op basis daarvan bepalen we of en wanneer we maatregelen moeten treffen om de kwaliteit van het water te verbeteren.
Lees meer

Wetlands creëren

Door de aanleg van dijken en intensief gebruik van de uiterwaarden is veel van de dynamiek langs de waterkant verdwenen. Zo kan de rivier niet meer regelmatig buiten zijn oevers  treden. De karakteristieke wetlands zijn hierdoor op veel plekken verdwenen. Door de uiterwaarden te verlagen, geven we het water – en daarmee veel dieren en planten – weer de ruimte en brengen we wetlands terug.
Lees meer

Nieuwe technieken uitvoeren

De ecologische waterkwaliteit van veel wateren is nog niet zoals hij zou moeten zijn. Daarom nemen we beproefde maatregelen. Maar onze inzichten veranderen en we bedenken voortdurend nieuwe technieken. Als een innovatie kansrijk is, wordt deze als maatregel breder en op grotere schaal ingezet. Rivierhout, biohutten en zeegras zijn hier goede voorbeelden van.
Lees meer

 
Cookie-instellingen