Rijkswaterstaat en Hollands Noorderkwartier herstellen samen de Hoeckelingsdam 

01-12-2022 410 keer bekeken

Rijkswaterstaat en Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier zetten een grote stap voor natuurverbetering in het IJmeer. Zij hebben een Samenwerkingsovereenkomst (SOK) getekend om de Hoeckelingsdam te herstellen.

Directeur Bedrijfsvoering, Marije Bosscher en Heemraad Rob Veenman ondertekenden de Samenwerkingsovereenkomst. Fotograaf: Studio Retouched

Dit herstel is nodig door het inklinken van de dam die tussen 2003 en 2005 werd aangelegd als natuurcompensatie voor IJburg. 

Ingeklonken 

De Hoeckelingsdam is een zogenaamde luwtedam in het IJmeer. De dam is ongeveer 1,6 kilometer lang en ligt tussen het Vuurtoreneiland en de Uitdammerdijk. De dam omsluit samen met Polder IJdoorn en de Uitdammerdijk de Kinselbaai. De afgelopen jaren is de waterbodem ingeklonken waardoor de dam omlaag is gezakt en deels onder water staat. Dit, in combinatie met flexibel waterpeilbeheer in het Markermeergebied, zorgt ervoor dat broed-, foerageer- en rustplaatsen voor vogels dreigen te verdwijnen. 

Visdief en Zwarte stern 

Door de Hoeckelingsdam te herstellen en met een zandpakket te verstevigen, neemt het leefgebied van de vogels weer toe. Met name van de Visdief en de Zwarte stern. Het geeft een groter gebied van ondiep water met een geleidelijke overgang van water naar land. Zo wordt de natuur in het grotere Markermeergebied sterker en meer klimaatbestendig. 

Building with nature 

Een van de onderdelen van het herstel is het aanvullen van een zandpakket als geleidelijke land-waterovergang. Zand dat vrijkomt door het versterken van de Markermeerdijken kan hier hergebruikt worden. Daarmee past het herstel van de dam ook heel goed in het Building with Nature-denken. Waarbij je natuurlijke principes gebruikt om oplossingen te vinden voor bijvoorbeeld de bescherming tegen water en nu dus ook voor natuurbehoud. 

Kaderrichtlijn Water 

Het herstel van de Hoeckelingsdam is onderdeel van de Europese Kaderrichtlijn Water. Het doel van deze richtlijn is om de kwaliteit van het oppervlaktewater in Europa te verbeteren en te beschermen. De waterkwaliteit van het Markermeer en IJmeer voldoet niet aan deze richtlijn. Met de aanleg van twee onderwaterdammen als onderdeel van dit project wil Rijkswaterstaat de waterkwaliteit verbeteren. 

Samenwerking 

Het herstel van de Hoeckelingsdam is een echt samenwerkingsproject. Een samenspel van verschillende programma’s. Door gebruik te maken van de uitvoeringsorganisatie en materialen van de dijkversterking raakt het ook het hoogwaterbeschermingsprogramma. Dat Rijkswaterstaat en Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier de handen ineensluiten is dan ook logisch. Door de samenwerking die deze organisaties hebben met de Alliantie Markermeerdijken, kan het herstel duurzamer en kosten efficiënter worden uitgevoerd. Ook is er zo één aanspreekpunt voor alle werkzaamheden in de omgeving. Het herstel van de Hoeckelingsdam moet uiterlijk 1 januari 2026 afgerond zijn. 

Cookie-instellingen