Oever Brandt-Visvijver

Ontstenen Maasoever ten noordwesten van Stevensweert met een totale lengte van 1,4 kilometer voor een natuurlijkere overgang van water naar land. Status: in voorbereiding

Ingenieursbureau Arcadis werkt op dit moment in opdracht van Rijkswaterstaat verschillende maatregelen uit voor het verbeteren van de ecologische waterkwaliteit in en langs de Maas. Voor 7 locaties is eerder een zogenoemde Kennisgeving Voornemen en Participatie gepubliceerd, waaronder ‘Oever Brandt-Visvijver’ in de gemeente Maasgouw. De brede omgeving kon daarop tot en met 26 september 2023 meedenken.

Ligging
Het maatregelgebied ligt op de rechteroever van de Grensmaas tussen rivierkilometer 63,5 en 64,9, rond plas/visvijver Brandt. Het zuidelijk deel wordt begrensd door de uitstroom van de Huyskensplas, het noordelijk deel door een uitstroom van de Oude Maas.

Afstemming
In 2020 is Rijkswaterstaat het initiatief voor deze maatregel gestart, in overleg met onder meer de gemeente Maasgouw, Natuurmonumenten en waterschap Limburg. Ook zijn bij particuliere grondeigenaren en andere direct belanghebbenden relevante aandachtspunten over het gebied opgehaald. 

Oplossingsrichting
Rijkswaterstaat wil op de Maasoever langs plas/visvijver Brandt de stenen oeverbekleding waar dat kan verwijderen over een lengte van 1,4 kilometer. Afkalving en aanzanding krijgen dan weer zoveel mogelijk de ruimte om een geleidelijke overgang van water naar land te boetseren. De rivierstrandjes van vroeger komen gedeeltelijk terug. Zo zagen de flanken van de Maas eruit voordat ze werden vastgelegd met steen. Dat was ook het natuurlijke leefgebied van planten en dieren die in het riviersysteem thuishoren.

Doelsoorten zijn vissen als de bittervoorn en driedoornige stekelbaars en bij de planten zien we in de beginfase vaak dat pioniersoorten als slijkgroen en bruin cypergras in de oeverzone opduiken. Bij de waterinsecten kan gedacht worden aan kokerjuffers en de libellesoort variabele waterjuffer.

Op sommige plekken is voorzien om de stenen minder diep weg te halen zodat de afkalving niet te ver gaat. Bijvoorbeeld ter hoogte van rkm 64,1, waar maar een smalle strook land aanwezig is tussen de Maas en de plas. Zo wordt een doorbraak vand e dam daartussen voorkomen.

Foto van de Oever Brandt-Visvijver waar de geul Brandt wordt omringt met de groene oever wat grenst rechts aan water.

Maatregelgebied Oever Brandt-Visvijver.  Foto: ©Studio Retouched

Welke locaties vallen nog meer onder deze Kennisgeving?
Vier andere locaties uit de Kennisgeving liggen eveneens in de gemeente Maasgouw: Geul Brandt,  Geul Molensteen, Geul Laakerweerd en Oever Laak. De overige 2 zijn Geul Hansummerweerd-Oude Maasarm in de gemeente Roermond en Geul De Weerd-Reuver in de gemeenten Beesel en Peel en Maas. Meer informatie over die maatregelen is te vinden via de klikbare kaart.

Volgende stappen
Ingenieursbureau Arcadis stelt de komende tijd voor alle 7 maatregelen een ontwerpnotitie op en houdt daarbij zo goed mogelijk rekening met eventuele archeologische, landschappelijke en cultuurhistorische waarden, beschermde plant- en diersoorten en wensen uit de omgeving. De stap daarna is het publiceren van het Ontwerp Projectbesluit Omgevingswet door Rijkswaterstaat. De plannen worden dan voor iedereen openbaar toegankelijk ter inzage gelegd. In die periode is het mogelijk een zienswijze in te dienen. Als de terinzagetermijn bekend is, informeert Rijkswaterstaat daar over, onder meer via deze website.

Na publicatie van het definitieve Projectbesluit volgt de beroeptermijn. Uiterlijk december 2027 moeten de werkzaamheden zijn uitgevoerd.

Kaderrichtlijn Water
De plannen zijn onderdeel van een groter ecologisch herstel­programma voor de Maas vanuit de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW). Rijkswaterstaat werkt al sinds 2009 samen met andere partijen aan het natuurvriendelijk inrichten van oevers, beekmondingen en uiterwaarden langs de rivier. Zo ook in de regio Maasgouw, waar onder leiding van het waterschap Limburg eind 2022 de vispassage ‘Verlengde Oude Maas’ is opgeleverd. En aan de westkant van de gemeente ligt de natuurvriendelijke oever Koningssteen. Verder staat in deze gemeente nog de verbetering van de monding Thornerbeek/Panheelderbeek op het KRW-programma voor de komende jaren.

Meer weten?
Meer informatie over de maatregelen van Rijkswaterstaat voor ecologisch herstel van de Maas is te vinden op www.rijkswaterstaat.nl/maasoevers, via de nieuwsbrief en in deze brochure. Of bel voor vragen met de publieksinformatielijn van Rijkswaterstaat 0800-8002 (gratis)..

Lat: 51.1501988563086
Long: 5.86638086282826

Een momentje...
Cookie-instellingen