Gebrande Kamp

30-03-2021

Aanleg geïsoleerde oevergeul aan zuidzijde van de Tielebeek en ecologisch verbeteren bestaande kwelgeul. Status: afgerond.

Rijkswaterstaat heeft in de Maasuiterwaard Gebrande Kamp bij Milsbeek een aantal maatregelen uitgevoerd om het leefgebied voor waterplanten en –dieren verder te verbeteren. 

Aanleg nieuwe oevergeul
Op de plek waar een ondiepe plas lag aan de zuidkant van de Tielebeek is een nieuwe langwerpige oevergeul aangelegd. De geul is circa 200 meter lang, 20-25 meter breed en maximaal 1,5 meter diep en ligt geïsoleerd in de uiterwaard, niet aangetakt aan de Maas. Planten, vissen, insecten en ongewervelde waterdiertjes die van rustig, helder en plantenrijk water houden zullen hier goed kunnen gedijen. Als extra impuls voor het waterleven zijn enkele dode bomen als ecologisch waardevol rivierhout onder water afgezonken. Stevig verankerd, zodat ze bij hoogwater niet wegdrijven. De geul draagt zo bij aan de biodiversiteit en ecologisch herstel van het Maassysteem.

Ondiepe plas aan de zuidkant van Tielebeek met zand en gras rondom het water.
De oude plas is omgevormd tot een natuurvriendelijke geul. Foto: Rijkswaterstaat-Mad van Oppenraaij

Overige werkzaamheden
Verder is het oostelijke deel van de oeverwal tussen de Maas en de geïsoleerde geul verbreed en iets opgehoogd. Een ander onderdeel van de plannen was het verbeteren van de waterhuishouding in de bestaande kwelgeul die eerder al in 2016 is aangelegd vanuit het Programma Stroomlijn. Daar zijn de drempels weer op de juiste hoogte gebracht. Bovendien is er een overloopje gegraven voor als de kwelgeul te vol raakt. Het huidige afwateringsgeultje naar de Tielebeek is gedempt. Om de werkzaamheden uit te kunnen voeren, is op een aantal plekken in de uiterwaard wat struikgewas verwijderd.

Struinen
Rond de kwelgeul is een afrastering aangebracht tegen het vertrappen van de drempels door het aanwezige vee. Wandelaars kunnen gewoon de huidige struinpaden blijven gebruiken zoals men gewend is.

Ontstenen Maasoever
Het ontstenen van twee stukken Maasoever tussen rivierkilometer 158,6 en 159,0 is vanwege de aanwezigheid van de bever en op basis van het bodemonderzoek komen te vervallen. 

Das 
De dassenburchten lagen buiten het werkgebied. Zodoende is er voldoende foerageergebied voor de dieren behouden gebleven. Bij het uitgevoerde flora- en faunaonderzoek zijn verder geen beschermde soorten in het werkgebied aangetroffen. Van de bijzondere planten die voorkomen in de uiterwaard, zoals rode ogentroost en zacht vetkruid, zijn na de herinrichting voldoende populaties overgebleven.

Afstemming en vergunningen
Het ontwerp is afgestemd met de gemeente Gennep, de dorpsraden van Milsbeek en Middelaar, Stichting Cultuurbehoud Milsbeek (waaronder de Werkgroep Struinpad en Wandelgidsen) en Sportvisserij Zuidwest-Nederland. Na het doorlopen van de gebruikelijke wettelijke procedures zijn de volgende vergunningen voor dit project definitief verleend: omgevingsvergunning door de gemeente Gennep, Ontgrondingenvergunning door de Provincie Limburg en het Projectplan Waterwet door Rijkswaterstaat Zuid-Nederland.

Planning
De werkzaamheden bij Gebrande Kamp maken onderdeel uit van een groter pakket van 10 maatregelen verspreid over meerdere Maasgemeenten. De opdracht voor de uitvoering van dit pakket is gegund aan aannemer Martens en Van Oord. Zij hebben de werkzaamheden bij de Gebrande Kamp uitgevoerd in de periode maart-mei 2022.

Europese Kaderrichtlijn Water
Het natuurlijker inrichten van de Maasoevers en -uiterwaarden volgt uit de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW). Daarin hebben alle landen van de Europese Unie afspraken gemaakt over onder andere het verbeteren van de ecologische kwaliteit van onze wateren. De afgelopen jaren heeft Rijkswaterstaat vanuit de KRW al zo’n 100 km aan natuurvriendelijke oevers langs de Maas gerealiseerd, waarvan een deel in de gemeente Gennep. Ook zijn al 15 ondiepe geulen aangelegd en 28 beekmondingen aantrekkelijker gemaakt voor de planten en dieren die van nature bij de Maas horen. Maar het werk is nog niet klaar. Tot en met 2027 staat er nog een aanzienlijke vervolgopgave op het programma.

Andere KRW-maatregelen in de buurt
Ingenieursbureau Arcadis onderzoekt in de regio Gennep momenteel voor Rijkswaterstaat de haalbaarheid van nog een aantal andere ecologische herstelmaatregelen, waaronder het natuurvriendelijker inrichten van de mondingen van de Kleefse beek en Heijense Leijgraaf. Ook dat gebeurt in nauw overleg met de direct betrokken partijen. Verder staat nog de Kroonbeek op het programma. Waterschap Limburg is kartrekker van dat project. De KRW-maatregel 'Vergraven Milsbeekse uiterwaard' is opgenomen in de plannen voor het grotere gebiedsproject Lob van Gennep. Ook daar is het waterschap de kartrekker van. Lees er meer over in het artikel Lob van Gennep omarmt Maasnatuur.

Meer weten?
Meer informatie over de maatregelen van Rijkswaterstaat voor ecologisch herstel van de Maas is te vinden op www.rijkswaterstaat.nl/maasoevers, via de nieuwsbrief en in deze brochure. Of bel voor vragen met de publieksinformatielijn van Rijkswaterstaat 0800-8002 (gratis).

 

 

 

 

 

 

 

Lat: 51.7179853407074
Long: 5.93098696185832

Een momentje...
Cookie-instellingen