Lingsforterbeek (monding)

02-02-2023

Verbeteren vismigratie en natuurlijkere inrichting beekmonding. Status: in voorbereiding via Waterschap Limburg

Rijkswaterstaat werkt al geruime tijd aan ecologisch herstel van de Maas, zodat de rivier weer een goede plek wordt voor planten en dieren om in te leven. Een belangrijke basis hiervoor zijn de afspraken die in Europa zijn gemaakt in de Kaderrichtlijn Water. Herstel van de verbinding tussen de Maas en haar zijwateren valt daar ook onder. Vissen willen immers vrij heen en weer kunnen zwemmen tussen de verschillende wateren die zij nodig hebben in hun levensloop om op te groeien, naar voedsel te zoeken en zich voort te planten. 

De monding van de Lingsforterbeek, net onder Arcen, voldoet niet aan de ecologische doelen van de Kaderrichtlijn Water. Daarom hebben Rijkswaterstaat en waterschap Limburg plannen om de benedenloop natuurlijker in te richten en beter optrekbaar voor vis te maken.

In dit gebied speelt ook een dijkversterkingsproject vanuit het Hoogwaterbeschermingsprogramma, onder leiding van het waterschap. Daarom wordt de herinrichting van deze beekmonding meegenomen in de bredere dijkplannen. Enkele beoogde maatregelen bij de Lingforterbeek zijn:

  • Opheffen barrières voor vismigratie door herinrichting van de beekmonding en de aanleg van een vispassage rond de watermolen
  • Aanbrengen beschaduwing 
  • Realiseren ruimte voor stroming en morfologische processen

Meer informatie over de plannen bij de Lingsforterbeek is te vinden op de website van waterschap Limburg 

Meer weten?
Via www.rijkswaterstaat.nl/maasoevers, de nieuwsbrief en deze brochure. Of bel voor vragen met de publieksinformatielijn van Rijkswaterstaat 0800-8002 (gratis).

Lat: 51.47027479304
Long: 6.18032637815778

Een momentje...
Cookie-instellingen