Meedenken over ecologische plannen aan de Maas bij Hedel, Hoenzadriel en Bokhoven

08-05-2023 765 keer bekeken

De brede omgeving kan nog tot en met 8 juni 2023 meedenken over de voorgenomen maatregelen om het waterleefgebied van flora en fauna te verbeteren op vijf locaties langs de Benedenmaas. Rijkswaterstaat heeft hierover een Kennisgeving Voornemen en Participatie gepubliceerd.

In het vrij afstromende deel van de Maas vanaf stuw Lith, ook wel Benedenmaas genoemd, hebben eb en vloed nog enige invloed. Het waterniveau stijgt en daalt hier dagelijks met zo’n 20-30 cm. Dit zoete getijdenwater brengt karakteristieke flora en fauna met zich mee. Door menselijke ingrepen de afgelopen 150 jaar zoals het rechttrekken van de rivier en met steen vastleggen van de oevers, zijn die natuurwaarden echter achteruit gegaan. Met gerichte herstelmaatregelen werkt Rijkswaterstaat nu aan verbetering van de ecologische waterkwaliteit.

Locaties

Het gaat om vier locaties in de gemeente Maasdriel: Oever Benedenwaarden bij Hedel en de gebieden Casterens Hoeve Oost & West en Casterens Hoeve Oever bij Hoenzadriel. De vijfde locatie, Bokhoven, bevindt zich aan de overkant van de rivier in de gemeente ’s-Hertogenbosch.

Impuls voor het waterleven

Het doel voor al deze locaties is de variatie aan groeiplaatsen voor water- en oeverplanten en leefgebieden te vergroten voor vis en macrofauna als mosselen, slakken en insectenlarven. Afhankelijk van de situatie bestaan plannen uit het natuurvriendelijk inrichten van de Maasoever en/of het aanleggen van één of meerdere geulen. Een geul kan geïsoleerd in de uiterwaard komen te liggen of juist een open verbinding met de Maas krijgen.

Meedenken tot en met 8 juni

Voor elk van de vijf maatregelgebieden is een oplossingsrichting uitgewerkt. Met de gepubliceerde Kennisgeving Voornemen en Participatie nodigt Rijkswaterstaat de brede omgeving uit mee te denken over de voorgenomen herstelmaatregelen. Via deze link vindt u de volledige tekst van de kennisgeving in de Staatscourant. Hierin worden de plannen toegelicht en staat hoe u kunt meedenken en welke voorwaarden daar voor gelden. U kunt nog tot en met 8 juni 2023 reageren. Dat kan op drie manieren:

. Digitaal: mail uw reactie naar KRW.ZN@rws.nl
. Mondeling: vraag een gesprek aan met de omgevingsmanager van het gebied. U kunt contact met hem/haar opnemen via het emailadres KRW.ZN@rws.nl om een afspraak te maken.
. Per post: stuur een gefrankeerde brief naar Rijkswaterstaat Zuid-Nederland, Postbus 2232, 3500 GE Utrecht.

Klik hier voor meer informatie over de maatregel Oever Benedenwaarden (natuurvriendelijke Maasoever)

Klik hier voor meer informatie over de maatregel Casterens Hoeve Oever (natuurvriendelijke Maasoever)

Klik hier voor meer informatie over de maatregel Casterens Hoeve Oost (1 geïsoleerde geul)

Klik hier voor meer informatie over de maatregel Casterens Hoeve West (3 geïsoleerde geulen)

Klik hier voor meer informatie over de maatregel Bokhoven (meestromende nevengeul)

Kaderrichtlijn Water

Deze plannen zijn onderdeel van een groter ecologisch herstelprogramma voor de Maas vanuit de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW). Rijkswaterstaat werkt al sinds 2009 aan het natuurvriendelijk inrichten van oevers, beekmondingen en uiterwaarden langs de rivier. Zo ook in de regio’s Maasdriel en ’s-Hertogenbosch, waar op diverse plekken eerder al KRW-maatregelen zijn uitgevoerd.

Meer weten?

Meer informatie over de maatregelen voor ecologisch herstel van de Maas is te vinden op www.samenwerkenaanriviernatuur.nl, via de nieuwsbrief en in deze brochure. Of bel voor vragen met de publieksinformatielijn van Rijkswaterstaat 0800-8002 (gratis).

Cookie-instellingen