Buitenwaarden Welsum/Katerstede

Buitenwaarden Welsum/ Katerstede

Buitenwaarden Welsum/ Katerstede ligt aan de linkeroever van de IJssel in de gemeente Olst-Wijhe in de provincie Overijssel. De buitenwaard wordt omringd door de Katerstede in het noorden en het recreatiepark de Scherpenhof in het zuiden. Dit gebied wordt voornamelijk gebruikt voor landbouw en bevat een oefenterrein voor Defensie en is onderdeel van het beschermde natuurgebied Rijntakken en Natuurnetwerk Nederland. 

Waarom?

Het doel is om de natuur in Buitenwaarden Welsum/ Katerstede te verbeteren. Een deel van de landbouw in het gebied is al natuurinclusief: duurzame landbouw zorgt voor het optimale gebruik van de natuurlijke omgeving, planten en dieren. Vanuit de Kaderrichtlijn Water opgave is aandacht voor de waterkwaliteit en het verbeteren van riviernatuur. Rijkswaterstaat onderzoekt daarom of in deze uiterwaard nieuw leefgebied kan worden gecreëerd voor waterplanten en -dieren.

Hoe?

We onderzoeken of we de harde stenen oevers kunnen vervangen door natuurlijke oevers met een langzaam aflopende overgang tussen land en water. Daarmee krijgen waterplanten en -dieren een betere leefomgeving. Het aanleggen van een geul maakt ook onderdeel uit van het onderzoek. Daarin kunnen ondiepe plekken, langzaam stromend water, modder (bodemafzetting) en erosie terugkomen. Daardoor wordt het gebied rijker aan planten en dieren.

Maatregelen

Geulen en strangen aanleggen

We graven bestaande, natuurlijke nevengeulen en strangen opnieuw uit en verbinden ze beter met de rivier. Ook leggen we nieuwe geulen en strangen met ondiep water aan. Dat doen we in deze uiterwaarden. Hierdoor wordt het rivierengebied een rijkere leefomgeving voor planten en dieren.
Lees meer

Rivierhout plaatsen

Natuurvriendelijke oevers

Door menselijke ingrepen in onze wateren zoals stenen oevers is het leefgebied voor veel waterplanten en -dieren achteruitgegaan. Veel van het oorspronkelijke ondiepe, luwe water is verdwenen en daarmee een ecologisch waardevol leefgebied. Met natuurvriendelijke oevers brengen we dat leefgebied terug.
Lees meer

Planning project

Momenteel zit dit project in de schetsontwerpfase. We streven ernaar om in het najaar 2023 het schetsontwerp gereed te hebben. Er worden gesprekken gevoerd met belanghebbende en grondeigenaren in het gebied. Zodra het schetsontwerp gereed is, wordt deze gedeeld met de omgeving.

De reacties uit de omgeving nemen we mee in het uiteindelijke ontwerp. Dat moet eind 2024 klaar zijn. Daarna kiezen we via een aanbesteding een geschikte aannemer om het werk uit te voeren. Streefjaar voor afronding van het project is 2027.

Kennisgeving 

Op 27 september 2023 heeft de Minister van Infrastructuur en Waterstaat een aankondiging gedaan in de Staatscourant. Via deze link kunt u de aankondiging inzien. Hierin is aangegeven dat iedereen kan reageren op het ontwerp en ideeën aandragen. Reageren was mogelijk tot 9 november 2023.

Meedoen

Zodra het schetsontwerp klaar is, laten we deze aan de omgeving zien. Er is dan nogmaals de mogelijkheid om inhoudelijk mee te denken en op het schetsontwerp te reageren. Deze inbreng nemen we mee in het vervolg van het proces. Wilt u nu al meer weten over het project of heeft u een goed idee? Vul dan het contactformulier op de website in.

Samenwerkende partijen

  • Staatsbosbeheer is eigenaar van een deel van de uiterwaard, onder meer het noordelijke deel Katerstede, en is in deze uiterwaard een samenwerkende partij
 

logo project ijsselwerken

 
Cookie-instellingen