Dorperwaarden

Bekijk hier het schetsontwerp

Samen de riviernatuur verbeteren in de Dorperwaarden

De Dorperwaarden is een gebied aan de linkerkant van de IJssel in de gemeente Voorst, Gelderland. Het grootste deel wordt gebruikt voor landbouw. Het is onderdeel van een speciale natuurbeschermingszone genaamd Natura 2000 en een deel ervan maakt deel uit van het Gelders Natuurnetwerk (GNN). Om de natuur en waterkwaliteit te verbeteren, is er een extra waterweg gemaakt genaamd een meestromende nevengeul.

Waarom?

Het doel is om de natuur in Buitenwaarden Welsum/ Katerstede te verbeteren. Een deel van de landbouw in het gebied is al natuurinclusief: agrariërs zorgen voor de natuurlijke omgeving en maken er optimaal gebruik van. Vanuit de Kaderrichtlijn Water is aandacht voor de waterkwaliteit en het verbeteren van riviernatuur. Rijkswaterstaat onderzoekt daarom of in deze uiterwaard nieuw leefgebied kan worden gecreëerd voor waterplanten en -dieren. 

Hoe?

We onderzoeken de kansrijkheid om natuurvriendelijke oevers aan te leggen langs de IJssel. Ook onderzoeken we de mogelijkheid om de situatie voor de natuur bij de bestaande watergang ten zuiden van de Slichtenbreesweerd te verbeteren door er een zogeheten strang van te maken. Dit idee is aangedragen door Stichting IJssellandschap. 

Maatregelen

Natuurvriendelijke oevers

Door menselijke ingrepen in onze wateren zoals stenen oevers is het leefgebied voor veel waterplanten en -dieren achteruitgegaan. Veel van het oorspronkelijke ondiepe, luwe water is verdwenen en daarmee een ecologisch waardevol leefgebied. Met natuurvriendelijke oevers brengen we dat leefgebied terug.
Lees meer

Planning project

De komende tijd werken we aan het voorlopig ontwerp. We doen (veld)onderzoeken, voeren gesprekken in de omgeving en passen het ontwerp hierop aan. De reacties uit de omgeving nemen we ook mee in het uiteindelijke ontwerp. Het streven is om het ontwerp in 2025 af te ronden en bij een positief besluit het ontwerp in procedure te brengen. Daarna kiezen we via een aanbesteding een geschikte aannemer om het werk uit te voeren. Er wordt gestreefd het hele project in 2027 af te ronden.   

Kennisgeving 

Op 9 oktober 2023 heeft de Minister van Infrastructuur en Waterstaat een aankondiging gedaan in de Staatscourant. Via deze link kunt u de kennisgeving voor de Dorperwaarden inzien. Hierin is aangegeven dat iedereen kan reageren op het ontwerp en ideeën aandragen. Neem contact op als u meer wilt weten over het project of als u goede ideeën heeeft. Tot uiterlijk 20 november 2023 kunt u schriftelijk en/of mondeling reageren op het schetsontwerp en ideeën, alternatieven en kansen aandragen.

Samenwerken en meedoen

Wilt u meer weten over het project of heeft u een goed idee? Vul het contactformulier in.

Samenwerkende partijen 

 
  • Stichting IJssellandschap is grondeigenaar van een groot deel van de uiterwaard en is in deze uiterwaard een samenwerkende partij 

Meer weten of zien?

De informatie volgt nog.

Contact

Meedenken over een natuurvriendelijke oever of andere mogelijkheden om de riviernatuur te verbeteren in de Dorperwaarden? Stuur een mail naar info-krwoost@arcadis.com.

 

 

 

Cookie-instellingen