Samen versterken we de historische Hoenwaard

Samen versterken we de historische Hoenwaard

In het uiterwaardengebied langs de IJssel tussen Hattem en Wapenveld werken Rijkswaterstaat, provincie Gelderland, Waterschap Vallei en Veluwe, gemeente Hattem en gemeente Heerde aan de toekomst van de Hoenwaard. Deze organisaties hebben in dit gebied door de jaren heen projecten opgestart vanuit hun eigen opgave. Sinds 2017 hebben deze organisaties samen met de bewoners en ondernemers de handen ineengeslagen om een langdurige toekomstvisie te vormen onder de noemer Hoenwaard 2030.

Over het project

Hoenwaard 2030 is een integraal plan, waarin de verschillende belangen van de samenwerkende organisaties gecombineerd worden. Daaronder vallen onder andere het verbeteren van de waterkwaliteit, het verbeteren van de kade naast de wetering en het gemaal Hoenwaard, de toekomst van de agrarische sector en de ontwikkeling van natuur waaronder de aanleg van ooibossen. Ook met wensen als bewoning en recreatie op de IJssel wordt rekening gehouden. Door de samenwerking kunnen we meerdere doelen tegelijkertijd behalen. Hierbij houden we rekening met het karakteristieke landschap van de Hoenwaard, waarin landbouw, natuur, water en recreatie samenkomen.  

Sommige van de geplande activiteiten veroorzaken opstuwing van het water. Om deze opstuwing te compenseren, zorgen we voor extra ruimte voor de rivier. Daarnaast onderzoeken we de mogelijkheid voor andere toekomstige ontwikkelingen zoals het realiseren van kleinschalige bedrijvigheid. Deze ontwikkelingen houden het gebied levendig en vitaal. Door deze ruimte te reserveren, spelen we in op de lokale behoefte om kleinschalige ontwikkeling mogelijk te maken. 

Historische waarde

De Hoenwaard is een unieke plek langs de Sallandse IJssel. Het is een belangrijk uitloopgebied voor Hattem en Heerde. Daarnaast kent het gebied een bijzondere historie. Het werd namelijk in 1401 door Hertog Willem aan de Hattemers geschonken om hun vee op te houden en om stenen te bakken uit rivierklei. Het karakteristieke landschap van de Hoenwaard en de geschiedenis ervan moeten behouden en versterkt worden. Daarom staat dit bijzondere cultuurlandschap centraal binnen de ontwikkeling van de toekomstplannen. 

Kaderrichtlijn Water (KRW)

Voor het verbeteren van de waterkwaliteit zijn in de Hoenwaard diverse mogelijkheden zoals de aanleg van nevengeulen, het plaatsen van rivierhout, het realiseren van uiterwaardeverlaging en natuurvriendelijke oevers langs de Veluwse Wetering. 

Gebiedsplan Hoenwaard 2030

Het resultaat van de samenwerking tussen de organisaties en de omgeving is het gebiedsplan Hoenwaard 2030, waarin de meervoudige opgaven voor KRW, natuur en water integraal zijn uitgewerkt in hoofdlijnen. Het gebiedsplan is in juni 2021 vrijgegeven door de bestuurders van de vijf overheidsorganisaties als eindresultaat van de voorfase/verkenningsfase. In de planuitwerkingsfase worden de maatregelen uit het gebiedsplan Hoenwaard 2030 integraal en technisch uitgewerkt, en de haalbaarheid van de maatregelen bepaald. Tevens wordt gewerkt aan het voorbereiden van de benodigde procedure en vergunningen.

Planning

•    Najaar 2022: afronding schetsontwerp
•    1 juni 2023: opdrachtverstrekking
•    Q2 2024: voorkeursalternatief (VKA)
•    Q1 2025: definitief ontwerp uitgewerkt
•    Q3 2025: contractstukken realisatie gereed
•    Q4 2025: aanbesteding uitvoering
•    Q3 2028: totale realisatie gereed

Sinds 2017 werken Rijkswaterstaat, provincie Gelderland, waterschap Vallei en Veluwe, gemeente Heerde en gemeente Hattem samen met een aantal (agrarische) vertegenwoordigers uit het gebied aan het project Hoenwaard 2030. Het resultaat van deze intensieve samenwerking is het gebiedsplan Hoenwaard 2030, waarin de meervoudige opgaven voor KRW, natuur en water integraal zijn uitgewerkt in hoofdlijnen. Het gebiedsplan is in juni 2021 vrijgegeven door de bestuurders van de vijf overheidsorganisaties als eindresultaat van de voorfase/verkenningsfase.

In de planuitwerkingsfase worden de maatregelen uit het gebiedsplan Hoenwaard 2030 integraal en technisch uitgewerkt, en de haalbaarheid van de maatregelen bepaald. Tevens wordt gewerkt aan het voorbereiden van de benodigde procedure, vergunningen en besluiten. In de voorbereiding op de planuitwerkingsfase wordt gekeken naar de te doorlopen procedure rekening houdend met de invoering van de nieuwe omgevingswet (per 1 januari 2023 gepland).

Samenwerken en meedoen

Bewoners kunnen meedenken over de toekomst van de Hoenwaard en de nadere uitwerking van het gebiedsplan Hoenwaard 2030. In het najaar van 2023 is de kennisgeving voornemen en participatie gepubliceerd met de oproep om mee te denken voor een oplossing van de opgaven. Door participatie van bewoners hebben we alle belangen in beeld, zodat we een goede belangenafweging kunnen maken en het gebiedsplan beter kunnen uitwerken.

Meer weten of zien?

Actuele informatie vindt u op de projectwebsite Hoenwaard 2030

Contact

Vragen over dit project kunt u stellen per mail via hoenwaard@rws.nl. De omgevingsmanager vanuit Rijkswaterstaat is Rutger Blankvoort.

Cookie-instellingen