Marlerwaarden

Samen verbeteren we de riviernatuur in de Marlerwaarden

De Marlerwaarden liggen aan de westelijke oever van de IJssel, nabij het buurtschap Marle. Het is onderdeel van de gemeente Olst-Wijhe en is één van de weinige gebieden in de provincie Overijssel die aan de westzijde van de rivier is gelegen. De uiterwaard kenmerkt zich door het agrarische karakter. De uiterwaard is grotendeels in particulier eigendom en in gebruik als akkerland en weiland. Langs de dijk is het buurtschap Marle gesitueerd, dat wordt gekenmerkt door een aantal aanliggende boerenbedrijven en een beeldbepalende molen. 

Waarom?

Door allerlei ingrepen in het riviersysteem ten behoeve van onder andere hoogwaterveiligheid, scheepvaart, landbouw en drinkwater is het leefgebied van veel dier- en plantensoorten verdwenen of achteruitgegaan. Daarom onderzoeken we waar we de riviernatuur kunnen verbeteren. Zo dragen we bij aan het doel van de Kaderrichtlijn Water om de waterkwaliteit op orde te krijgen.  

Hoe?

In de Marlerwaarden onderzoeken we de mogelijkheden voor het realiseren van een nevengeul. Hierdoor worden natuurlijke processen van erosie en sedimentatie van zand hersteld en wordt de variatie aan stroming, diepte en helderheid van water in de uiterwaard vergroot. Zo ontstaan gebieden met ondiep, stromend water, dat zuurstofrijk is en geschikt leefgebied vormt voor zeldzame en beschermde soorten als barbeel en sneep. Op deze manier verbetert de ecologische waterkwaliteit op dit deel van de IJssel.   

Door de oever natuurvriendelijker in te richten met minder verharding en meer natuurlijke onderwaterstructuren, ontstaat er meer leefgebied voor soorten als de rivierrombout en andere onderwaterdiertjes, water- en oeverplanten en voor vissoorten zoals winde en rivierprik. Zo vergroot de maatregel de rijkdom aan kenmerkende soorten in de rivier.   

Maatregelen

 

Geulen en strangen aanleggen of verbeteren

We graven bestaande, natuurlijke nevengeulen en strangen opnieuw uit en verbinden ze beter met de rivier. Ook leggen we nieuwe geulen en strangen met ondiep water aan. Dat doen we in deze uiterwaarden. Hierdoor wordt het rivierengebied een rijkere leefomgeving voor planten en dieren.
Lees meer

 

Natuurvriendelijke oevers

Door menselijke ingrepen in onze wateren zoals stenen oevers is het leefgebied voor veel waterplanten en -dieren achteruitgegaan. Veel van het oorspronkelijke ondiepe, luwe water is verdwenen en daarmee een ecologisch waardevol leefgebied. Met natuurvriendelijke oevers brengen we dat leefgebied terug.
Lees meer

 
 

Planning 

Het concept schetsontwerp is gereed. Na acceptatie door Rijkswaterstaat volgt de uitwerking. Het uiteindelijke ontwerp is in de eerste helft van 2025 gereed. Er wordt gestreefd het project in 2027 af te ronden.  

Participatie 

In de afgelopen tijd zijn in het kader van de verkenning andere overheidsorganisaties zoals de provincie Overijssel, de gemeente Olst-Wijhe en het waterschap Vallei en Veluwe al benaderd. Ook is bij particuliere grondeigenaren en -gebruikers in het gebied relevante informatie over de Marlerwaarden opgehaald. Alle input hebben we samengebracht tot een schetsontwerp. Het schetsontwerp vormt de basis voor de verdere uitwerking van de maatregel naar een voorlopig ontwerp.   

Schetsontwerp 

Het schetsontwerp is na acceptatie door Rijkswaterstaat (komend najaar) op deze projectpagina te zien.   

Kennisgeving 

Op 1 november 2023 heeft de Minister van Infrastructuur en Waterstaat in de Staatscourant aangekondigd dat er een verkenning zal worden uitgevoerd om de ecologische waterkwaliteit in de Marlerwaarden te verbeteren. Via deze link kunt u de aankondiging inzien. Deze aankondiging informeert iedereen en nodigt hen uit om mee te denken over mogelijke oplossingen, waaronder de aanleg van een natuurvriendelijke oever. Tot uiterlijk 14 december 2023 kunt u schriftelijk en/of mondeling reageren op het schetsontwerp en ideeën, alternatieven en kansen aandragen. 

Actief meedenken 

Ook gedurende het ontwerpproces is het mogelijk om wensen in te dienen met betrekking tot het ontwerp en uitvoering. Dat kan door een mail te sturen naar loket-krwoost@arcadis.com. U ontvangt een terugkoppeling of wensen haalbaar zijn.  

Samenwerkende partijen 

Afstemming vindt plaatst met de provincie Overijssel, de gemeente Olst-Wijhe en het waterschap Vallei en Veluwe. 

Cookie-instellingen