Olster- en Hengforderwaarden

Samen verbeteren we de riviernatuur in de Olster- en Hengforderwaarden 

De Olster- en Hengforderwaarden bevinden zich ten (zuid)westen van Olst, langs de rechteroever van de IJssel. Het gebied strekt zich ongeveer vier kilometer uit en grenst in het oosten aan de winterdijk, in het noorden aan de Veerweg en in het zuiden aan de oude kleiput nabij de Ijssellinie. In deze uiterwaarden liggen zowel natuurgebieden als landbouwgrond. Het gehele gebied van de Olster- en Hengforderwaarden maakt deel uit van het Natura 2000-gebied Rijntakken. Ook bevinden er zich verschillende terreinen die deel uitmaken van het Natuurnetwerk Nederland (NNN) van de provincie Overijssel. 

Waarom

Wij onderzoeken in de Olster- en Hengforderwaarden hoe wij een verbeterde leefomgeving kunnen creëren voor planten en dieren die thuishoren in de IJssel. Momenteel ontbreken sommige van deze soorten of komen ze slechts beperkt voor. Met dit project verbeteren we de riviernatuur en dragen we bij aan de doelstellingen van de Kaderrichtlijn Water.  

Hoe

Door de oever natuurvriendelijker in te richten met minder verharding en meer natuurlijke onderwaterstructuren, ontstaat er meer leefgebied voor soorten als de rivierrombout en andere onderwaterdiertjes, water- en oeverplanten en voor vissoorten zoals winde en rivierprik. Zo vergroot de maatregel de rijkdom aan kenmerkende soorten in de rivier.   

Een uiterwaardverlaging verbetert de waterkwaliteit en het leven in de rivieren door nieuwe gebieden te creëren voor vissen om te paaien en te leven. Dit bevordert natuurlijke processen, sedimentuitwisseling en draagt bij aan een diverser rivierleven. 

Maatregelen

Icoon Natuurvriendelijke oevers

Natuurvriendelijke oevers

Door menselijke ingrepen in onze wateren zoals stenen oevers is het leefgebied voor veel waterplanten en -dieren achteruitgegaan. Veel van het oorspronkelijke ondiepe, luwe water is verdwenen en daarmee een ecologisch waardevol leefgebied. Met natuurvriendelijke oevers brengen we dat leefgebied terug.
Lees meer

Icoon Wetlands creëren

Wetlands creëren

Door de aanleg van dijken en intensief gebruik van de uiterwaarden is veel van de dynamiek langs de waterkant verdwenen. Zo kan de rivier niet meer regelmatig buiten zijn oevers  treden. De karakteristieke wetlands zijn hierdoor op veel plekken verdwenen. Door de uiterwaarden te verlagen, geven we het water – en daarmee veel dieren en planten – weer de ruimte en brengen we wetlands terug.
Lees meer

Proces en planning project 

De afgelopen periode is een ecohydrologische studie uitgevoerd. Dit houdt in dat er door specialisten is gekeken hoe we het gebied het beste kunnen inrichten waarmee we zowel de land- als de riviernatuur verbeteren. In maart 2024 zijn we gestart met de planuitwerkingsfase. Wij werken de verschillende voorgestelde maatregelen uit in een schetsontwerp (SO). Hierbij werken we samen met Staatsbosbeheer en Natuur en Milieu Overijssel. Daarnaast betrekken we de grondeigenaren, pachters, het dijkversterkingsproject, de gemeente Olst-Wijhe en overige belanghebbenden om tot een passend ontwerp te komen. Naar verwachting zal het schetsontwerp in de zomer gereed zijn. Na de zomer delen wij het definitieve schetsontwerp met de omgeving. Daarna wordt de schets uitgewerkt tot een voorlopig ontwerp (VO). Wij verwachten dat het definitieve VO in het najaar van 2025 gereed is. 

Samenwerken en meedoen  

De maatregelen moeten passen bij de lokale omstandigheden en ontwikkelingen in een gebied. Daarom nodigen we iedereen uit om mee te denken, suggesties te doen en ideeën in te brengen. We komen graag in contact met u. 

U kunt ons bereiken door een mail te sturen naar loket-krwoost@arcadis.com

Samenwerkende partijen

  • Rijkswaterstaat (RWS) is verantwoordelijk voor het uitwerken van de KRW-maatregelen. Rijkswaterstaat heeft hiervoor een opdracht gegeven aan het samenwerkingsverband GROW. GROW staat voor Green Rivers Open Wonders en is een samenwerkingsverband tussen Arcadis, Antea Group, HKV Lijn in water en Waardenburg Ecology. 

  • Staatsbosbeheer is eigenaar van een groot deel van de Olster- en Hengforderwaarden. Staatsbosbeheer en GROW werken nauw samen voor de planuitwerking. 

  • Natuur en Milieu Overijssel is bestuurlijk trekker van de Natura 2000-opgave langs de IJssel. Net zoals de KRW-opgave is dit een natuuropgave in het uiterwaardgebied. Om zowel de planuitwerking van beide projecten goed op elkaar te laten aansluiten en om één aanspreekpunt voor de omgeving te hebben, voert GROW ook de schetsontwerpfase voor de Natura 2000-opgave uit voor Natuur en Milieu Overijssel. Informatie over de Natura 2000-opgave is te vinden op Olsterwaarden - Natuur en Milieu Overijssel

Logo Rijkswaterstaat

Logo Staatsbosbeheer

Logo Natuur en Milieu Overijssel

 
 

Meer weten of zien?

De informatie volgt nog.

Contact

U kunt ons bereiken door een mail te sturen naar loket-krwoost@arcadis.com

 

 

 

Cookie-instellingen