Een impuls voor de natuur in het Wolderwijd om de ecologische waterkwaliteit te verbeteren

Een impuls voor de natuur in het Wolderwijd om de ecologische waterkwaliteit te verbeteren 

Het Wolderwijd is een Veluwerandmeer dat ligt in het IJsselmeergebied. Het was vroeger een zeearm en is eigenlijk nog maar net een meer. De rivier de IJssel mondt uit in het IJsselmeergebied. Het Wolderwijd ligt tussen Flevoland en Gelderland, ter hoogte van Zeewolde en Harderwijk.  

In het noorden van het Wolderwijd, tussen de eilanden Knarland en De Biezen, verbetert Rijkswaterstaat de ecologische waterkwaliteit van dit meer. Met luwe en ondiepe zones én een onderwaterbos ontstaat een beter leefgebied voor waterplanten, vissen en kleine ongewervelde waterdiertjes, zoals libellenlarven en aasgarnaaltjes. Met dit duurzaam gerealiseerde nieuwe natuurgebied verrijkt Rijkswaterstaat de flora en fauna in het Wolderwijd. 

Deze impuls aan de natuur in het Wolderwijd maakt deel uit van de zogeheten Kaderrichtlijn Water (KRW). Deze Europese richtlijn bestaat uit internationale waterdoelstellingen waaraan het oppervlaktewater in 2027 moet voldoen. Op verschillende plekken in Nederland wordt gewerkt aan de natuur in en rondom het water om deze internationale doelstellingen te bereiken. Zo ook in het Wolderwijd. 

Onderwaterbos 

Het nieuwe natuurgebied heeft een soort U-vorm waardoor in het midden een luwe (ondiepe) zone ontstaat. Rijkswaterstaat heeft 15 bomen – inclusief kluit en kroon – afgezonken om zo een ‘onderwaterbos’ te creëren. Bij natuurlijke rivieren en meren is het heel normaal dat bomen onder water komen te liggen. Bomen op de oevers die afsterven en als een houten rif onder water belanden, trekken allerlei soorten macrofauna aan, zoals mosseltjes, slakjes, insectenlarven en waterkevertjes. Die dienen op hun beurt weer als voedsel voor vissen. De takken onder water zijn een perfecte plek voor jonge vissen om op te groeien.  

Luwtezones 

Aan beide kanten van de ondiepe zone hebben we legakkers van wilgenteen gemaakt. Hierdoor ontstaat een luwtezone met natuurlijke land-waterovergangen. Hier kan een diversiteit aan waterplanten groeien. Er kunnen vissen schuilen, paaien en opgroeien. Net als het onderwaterbos trekt ook dit gebied macrofauna aan, zoals kreeftjes, slakjes en schelpdiertjes. De luwtezone is niet toegankelijk voor vaarverkeer. Het gaat om een oppervlakte van ongeveer 10 hectare. Er kan wel aan de buitenkanten van de legakkers aangemeerd worden. 

 

Doelen en resultaten 

De ecologische waterkwaliteit in het Wolderwijd wordt verbeterd door de aanleg van de ondiepe zone, met een begroeide moeras- en oeverzone, een luwtegebied en een onderwaterbos. In natuurlijke meren komen over het algemeen in de oeverzone uitgestrekte gordels met oeverplanten voor. Deze zone is in het Wolderwijd door aanleg van dijken en de invloed van de wind onvoldoende aanwezig. De werkzaamheden in het gebied moeten dit verbeteren en zorgen voor schoner, voedselrijker water en een beter leefgebied voor verschillende soorten water- en oevervegetatie en habitat, zoals vis en macrofauna. 

Maatregelen

 

Onderwaterbos aanleggen

Dode bomen onder water zijn een goede leefomgeving voor waterplanten en -dieren. In de Nederlandse rivieren en meren liggen op nog maar weinig plekken takken en bomen. We laten daarom op diverse plekken dode bomen in het water zakken en leggen ze veilig vast zodat ze zich niet meer kunnen verplaatsen.
Lees meer

Natuurvriendelijke (flauwe) oevers creëren

Door menselijke ingrepen in onze wateren zoals stenen oevers is het leefgebied voor veel waterplanten en -dieren achteruitgegaan. Veel van het oorspronkelijke ondiepe, luwe water is verdwenen en daarmee een ecologisch waardevol leefgebied. Met natuurvriendelijke oevers brengen we dat leefgebied terug. 
Lees meer

 

 

Land-waterovergang herstellen

Door land-waterovergangen te herstellen ontstaat een luwtezone. Hier kan een diversiteit aan waterplanten groeien. En er kunnen vissen schuilen, paaien en opgroeien.

 

Legakkers aanleggen

Het langwerpig eiland met flauwe oevers (deze staan grotendeels onder water) krijgt aan de uiteinden legakkers. Deze zijn gemaakt van wilgenhout en zorgen voor de insluiting van het gebied. Op de legakkers wordt oeverbeplanting aangebracht om de grond stabiel te houden en te verrijken.

 

 

Ondiepte creëren 

Door het aanleggen van de ondiepte ontstaat een luwtezone met natuurlijke land-water overgangen. Deze ondiepe wateren zijn zeer geschikt als schuil-, paai- en opgroeigebied voor vissen en macrofauna zoals slakken en waterkevertjes.

 
 
Cookie-instellingen