Ecologische plannen Afgedamde Maas vergevorderd

Corinne Aquarius 23-08-2022 1211 keer bekeken 0 reacties

Ingenieursbureau Arcadis heeft in opdracht van Rijkswaterstaat ecologische verbeterpunten voorgesteld voor de Doornwaard, Poederoijense Waard en Slijkwellse Waard. Herstel van zoetwatergetijdenatuur speelt daarin een bijzondere rol.

Vanwege de verbinding met de Noordzee ijlt het effect van het getij landinwaarts zo’n honderdvijftig kilometer na. De loop van de Maas stroomafwaarts van stuw Lith heet officieel de Benedenmaas, maar wordt om die reden ook wel Getijdenmaas genoemd. ‘Volledig natuurlijke invloed is hier niet meer aanwezig, omdat de Haringvlietdam die sterk heeft verminderd’, licht specialist rivierecologie Jan Joost Bakhuizen van Arcadis toe. ‘Niettemin is er in de Afgedamde Maas wel degelijk nog enige doorwerking; het waterniveau stijgt en daalt er plusminus 20-30 cm per etmaal.’

Gele plomp en kattenstaart
Zo’n zoetwatergetijdengebied brengt karakteristieke natuur met zich mee. Door ingrepen als het dempen van meebewegende geulen zijn deze natuurwaarden echter achteruit gegaan. Daarom wil Rijkswaterstaat daar nu verbetering in brengen. Met het oog op voldoende variatie, staat ook het opknappen en nieuw aanleggen van geïsoleerde geulen in de planning. Welke soorten precies zullen terugkeren, is nooit exact te voorspellen, maar de verwachting is dat zich hier de gele plomp, watergentiaan en drijvend fonteinkruid zullen vestigen. Moerasliefhebbers als kattenstaart, riet, grote en kleine lisdodde en watermunt kunnen terecht in de drassige oeverzones, net als zoetwatermosselen en allerlei insectenlarven.

    

Gele plomp en bolle stroommossel. Foto's: ©blikonderwater                             

Droomsoorten
Hoe zou de natuur er hier zonder regulering van de Haringvlietdam uitzien? Bakhuizen: ‘Dan zou het getijdeverschil wel tot een meter op kunnen lopen en zien we weer slikkige rivieroevers met biezenvelden. Ook de spindotter is een plant die zich helemaal heeft aangepast aan een leven met afwisselend natte en droge voeten. Wat betreft de vissen zouden de fint en de harder zich hier bijzonder thuis voelen. Wat daar voor nodig zou zijn, is dat de Haringvlietsluis nog vaker, langer en wijder op een kier open wordt gezet. Daar zijn echter veel verschillende belangen mee gemoeid.’

Voorbereiding
Voor wat betreft het nu, heeft Arcadis de gewenste verbeterpunten onderzocht op haalbaarheid. Het ingenieursbureau heeft een allesomvattende scan van het terrein gemaakt. De hydrologische, geologische en fysiologische kenmerken zijn daarbij in kaart gebracht, net als de aanwezigheid van eventuele beschermde flora en fauna. Verder is gecontroleerd of er geen kabels en leidingen liggen waar rekening mee gehouden moet worden. In de uiterwaarden van de Doornwaard, Slijkwellse Waard en Poederoijense Waard liggen op sommige plekken cultuurhistorische of archeologische waarden. Ook daar is zo goed mogelijk rekening mee gehouden.

Op weg naar vergunningen
Via een aantal zogenoemde ontwerpsessies met de direct betrokken belanghebbenden hebben de ontwerpen vorm gekregen. Momenteel wordt daar de laatste hand aan gelegd, waarna de vergunningen zullen worden aangevraagd. Naar verwachting komen deze in het voorjaar van 2023 ter inzage te liggen bij de verschillende bevoegde instanties, zoals gemeente of provincie.

Klik hier voor meer info over de maatregel Doornwaard

Klik hier voor meer info over de maatregel Poederoijense Waard

Klik hier voor meer info over de maatregel Slijkwellse Waard

 

Meer informatie
Meer informatie over het werk van Rijkswaterstaat voor het ecologisch herstel van de Maas is te vinden op www.rijkswaterstaat.nl/maasoevers, via de nieuwsbrief en deze brochure. U kunt ook bellen met de publieksinformatielijn van Rijkswaterstaat 0800-8002 (gratis, 7 dagen per week bereikbaar).

 

0  reacties

Cookie-instellingen