Culemborgse Veer en de Beatrixsluis

Samen verbeteren we de natuur langs de Lekdijk

In dit project sluiten we aan bij het dijkversterkingsproject Culemborgse veer – Beatrixsluis (CUB), dat onderdeel is van het Hoogwaterbeschermingsprogramma Sterke Lekdijk die de 55 kilometer lange Lekdijk tussen Amerongen en Schoonhoven versterkt. Langs het dijktraject CUB liggen de uiterwaarden Honswijkerwaard en Steenwaard waar voor de KRW kansen aanwezig zijn voor de verbetering van de riviernatuur. Ook de provincie Utrecht en Staatsbosbeheer zien kansen voor natuurontwikkeling in deze uiterwaarden. De dijkversterking en de natuurverbetering worden tegelijkertijd aangepakt en zo combineren we de ambities van de verschillende partijen in het projectgebied.

Waarom?

Voor de KRW willen we verschillende maatregelen nemen om de riviernatuur in de Honswijkerwaard en Steenwaard te verbeteren. Daarnaast nemen de Provincie Utrecht en Staatsbosbeheer (SBB) maatregelen voor verbetering van de kwaliteit en het verhogen van de biodiversiteit van de natuur binnen het Nederlands Natuurnetwerk.

Hoe?

Honswijkerwaard

In de Honswijkerwaard willen we de vanaf de bestaande waterplas een verbinding maken met de uiterwaard, zodat delen van de uiterwaard onder water komen te staan en er ondieptes en vegetaties kan ontstaan die een leef- en opgroeigebied vormen voor verschillende planten en dieren, zoals de vissoorten winde en riviergrondel. Ook onderzoeken we of de bestaande laagtes langs de rivieroever kunnen worden verlengd en verbonden om hiermee natuurvriendelijke oevers te creëren. Provincie en SBB nemen onder andere maatregelen om de kwaliteit van de graslanden te verbeteren.

Steenwaard

In de Steenwaard onderzoeken we het verbinden van de bestaande plas met de rivier, zodat deze plas continue bereikbaar is voor met name vissen en deze kan functioneren als paai- en opgroeigebied. Om ook het leefgebied in de plas zelf te verbeteren onderzoeken we de aanleg van schiereilanden en flauwere oevers en het plaatsen van rivierhout. Provincie en SBB nemen onder andere maatregelen om de kwaliteit van de graslanden te verbeteren en meer ooibos te ontwikkelen.
 

Maatregelen

 

Natuurvriendelijke (flauwe) oevers creëren

Door menselijke ingrepen in onze wateren zoals stenen oevers is het leefgebied voor veel waterplanten en -dieren achteruitgegaan. Veel van het oorspronkelijke ondiepe, luwe water is verdwenen en daarmee een ecologisch waardevol leefgebied. Met natuurvriendelijke oevers brengen we dat leefgebied terug. 
Lees meer

Rivierhout plaatsen

Dode bomen onder water zijn een goede leefomgeving voor waterplanten en -dieren. In de Nederlandse rivieren liggen op nog maar weinig plekken takken en bomen. We laten daarom op diverse plekken dode bomen in het water zakken en leggen ze veilig vast zodat ze zich niet meer kunnen verplaatsen.
Lees meer

 

Uiterwaard verlaging (wetland)

Wetlands creëren

Door de aanleg van dijken en intensief gebruik van de uiterwaarden is veel van de dynamiek langs de waterkant verdwenen. Zo kan de rivier niet meer regelmatig buiten zijn oevers  treden. De karakteristieke wetlands zijn hierdoor op veel plekken verdwenen. Door de uiterwaarden te verlagen, geven we het water – en daarmee veel dieren en planten – weer de ruimte en brengen we wetlands terug.
Lees meer

Strangen

Geulen en strangen aanleggen of verbeteren

We graven bestaande, natuurlijke nevengeulen en strangen opnieuw uit en verbinden ze beter met de rivier. Ook leggen we nieuwe geulen en strangen met ondiep water aan. Dat doen we in deze uiterwaarden. Hierdoor wordt het rivierengebied een rijkere leefomgeving voor planten en dieren.
Lees meer

 

Nieuws over dit project

Kijk hiervoor op https://www.hdsr.nl/buurt/sterke-lekdijk/culemborgse-veer/

Planning project

De dijkversterking en de natuurontwikkeling in de uiterwaard zijn integraal uitgewerkt in één project, maar doorlopen wel ieder hun eigen procedure. In 2024 worden de ontwerp projectbesluiten gepubliceerd en vergunningsaanvragen gedaan. De exacte planning hiervan wordt nog nader uitgewerkt. Meer informatie kunt u vinden op deze site: https://www.hdsr.nl/buurt/sterke-lekdijk/culemborgse-veer/

Samenwerken en meedoen

Kijk ook hiervoor op https://www.hdsr.nl/buurt/sterke-lekdijk/culemborgse-veer/

Samenwerkende partijen

De maatregelen in project Culemborgse veer – Beatrixsluis worden uitgewerkt in een samenwerking van Hoogheemraadschap Stichtse Rijnlanden, Rijkswaterstaat, Provincie Utrecht, Staatsbosbeheer en de gemeenten Houten en Nieuwegein. Verder is ook het Recreatieschap Stichtse Groenlanden betrokken.

Logo RWS

Provincie Utrecht

Logo Staatsbosbeheer

   

Logo HDSR

Logo Gemeente Nieuwegein

 

Meer weten of zien?

Op de website van HDSR is een mooi digitaal bezoekerscentrum beschikbaar om een beeld te geven hoe het project er uit komt te zien

Contact

Vragen over dit project kunt u stellen per mail via sarn@rws.nl. Omgevingsmanager KRW is Gerwin Verdoold. 

 
Cookie-instellingen