Grebbedijk

Samen verbeteren we de natuur rondom de Grebbedijk

De Grebbedijk, tussen Wageningen en Rhenen, beschermt de Gelderse Vallei tegen hoge waterstanden in de Nederrijn. Deze 5,5 kilometer lange dijk loopt van de hoge Veluwegronden bij Wageningen naar de hoge gronden bij Rhenen – de Utrechtse Heuvelrug. Omdat deze dijk verbeterd moet worden, liggen er kansen om ook te werken aan de doelstellingen in de Kaderrichtlijn Water.

Over het project

De aan de Grebbedijk grenzende uiterwaarden zijn onderdeel van een groter landschap met hoge natuurwaarden. Met het project wordt een volgende stap gezet tot het realiseren van één groot, aaneengesloten natuurgebied. Dit leidt tot meer kansen voor de natuur en voor het beleven daarvan.

Bovenste Polder

De Bovenste Polder wordt heringericht, onder meer met poelen. Deze verbeteren het leefgebied van onder meer de kamsalamander. Ook wordt onderzocht of er 5 tot 10 hectare overstromingsmoeras kan worden gecreëerd om het leefgebied uit te breiden van de porseleinhoen en om die te verbeteren voor onder meer ganzen, eenden en steltlopers. Alle gebieden zijn onderdeel van Natura 2000, waardoor er naast de KRW andere belangrijke taken liggen.

Driehoek

Ook de 19 hectare grasland van de Driehoek wordt onder handen genomen, dit ten behoeve van de habitat van de kwartelkoning. 

Plasserwaard

Bij de Plasserwaard, het gebied ten westen van de Nude, wordt een oude geul gereactiveerd. Het is de bedoeling om riviernatuur te creëren die aansluit op het aanwezige ooibos bij de haven en het natuurgebied De Blauwe Kamer. In totaal ontstaat er een natuureenheid die met natuurlijke begrazing kan worden beheerd. Op de plaats van de bestaande watergang wordt een geul gerealiseerd met een variabele breedte van vijf tot twintig meter. Dertig tot vijftig meter brede moeras- en rietoevers komen over een lengte van 1,2 tot 1,4 kilometer langs de eenzijdig aangetakte nevengeul – benedenstrooms aangetakt en bovenstrooms eindigend bij het bestaande ooibos. Er wordt ongeveer 36 hectare kruiden- en faunarijk grasland gerealiseerd en het zachthoutooibos wordt met ca. zeven hectare uitgebreid.

Veelomvattend plan

Tot slot komt er een kleine ecologische verbindingszone om de Veluwe te verbinden met de Utrechtse Heuvelrug. De stenen oeverbestorting van de Nederrijn wordt deels verwijderd en er komt een nieuwe, natuurlijke oeverinrichting in drie kribvakken. Daarnaast zijn er in het project ambities ten aanzien recreatie, duurzaamheid en cultuurhistorie, zoals de restauratie van het historische Hoornwerk.

Mens en natuur

Het verbeteren van de natuurwaarde zorgt ervoor dat het landschap rond de dijk nog afwisselender wordt dan het nu is. Het wordt dus nog fijner fietsen en wandelen in de omgeving. Ook willen we het Hoornwerk, aan de voet van de Grebbeberg, opknappen, waardoor het beter zichtbaar wordt in het landschap.

Maatregelen

Geulen en strangen aanleggen

We graven bestaande, natuurlijke nevengeulen en strangen opnieuw uit en verbinden ze beter met de rivier. Ook leggen we nieuwe geulen en strangen met ondiep water aan. Dat doen we in deze uiterwaarden. Hierdoor wordt het rivierengebied een rijkere leefomgeving voor planten en dieren.
Lees meer

Rivierhout plaatsen

Natuurvriendelijke oevers

Door menselijke ingrepen in onze wateren zoals stenen oevers is het leefgebied voor veel waterplanten en -dieren achteruitgegaan. Veel van het oorspronkelijke ondiepe, luwe water is verdwenen en daarmee een ecologisch waardevol leefgebied. Met natuurvriendelijke oevers brengen we dat leefgebied terug.
Lees meer

Planning

De gebiedsontwikkeling van de Grebbedijk verloopt in drie fases. De Verkenningsfase, de Planuitwerkingsfase en de Realisatiefase. In de Verkenningsfase is een plan ontwikkeld voor de dijk en het omliggende gebied. Dat heet het Voorkeursalternatief. Het Voorkeursalternatief beschrijft wat de samenwerkende partijen willen veranderen en waar ze dat van plan zijn. In juli 2020 is een nieuwe fase gestart, de Planuitwerkingsfase. In deze fase wordt het Voorkeursalternatief met de projectpartners en de omgeving uitgewerkt tot een definitief ontwerp. In de Verkenningsfase is er al veel onderzoek gedaan. Nu, in de Planuitwerkingsfase, duiken we de diepte in. We gaan bijvoorbeeld archeologisch onderzoek doen op plekken waar we grond willen verplaatsen. We bekijken dan meteen of er nog explosieven in de bodem zitten. Verder onderzoeken we hoe het water zich gedraagt onder de grond van de Grebbedijk en we bekijken in meer detail hoe het met de planten en dieren in het gebied gaat. In de Planuitwerkingsfase kiezen we de beste combinatie van oplossingen. Na de goedkeuring van dit ontwerp volgt de realisatie. Verwachting is dat het ontwerp medio 2024 ter inzage ligt. In 2025 is er naar verwachting definitieve goedkeuring van het ontwerp.

Samenwerken en meedoen

Kijk hiervoor op https://www.grebbedijk.com/meedenken

 

Samenwerkende partijen

Waterschap Vallei en Veluwe, Rijkswaterstaat, de provincies Utrecht en Gelderland, Staatsbosbeheer, Het Utrechts Landschap en de gemeenten Rhenen en Wageningen werken samen aan de versterking van de Grebbedijk en de herinrichting van het omliggende gebied. Rijkswaterstaat wil in het omliggende gebied binnen deze gebiedsontwikkeling invulling geven aan de doelen van de KRW om de riviernatuur van de Nederrijn te verbeteren. De samenwerkende partners streven naar waterveiligheid, leefbaarheid voor mens, flora en fauna, en naar behoud of herstel van historische elementen.

Kijk ook op https://www.grebbedijk.com/partners

Waterschap Vallei en Veluwe

Logo RWS

   

Waterschap Vallei en Veluwe

   

Waterschap Vallei en Veluwe

 
 

Meer weten of zien?

Podcasttip: duik samen met Arie en Renske in de geschiedenis van de Grebbedijk!

Podcast

Via de knop hieronder gaat u naar de projectpagina van Grebbedijk.

De Grebbedijk verrijkt

Contact

Vragen over dit project kunt u stellen per mail via sarn@rws.nl. De omgevingsmanager van het project is Gerwin Verdoold.

 
Cookie-instellingen