Jaarsveld - Klaphek

Samen maken we de Horde, Uitweg en Jaarsveld natuurvriendelijker

Uitweg, de Horde en Jaarsveld liggen op de rechteroever van de getijdenrivier de Lek, ter hoogte van Vreeswijk. Hier zijn kansen voor natuurontwikkeling en het verbeteren van de waterkwaliteit, om zo de leefomgeving voor planten en dieren te verbeteren.

Over het project

Deze uiterwaarden liggen in het gebied tussen Vreeswijk en Jaarsveld, waarvan de Horde is aangewezen als beschermd Natura 2000-natuurgebied. We gaan hier aan de slag met de rivier en de uiterwaarden om zo de biodiversiteit te vergroten Alles wat we hier doen, draagt bij aan de Kaderrichtlijn Water (KRW), het Natuurnetwerk Nederland en Natura 2000. 

  • We onderzoeken in uiterwaard de Horde of het mogelijk is om de bestaande getijdegeul te optimaliseren en uit te breiden. Daarmee ontstaat extra leefgebied voor vissen zoals de winde en de rivierprik.
  • Veel oevers zijn verhard door middel van stenen. Natuurvriendelijke oevers zijn vrij van stenen en zijn daardoor een beter leefgebied voor planten en dieren. Daar gaan we op diverse locaties mee aan de slag.
  • Langs de dijk bij Jaarsveld-Vreeswijk onderzoeken we hoe de tichelputzone hersteld en verbeterd kan worden. Een tichelput is een put die is ontstaan door de winning van klei voor het bakken van steen. Zo’n put heeft een cultuurhistorische waarde en heeft ook natuurwaarde.
  • Voor de natuur op het land onderzoeken we of met een beter beheer of door een andere inrichting de biodiversiteit in de uiterwaard vergroot kan worden.

Niet alleen de natuur heeft onze aandacht. Dat is wel het belangrijkst, maar we kijken ook naar de samenhang met het landschap, recreatie, cultuurhistorie en het beleven van deze uiterwaarden.

Planning

De verkenningsfase is afgerond. De dijkversterking en de natuurontwikkeling in de uiterwaard worden samengenomen en integraal uitgewerkt in één project. Middels een samenwerkingsovereenkomst zal in 2023 worden afgesproken dat Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden het ontwerp van de dijk en de uiterwaard in de planuitwerking verder gaat uitwerken. Meer informatie hiervoor kunt u vinden op deze site van de Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden

Samenwerkende partijen

  • Rijkswaterstaat is verantwoordelijk voor het uitvoeren van de KRW-maatregelen om de waternatuur te verbeteren.
  • Provincie Utrecht is verantwoordelijk voor het behoud van de natuur vanuit het Natuurnetwerk Nederland en Natura 2000 en het behouden en versterken van cultuurhistorische waarden.
  • Staatsbosbeheer is grotendeels eigenaar en beheerder van de uiterwaarden.
  • Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden is verantwoordelijk voor de dijkversterking Jaarsveld-Vreeswijk.In dit project sluiten we aan bij dit dijkversterkingsproject, dat onderdeel is van het Hoogwaterbeschermingsprogramma Sterke Lekdijk.

De dijkversterking en de natuurverbetering worden tegelijkertijd aangepakt en zo combineren we de ambities van de verschillende partijen in het projectgebied. 

logo RWS

Logo provincie utrecht

Logo Staatsbosbeheer

 

Logo HDSR

Meer weten of zien?

Wil je meer weten over het project of heb je een vraag? Je kunt contact opnemen via het contactformulier

 

Cookie-instellingen