Salmsteke – Schoonhoven

Samen verbeteren we de natuur langs de Lekdijk

In dit project sluiten we aan bij het dijkversterkingsproject Salmsteke – Schoonhoven (SAS), dat onderdeel is van het Hoogwaterbeschermingsprogramma Sterke Lekdijk die de 55 kilometer lange Lekdijk tussen Amerongen en Schoonhoven versterkt. Langs het dijktraject SAS liggen de uiterwaarden Willige Langerak, De Bol en Collegewaard waar voor de KRW kansen aanwezig zijn voor de verbetering van de riviernatuur. Ook de provincie Utrecht en Staatsbosbeheer zien kansen voor natuurontwikkeling in deze uiterwaarden. De dijkversterking en de natuurverbetering worden tegelijkertijd aangepakt en zo combineren we de ambities van de verschillende partijen in het projectgebied.

Waarom?

Voor de KRW willen we verschillende maatregelen nemen om de riviernatuur in de uiterwaarden van Willige Langerak, De Bol en de Collegewaard te verbeteren. Het bijzondere van de rivier de Lek op deze plek is dat hier nog een invloed van het getij aanwezig is, zodat er hier zoetwatergetijdenatuur kan worden ontwikkeld. Daarnaast nemen de Provincie Utrecht en Staatsbosbeheer (SBB) maatregelen voor verbetering van de kwaliteit en het verhogen van de biodiversiteit van de natuur binnen het Nederlands Natuurnetwerk.

Hoe?

In de verkenningsfase zijn de volgende schetsen ontwikkeld van het beoogde eindbeeld van onze opgave in de drie uiterwaarden:


Willige Langerak

Bij Willige Langerak liggen kansen om de bestaande geul anders in te richten, zodat er meer stroming en variatie in breedte en diepte ontstaat. Dat maakt de geul aantrekkelijker voor verschillende planten en dieren, zoals de vissoorten winde en bot. Ook willen we deze geul verlengen. Provincie en SBB nemen onder andere maatregelen om de kwaliteit van de graslanden en de tichelputten (poelen ontstaan door vroegere kleiwinning voor de dijk) langs de dijk te verbeteren.
 

Een overzichtskaart van het projectgebied Willige Langerak toont de geplande verlenging en herinrichting van de bestaande geul.
 

De Bol

Bij De Bol wordt de bestaande geul verlengd en geoptimaliseerd. Provincie en SBB nemen onder andere maatregelen om de kwaliteit van de graslanden te verbeteren.

De kaart van De Bol laat de voorgestelde verlenging en optimalisatie van de geul zien, met maatregelen voor verbetering van de graslanden.

Collegewaard

Collegewaard ligt in de buitenbocht van de rivier en samen met het getij is dat een plek met veel dynamiek in de rivier. Daarom onderzoeken we hier de mogelijkheden voor een geul, door de bestaande plas permanent in verbinding te brengen met de rivier. Verder onderzoeken we een natuurvriendelijkere inrichting van de kribvakken en het plaatsen van rivierhout. Provincie en SBB nemen onder andere maatregelen om de kwaliteit van de graslanden te verbeteren.

Een schetsontwerp van Collegewaard toont de mogelijke geulverbinding met de rivier en natuurvriendelijke inrichting van kribvakken, inclusief het plaatsen van rivierhout.

Maatregelen

 Icoon maatregel oevers aanpassen

Natuurvriendelijke (flauwe) oevers creëren

Door menselijke ingrepen in onze wateren zoals stenen oevers is het leefgebied voor veel waterplanten en -dieren achteruitgegaan. Veel van het oorspronkelijke ondiepe, luwe water is verdwenen en daarmee een ecologisch waardevol leefgebied. Met natuurvriendelijke oevers brengen we dat leefgebied terug. 
Lees meer

 Icoon maatregel Rivierhout plaatsen 

Rivierhout plaatsen

Dode bomen onder water zijn een goede leefomgeving voor waterplanten en -dieren. In de Nederlandse rivieren liggen op nog maar weinig plekken takken en bomen. We laten daarom op diverse plekken dode bomen in het water zakken en leggen ze veilig vast zodat ze zich niet meer kunnen verplaatsen.
Lees meer

 

Strangen

Geulen en strangen aanleggen of verbeteren

We graven bestaande, natuurlijke nevengeulen en strangen opnieuw uit en verbinden ze beter met de rivier. Ook leggen we nieuwe geulen en strangen met ondiep water aan. Dat doen we in deze uiterwaarden. Hierdoor wordt het rivierengebied een rijkere leefomgeving voor planten en dieren.
Lees meer

 

 

Nieuws over dit project

 

{"tabBasic":{"type":"items","urlProtocol":"http://","useUpdatesFilter":false,"itemType":"3","documentsDisplayType":"folders","twitterType":"username","listIcon":"icon-globe","topn":"5","orderBy":"contentPage_dateVisible DESC","showAvatar":true,"showUserName":true,"filterRetweets":false,"targetBlank":true,"personaliseItems":false,"followingOnly":false,"autoHide":false,"showOnlyFollowedUsers":false,"showOnlyFollowingUsers":false,"autoRefresh":false},"pageFilter":{"usePageFilter":true,"pages":"231928"},"layout":{"template":"carousel","showDescription":true,"showDescriptionInList":false,"showEventDescription":false,"showEventImage":false,"showAuthor":true,"showUpdater":false,"showMore":true,"showUserOccupation":false,"showUserExpertise":false,"showUserOrganization":false,"showUserMemo":false,"showDate":true,"showImages":false,"carouselCount":"3","carouselShowImages":true,"carouselSlideshow":false,"carouselAutoPlay":false,"carouselDelay":"4000"},"options":{"showAge":false,"showPastItems":true,"showItemsPer":"month"}}

Planning project

De verkenningsfase is afgerond. De dijkversterking en de natuurontwikkeling in de uiterwaard worden samengenomen en integraal uitgewerkt in één project. Middels een samenwerkingsovereenkomst is afgesproken dat Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden het ontwerp van de dijk en de uiterwaard in de planuitwerking verder gaat uitwerken. Meer informatie hiervoor kunt u vinden op deze site.

Samenwerken en meedoen

Op dit moment worden vooral (veld)onderzoeken uitgevoerd en worden de resultaten hiervan gebruikt om het ontwerp van de voorgenomen maatregelen verder te detailleren en ook om de effecten van de maatregelen te bepalen.

Samenwerkende partijen

De maatregelen in project Salmsteke – Schoonhoven worden uitgewerkt in een samenwerking van Hoogheemraadschap Stichtse Rijnlanden, Rijkswaterstaat, Provincie Utrecht, Staatsbosbeheer en de gemeenten Lopik.

Logo RWS

Logo de Stichtse Rijnlanden

Logo Staatsbosbeheer

   

hdsr

Logo Gemeente Lopik (liggend)

 
 

 

Meer weten of zien?

Meld je aan voor de nieuwsbrief!

Meld je aan

Contact

Vragen over dit project kunt u stellen per mail via sarn@rws.nl. Omgevingsmanager KRW is Gerwin Verdoold. 

Cookie-instellingen