Loenensche Buitenpolder

Samen vergrootten we de rivierdynamiek in de Loenensche Buitenpolder

De uiterwaard Loenensche Buitenpolder (ruim 80 ha groot) ligt op de rechteroever van de Waal, tussen Slijk-Ewijk en Herveld, in de gemeente Overbetuwe. Aan de ander kant van de dijk ligt Landgoed Loenen. Samen vormt dit een bijzondere parel van natuur en cultuur langs de Waal. Het landgoed is in totaal ruim 190 ha groot en in eigendom en beheer bij Staatsbosbeheer.

Sinds eind 2014 loopt er binnen deze uiterwaard een project om dit gebied opnieuw in te richten voor natuur en recreatie en tegelijk de ruimtelijke kwaliteit te verbeteren. Binnen de Loenensche Buitenpolder gaat het om een schoon en gezond leefgebied waar mens, dier en plant zich thuis voelen. 

In 2019 is de rivierdynamiek binnen de polder vergroot door de verbreding en uitdieping van een oude rivierstrang. De historische loop van deze oude rivierstrang is hersteld. De herinrichting van de uiterwaard creëert een moerassig en grasrijk leefgebied waar de Porseleinhoen en de Kwartelkoning zich thuis kunnen voelen. Een broedsucces van deze vogels zou de beloning van de herinrichting en het beheer zijn. 

Maatregelen 

Icoon Rivierhout plaatsen

Geulen en strangen aanleggen of verbeteren

We graven bestaande, natuurlijke nevengeulen en strangen opnieuw uit en verbinden ze beter met de rivier. Ook leggen we nieuwe geulen en strangen met ondiep water aan. Dat doen we in deze uiterwaarden. Hierdoor wordt het rivierengebied een rijkere leefomgeving voor planten en dieren.
Lees meer

 
 

Ook enkele cultuurhistorische elementen, zoals de oude inlaat en de overlaat, zijn hersteld. Vanaf 2019 is er volop ruimte voor mensen om al struinend door de uiterwaard te gaan en zo natuurwaarden en cultuurhistorie te beleven.

Dit is waar provincie Gelderland, Rijkswaterstaat en Staatsbosbeheer samen met gemeente Overbetuwe en waterschap Rivierenland aan hebben gewerkt. 

Samenwerkende partijen

Logo Rijkswaterstaat

Provincie Gelderland
 

 

Resultaat
Het landschap in de Loenensche Buitenpolder beweegt voortaan mee met de rivier waardoor er een afwisselend landschap ontstaat van moeras, weidegebied en cultuurlandschap. Het zorgt er voor dat:

  • Vissen in de uitgegraven oude rivierstrang de ruimte krijgen om te paaien en er binnen de polder broedbiotoop ontstaat voor onder andere de Kwartelkoning en het Porseleinhoen;
  • Pachters hun koeien kunnen laten grazen en de polder duurzaam beheerd wordt;
  • Lokale en regionale recreatie kansen krijgt doordat mensen meer van het landschap kunnen genieten en activiteiten ondernemen;
  • De waterkwaliteit in de Waal wordt verhoogd.
Cookie-instellingen