Samen maken we de Veerhaven Ochten natuurvriendelijker

Samen maken we de Veerhaven Ochten natuurvriendelijker

Midden in het Waalgebied ligt de uiterwaard rondom de voormalige veerhaven in Ochten. Dit gebied, ingeklemd tussen de dijk en de rivier, gaat er anders uitzien. De uiterwaard biedt mooie kansen om zowel de natuur op te waarderen als de belevingswaarde te verhogen. Door het realiseren van struinpaden en andere recreatieve functies, wordt het gebied in de toekomst een plek waar de natuur zich kan ontwikkelen en zowel dier als mens van het gebied kunnen genieten.

Het project Veerhaven Ochten is opgedeeld in twee fases. Hieronder lees je wat de fases inhouden.

Fase 1

Fase 1 wordt uitgevoerd door Waterschap Rivierenland. Begin 2023 start het Waterschap met de uitvoering van de dijkversterking. Veerhaven Ochten komt pas aan bod in fase 2. In Fase 1 zullen er een aantal ontwikkelingen plaatsvinden, namelijk:

Recreatie

Aan de dijk wordt een hoogwatervrij terrein gerealiseerd. Ook wordt de haven opgeknapt. Hier komt een aanlegsteiger met aanlegplaatsen voor de Waaltaxi en kleine rondvaartboten. Het terrein zal goed bereikbaar worden. Het vormt in de toekomst namelijk de basis voor een Toeristische Overstapplaats (TOP) met ruimte voor onder meer horeca, een uitkijktoren en het uitvoeren van sportactiviteiten. De bereikbaarheid wordt gewaarborgd door de nieuw te realiseren parkeerplaats, waar recreanten hun auto kunnen achterlaten. Vanuit hier zijn er diverse wandelpaden beschikbaar, die het mogelijk maken door het gebied te struinen.

Natuurontwikkeling

Vanuit de KRW-doelstellingen worden er diverse maatregelen gerealiseerd. Zo wordt er een geul aangelegd die aan beide zijden wordt aangetakt. Enerzijds aan de insteekhaven en anderzijds aan de overnachtingshaven.

Ook wordt de uiterwaard verlaagd, waardoor er een mooie groene omgeving ontstaat die diverse plant- en diersoorten aantrekt en ervoor zorgt dat de natuur zich verder kan ontwikkelen. Hierdoor ontstaan natte graslanden die ruimte bieden aan verschillende planten die van nature in het gebied thuishoren. Naast de verbetering van de natte natuur, wordt de droge natuur gestimuleerd doordat bepaalde agrarische percelen niet langer voor de productie zullen worden gebruikt, waardoor ze kunnen dienen als natuurlijke graslanden. Deze ontwikkelingen vinden met name plaats in het zuidelijk deel van de uiterwaard.

Bovendien zal onderhoudsbaggerwerk uitgevoerd worden en de oever worden hersteld. Hierdoor kan een aanlegsteiger worden gerealiseerd, waardoor pleziervaart mogelijk wordt.  

Rivierhout

Een dode boom in het water leggen en zo meer leven creëren. Het kan door rivierhout in de rivieren aan te brengen. Dit is een van de KRW-maatregelen die Rijkswaterstaat inzet om de leefgebieden van plant en dier te herstellen. Voor de natuur is een omgevallen boom in het water namelijk zeer gunstig. Ongewervelde diertjes vestigen zich op het hout en filteren de zwevende algen uit het langsstromende water. Zo komen voedingsstoffen vrij voor dieren hogerop in de voedselketen, zoals vissen, reigers, aalscholvers, visarenden en otters. Bovendien verblijven veel dieren onderwater op of rondom het hout. Zo ook inheemse soorten die door het rivierhout weer worden aangetrokken en ervoor zorgen dat exoten worden teruggedrongen.

Fase 2

Fase 2 wordt uitgevoerd onder eindverantwoordelijkheid van de Gemeente Neder-Betuwe. In deze fase zal het gebied verder ontwikkeld worden door private marktpartijen. Verdere invulling moet nog plaatsvinden. De start van de werkzaamheden voor Veerhaven Ochten voor wat betreft de realisatie van de KRW-geul zal op zijn vroegst in 2025 zijn.

Maatregelen

 

Rivierhout plaatsen

Dode bomen onder water zijn een goede leefomgeving voor waterplanten en -dieren. In de Nederlandse rivieren liggen op nog maar weinig plekken takken en bomen. We laten daarom op diverse plekken dode bomen in het water zakken en leggen ze veilig vast zodat ze zich niet meer kunnen verplaatsen.
Lees meer

 

Natuurvriendelijke oevers

Door menselijke ingrepen in onze wateren zoals stenen oevers is het leefgebied voor veel waterplanten en -dieren achteruitgegaan. Veel van het oorspronkelijke ondiepe, luwe water is verdwenen en daarmee een ecologisch waardevol leefgebied. Met natuurvriendelijke oevers brengen we dat leefgebied terug.
Lees meer

 
 
Cookie-instellingen