Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen

De provincie Gelderland, Rijkswaterstaat en Staatsbosbeheer werken samen aan een plan voor natuurontwikkeling in Cortenoever.

We diepen de dichtgeslibde kronkelwaardgeulen uit en verlagen de uiterwaarden bij de Batterij om ze weer watervoerend te maken. Daarmee worden ze een geschikt milieu voor de ontwikkeling van vissoorten en fauna. Ook breiden we natuurlijke graslanden en een boskern uit.

Het doel is om het huidige gebied zo in te richten dat een nog waardevoller natuurgebied ontstaat met schoon en gezond water, waar mens, dier en plant zich thuis voelen. Dier- en plantensoorten die horen bij een levende rivier, komen daardoor weer terug.

Uitbreiding van het bos leidt op langere termijn tot een interessante bosflora met soorten als gevlekte aronskelk, slanke sleutelbloem en wilde kornoelje. Vergroting van de hoeveelheid grasland betekent meer leefgebied voor vogels als de kwartelkoning, grutto en gans.

Door het creëren van deze natuurwaarden voeren we Europese richtlijnen en provinciaal natuurbeleid uit voor natuurbescherming, schoon en gezond water.

Van 29 juli 2021 tot en met 8 september 2021 lagen de definitieve besluiten (inclusief bijbehorende stukken) voor de natuurontwikkeling van Cortenoever ter inzage. Er is geen beroep ingediend waarmee de vergunningen onherroepelijk zijn.  De volgende stap is de daadwerkelijke uitvoering van de werkzaamheden. De gunning heeft plaatsgevonden op 1 december 2021 en de aannemer start 4 februari met rooien bomen.

Het totale gebied is ca. 250 hectare. Staatsbosbeheer is eigenaar van ca. 200 hectare, en ca. 50 hectare is particulier eigendom. Een enkel perceel is van de provincie Gelderland, de smalle oeverstrook langs de IJssel is eigendom van de Staat. De toegangsweg is van de gemeente Brummen.

Met inwoners, eigenaren en gebruikers in het projectgebied zijn gesprekken gevoerd. Eisen, wensen belangen zijn afgewogen en al dan niet gehonoreerde wensen zijn vastgelegd in een eisendocument. Deze is gedeeld met de betrokken personen en instanties.
In het plan is zo veel als mogelijk rekening gehouden met de belangen van bewoners, agrariërs en scheepvaart.

Bewoners kunnen niet meer meedenken met het ontwerp. Als bewoner word je wel goed geïnformeerd over de uitvoering van de werkzaamheden en worden knelpunten en overlast tijdens de uitvoering besproken en opgelost. We zorgen dat bewoners en gebruikers ons en de uitvoerder goed kunnen bereiken.

Wandelaars en natuurliefhebbers kunnen van het gebied blijven genieten vanaf het fietspad op de oude dijk en op de bestaande struinroute. Op verzoek van Staatsbosbeheer en bewoners worden er geen extra recreatie voorzieningen zoals wandelpaden aangebracht in het gebied.

In verband met de veiligheid wordt de struinroute door de uiterwaarde tijdens de werkzaamheden afgesloten.

Bos draagt bij aan het realiseren van een aantrekkelijk leefgebied voor verschillende diersoorten en vogels in de uiterwaard. De bestaande boskern midden in het gebied (bosje Heyendaal), breiden we uit met hardhoutooibos en essen- of iepenbos en zachthoutooibos. Dit wordt gedaan op zo’n manier dat dit bij hoog water geen opstuwing veroorzaakt.

Een deel van het bos dat aangeplant wordt, is compensatie voor de houtopstand die verdwijnt bij het uitgraven van de verlande kronkelwaardgeulen.

De werkzaamheden starten begin 2022 en moeten eind 2022 zijn afgerond. De aannemer maakt een planning van de volgorde waarin hij het werk zal uitvoeren. Bewoners en belangstellenden worden hier uiteraard over geïnformeerd. De aannemer regelt voorafgaand aan de uitvoering een informatieavond.

Bij de start van de werkzaamheden worden machines aangevoerd naar de locaties waar de werkzaamheden gaan plaatsvinden.

Er worden rijplaten gelegd en er wordt houtopstand gerooid ter plaatse van de kronkelwaardgeulen. De aan- en afvoer van grond gaat via het water. Daarvoor worden twee loswallen aangelegd. Tijdens de uitvoering rijden er vrachtwagens met af te voeren grond door de uitwerwaarden naar deze loswallen. 

Er wordt afrastering geplaatst. En er wordt gewerkt aan het sluisje in het noorden en de duiker in het zuiden van het gebied, die een verbinding met de IJssel hebben.

De te verwachten hinder van de werkzaamheden wordt middels diverse communicatiemiddelen door de aannemer met u gecommuniceerd.

Aan het einde van het werkzaamheden worden machines die niet meer nodig zijn afgevoerd.

Met de maatregelen proberen we het water in de uiterwaard langer vast te houden. In droge periodes hebben we dan plaatselijk een iets hogere grondwaterstand. Daar profiteert de natuur van.

Het werk aan rivier en uiterwaarden is nooit klaar.

Voor het gebied Cortenoever staan in ieder geval nog een vaarwegverruiming en het realiseren van extra natuur langs de oevers van de IJssel. Deze maatregelen gebeuren in een later stadium. De planning is nog niet bekend.

Ook op andere plaatsen langs de IJssel worden vergelijkbare projecten voorbereid en uitgevoerd.

Deze kunt u stellen via het emailadres sarn@rws.nl. Ook kunt u zicht richten tot de omgevingsmanager van het project: Sylvia Peeters-Som. Tel.: 06 52802424.

Cookie-instellingen