Veelgestelde vragen

GROW verzorgt de planuitwerking van de KRW-maatregelen langs de IJssel. Zij zijn dan ook verantwoordelijk voor de uitwerking van dergelijke maatregelen in andere uitwaarden, zoals de Fraterwaard en Spaensweerd. Op locaties waar gekeken wordt naar de ontwikkeling van ‘andere natuur’, zijn we in gesprek met de partijen die daartoe het initiatief hebben genomen (zoals Provincie Gelderland en Stichting Twickel). We zoeken dan naar samenwerking in de planuitwerking of een combinatie van de werkzaamheden tijden de realisatiefase.  

Ja, er wordt rekening gehouden met de aanwezigheid van wild. In het ontwerp wordt er rekening mee gehouden dat wild bij hoog en bij laag water het gebied kan verlaten.   

Bij het uitwerken van het ontwerp zijn de ecologische en landschappelijke aspecten onze basis. Het toevoegen van nevenactiviteiten, zoals een vogelkijkhut, ligt niet binnen de scope. Wel onderzoeken we de mogelijkheden en hoeverre deze uitvoerbaar zijn.

Bij toezegging van nevenacitviteiten is de initiatiefnemer zelf verantwoordelijk voor het detailontwerp, de vergunningen, de aanlegkosten en het beheer.

Er wordt geen wandelpad opgenomen in ons ontwerp. Het inpassen van een wandelpad brengt onrust mee in de omgeving, dit zorgt namelijk voor verstoring van de natuur die wordt gecreëerd/ in ontwikkeling is.   

De geul wordt gerealiseerd ten behoeve van de natuur. Zo wordt het rivierengebied gevarieerder en rijker aan planten en dieren. In de uitwerking van het ontwerp zijn de ecologische en landschappelijke aspecten onze basis. Recreatieve (neven)activiteiten worden niet meegenomen in het ontwerp, dit is namelijk geen doel binnen onze planvorming.   

GROW staat voor Green Rivers Open Wonders en is een samenwerking van verschillende adviesbureaus die in opdracht van Rijkswaterstaat de ontwerpen maken voor de Olburgsche Waard. 

De belofte aan de EU is in 2027 voldoende schoon en gezond water te hebben in het gehele gebied. Voor die tijd moet zowel de planstudie zijn afgerond en moeten alle projecten gerealiseerd zijn. Om deze doelstelling te halen is GROW nu al begonnen aan het starten van de ontwerpprocessen (van maatregelen in uiterwaarden) en uitvoeren van de voorbereidende onderzoeken.    

Nederland is het land van dammen, stuwen en gemalen. Dit soort oplossingen houden ons land veilig en welvarend. Maar ze hebben ook een keerzijde, want de ecologische waterkwaliteit gaat er door achteruit. Gezond water is belangrijk voor ons allemaal. Daarom zet Rijkswaterstaat zich in voor herstel van het waterleven in en langs de rivieren. Zo brengen we het water weer in balans.  

De veerpond blijft goed bereikbaar.  Mogelijk bij de aanleg van de geul en passage van de Dierenseweg (aanleg duikers) kan er sprake zijn van stremming. Indien zich dit voordoet zullen wij hierover vroegtijdig communiceren.

Wij zijn in gesprek met bovengenoemde partijen. We inventariseren de wensen en proberen deze waar mogelijk mee te nemen in het schetsontwerp.

Het ontwerp is ontstaan uit een verkenning naar kansrijke maatregelen om de waterkwaliteit in de Olburgsche Waard te verbeteren. De verkenning heeft verschillende leefgebieden in beeld gebracht die in aanmerking komen voor KRW-maatregelen.  

Naast de KRW-doelen hebben we contact met de aanwezige overheden. Bijvoorbeeld provincie Gelderland, gemeente Bronkhorst, Waterschap Rijn en IJssel. Met deze partijen zijn we in gesprek om zo goed mogelijk de KRW-doelen te verwezenlijken.  

Historisch gezien bestaat het landschap rondom de zuidelijke IJssel uit een kronkelwaardenlandschap. Kronkelwaarden bestaan uit een afwisselingen van oude stroomgeulen van de IJssel. Tussen de stroomgeulen liggen de zandige stroomruggen. Het aanbrengen van een nevengeul accentueert het landschap. In een nevengeul zal het water minder snel stromen en werkt de geul als kraamkamer voor planten en dieren. 
 
Voordat we tot een definitief ontwerp komen doen we uitgebreid onderzoek. We houden rekening met verschillende factoren zoals archeologie, ecologie, het culturele landschap, de waterhuishouding en waterveiligheid. Ook houden we rekening met de impact op de omgeving zoals de bereikbaarheid in het gebied.  

Ook wordt er rekening gehouden met de landschapsontwikkelingsvisie voor dit gebied die is opgesteld door  gemeenten Bronckhorst, Lochem en Zutphen. Deze visie geeft een kader hoe het landschap behouden kan worden en welke elementen versterkt kunnen worden middels inpassing van een KRW-maatregel. In samenspraak met de gemeente wordt het ontwerp landschappelijk ingepast.

Waterveiligheid staat voorop bij het Waterschap en bij Rijkswaterstaat. Onze ontwerpen zullen moeten aantonen dat tijdens en na de realisatie de veiligheid van kering van het waterschap niet in gevaar komt.   

Gedurende de periode dat wij aan het ontwerpen zijn, wordt de geohydrologie in beeld gebracht. We maken inzichtelijk  wat de invloed van KRW-maatregel is op de (grond)waterhuishouding.  

Indien het ontwerp wordt vastgesteld verwachten we in 2026 een start te maken met het realiseren van KRW-maatregel in de Olburgsche Waard. In 2027 moeten alle projecten zijn afgerond. Tijdens de volgende publieksbijeenkomst hopen we meer duidelijkheid te geven over de uitvoeringsplanning.

Op het moment zijn we nog met u en de omgeving in gesprek over de KRW-maatregel. Naar mate we verder tot een ontwerp komen, zal duidelijk worden wat er gaat gebeuren met betrekking tot het grondverzet.  

Tijdens keukentafelgesprekken, publieksbijeenkomst of anderzinds, proberen wij vanuit het gebied wensen te inventariseren m.b.t. grondverzet en -transport. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de beste aanrijroutes.  

Tijdens het grondverzet kijken wij altijd naar een duurzame werkwijze. Denk bijvoorbeeld aan het minimaliseren van transportafstanden, het afvoeren van grond via vrachtverkeer of te water.  

Tijdens de publieksbijeenkomst staan we u graag te woord. Sommige vragen kosten wat meer tijd. We willen u daarom vragen deze vragen te noteren op het daarvoor bestemde formulier. Het formulier mag u afgeven bij de omgevingsmanager.  

Via onze website samenwerkenaanriviernatuur.nl kunt u zich opgeven voor de nieuwsvoorzieningen van Rijkswaterstaat. Die zal in de eerstkomende periode nog van algemene aard zijn, maar dan steeds meer worden toegespitst op specifieke rivieren, gebieden en/of uiterwaarden.  
 
Wanneer het ontwerp zich in een verder stadium bevindt organiseren, communiceren we hierover op onze website; www.samenwerkenaanriviernatuur.nl/Olburgschewaard

Wij geven invulling aan het verbeteren van riviernatuur. De input die tijdens publieksbijeenkomsten verzameld is of op een andere wijze tot ons komt, wordt beoordeeld op haalbaarheid en realiseerbaarheid binnen de kaders van het project. Aanvullingen op het ontwerp die wij kansrijk achten leggen we voor aan Rijkswaterstaat. Zodra hierop een akkoord is gegeven nemen we de aanvulling mee in ons ontwerp. Sowieso krijgen de inbrengers van de input een terugkoppeling over wat met de inbreng is gedaan 

Bij elk project wordt rekening gehouden met het 'meekoppelen' van andere maatregelen. Meekoppelkansen dragen niet direct bij aan het projectdoel maar kunnen onder voorwaarden wel tegelijkertijd worden uitgevoerd.  

Zie hieronder een schematische weergave van het ontwerpproces. Het onderstaand schema geeft de vervolgstappen richting het voorlopig ontwerp. 

Processchema SO-fase 

 

Processchema VO-fase 
Cookie-instellingen