Meedenken met ecologische plannen Genderensche en Capelsche uiterwaard

20-04-2023 556 keer bekeken

Rijkswaterstaat heeft een zogenoemde Kennisgeving Voornemen en Participatie gepubliceerd over de plannen voor het verbeteren van de ecologische waterkwaliteit in de Genderensche uiterwaard en Capelsche uiterwaard langs de Bergsche Maas. De brede omgeving kan nog meedenken tot en met 16 mei 2023.

Bij het uitwerken van de maatregelen is er oog voor de belangen van omwonenden, ondernemers, recreanten, grondeigenaren en pachters en stemmen Rijkswaterstaat en Arcadis af met het betreffende waterschap en de gemeente. Vanzelfsprekend worden eventuele beschermde flora en fauna gerespecteerd als die in het gebied aanwezig zijn. Dat geldt ook voor de eisen die gesteld worden aan de hoogwaterveiligheid. Verder houden Rijkswaterstaat en Arcadis zo goed mogelijk rekening met eventuele archeologische, landschappelijke en cultuurhistorische waarden.

Klik hier voor meer informatie over de maatregel Genderensche uiterwaard in de gemeente Altena

Klik hier voor meer informatie over de maatregel Capelsche uiterwaard in de gemeente Waalwijk

Meedenken tot en met 16 mei

Voor beide maatregelen is een oplossingsrichting uitgewerkt. Met de Kennisgeving Voornemen en Participatie nodigt Rijkswaterstaat de brede omgeving uit om mee te denken over de voorgenomen herstelmaatregelen. Via deze link naar de Staatscourant vindt u de volledige tekst van de kennisgeving.

Deze stap heeft alles te maken met de aanstaande Omgevingswet, die per 1 januari 2024 in werking treedt. Bij die nieuwe wetgeving komen namelijk ook nieuwe procedures kijken. Eén daarvan is het publiceren van zo’n kennisgeving participatie. Daarin licht Rijkswaterstaat de plannen toe en staat beschreven hoe u kunt meedenken en welke voorwaarden daar voor gelden. Reageren kan nog tot en met 16 mei 2023. Dat kan op drie manieren:

. Digitaal: mail uw reactie naar KRW.ZN@rws.nl
. Mondeling: vraag een gesprek aan met de omgevingsmanager van het gebied. U kunt contact   met hem/haar opnemen via het emailadres KRW.ZN@rws.nl om een afspraak te maken.
. Per post: stuur een gefrankeerde brief naar Rijkswaterstaat Zuid-Nederland, Postbus 2232, 3500 GE Utrecht

Kaderrichtlijn Water

De plannen voor de Capelsche en Genderensche uiterwaard zijn onderdeel van een groter ecologisch herstelprogramma voor de Maas dat Rijkswaterstaat uitvoert vanuit de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW). Rijkswaterstaat werkt al sinds 2009 aan de natuurvriendelijke inrichting van de oevers, beekmondingen en uiterwaarden van de Maas. Zo ook in de regio Waalwijk, waar dat bij de monding van het Drongelens Kanaal is gebeurd. In de regio Altena staan er nog ingrepen op de planning langs de Afgedamde Maas in de Poederoijense Waard, Slijkwellse Waard en Doornwaard Zuid. Kijk op www.samenwerkenaanriviernatuur.nl/maas voor meer informatie over de verschillende locaties.

Overgang naar nieuwe wetgeving

De KRW-maatregelen die Rijkswaterstaat momenteel uitwerkt, moeten uiterlijk eind 2027 zijn uitgevoerd. Niet al deze ingrepen gaan qua planning onder de Omgevingswet vallen. Sommige worden nog voorbereid onder de huidige wetgeving. Dat betekent dat Rijkswaterstaat in de praktijk te maken heeft met verschillende te volgen procedures. In de communicatie over de plannen zal steeds worden aangegeven welke procedure van toepassing is. In alle gevallen blijft de wettelijke mogelijkheid bestaan een zienswijze in te dienen als ontwerpbesluiten ter inzage liggen.

Meer weten over de ecologische herstelmaatregelen bij de Maas?

Meer informatie is te vinden op www.rijkswaterstaat.nl/maasoevers, via de nieuwsbrief en in deze brochure. Of bel voor vragen met de publieksinformatielijn van Rijkswaterstaat: 0800-8002 (gratis).

 

Cookie-instellingen