Veelgestelde vragen

Met dit project verbetert Rijkswaterstaat de ecologie in de Elster Buitenwaarden. De maatregelen die we hiervoor nemen komen voort uit de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW). Deze richtlijn bepaalt dat de wateren een goed leefgebied voor planten en dieren moet zijn. Binnen de Elster Buitenwaarden worden verschillende KRW-doelen gerealiseerd, zoals geulen, moeras en natuurlijke oevers. Door deze maatregelen uit te voeren, dragen we bij aan een verbetering in de riviernatuur.

Het doel van het natuurontwikkelingsproject is om met een aantal inrichtingsmaatregelen en afspraken over het toekomstige natuurbeheer de biodiversiteit op land en in water te behouden en te vergroten. We herstellen de balans, verbeteren de kwaliteit van leefgebieden voor planten en dieren en vergroten de biodiversiteit. Samen brengen we onze rivieren tot leven.

Het overkoepelende doel is het behalen van de Europees opgestelde KRW-doelen voor 2027.

Om de natuurdoelen te behalen, passen we in de Elster Buitenwaarden verschillende maatregelen toe. We verlagen de uiterwaarden, leggen natuurvriendelijke oevers aan en ontwikkelen de oude zandwinplas. Ook dragen we met extra geulen en moeraszones bij aan de ontwikkeling van schoner water, extra leefgebied en een betere regulering van het waterpeil in de rivier.

Nee, de samenwerkingsovereenkomst tussen de betrokken partijen van het project Elster Buitenwaarden werd getekend op 29 juni 2017. Op 15 juni 2020 vond nog een wijziging op de overeenkomst plaats. Daarna is de uitvoering van start gegaan. Echter is het project vanwege PFAS stilgelegd. Binnenkort zal het project weer van start gaan.

De werkzaamheden liggen op dit moment even stil. Dit komt door de aanwezigheid van PFAS (koolstofverbinding die schadelijk kan zijn voor mens, natuur en milieu). Rijkswaterstaat en de provincie Utrecht hebben onderzocht onder welke voorwaarden de inrichting van het natuurgebied kan worden hervat. Er is een gebiedsdekkend bodemonderzoek uitgevoerd om de PFAS-gehalten in de Elster Buitenwaarden helder te krijgen. Op enkele plekken zijn waarden aangetroffen die boven de norm komen. Deze grond wordt afgegraven en afgevoerd. Inmiddels zijn er afspraken gemaakt tussen Rijkswaterstaat en de provincie Utrecht over het hervatten van het project. De werkzaamheden worden binnenkort dus weer opgestart.  

De werkzaamheden zullen naar verwachting opgepakt worden in het eerste kwartaal van 2022. Door het aantreffen van PFAS is de huidige planning achterhaald. Een nieuwe planning volgt.

Op dit moment ligt het project stil. Zodra de werkzaamheden weer van start gaan, zal dit gaan volgens een aangepaste werkwijze waarbij rekening wordt gehouden met de richtlijnen omtrent PFAS. Hierover volgt later meer informatie.

De Elster Buitenwaarden worden een aantrekkelijker natuurgebied waar de natuur zich rustig kan ontwikkelen en de biodiversiteit zal toenemen. De verwachting is dat verschillende plant- en diersoorten zullen opbloeien of terugkeren. Bijvoorbeeld de zwarte sachembij, de kegelbij, de donkere klarverzandbij, de ringslang, de kamsalamander, de platte zwanenmossel en het cilindermos.

De opdrachtgevers zijn de provincie Utrecht en Rijkswaterstaat. Dit project is onderdeel van verschillende nationale en internationale programma’s. Dat zijn de Kaderrichtlijn Water (KRW) van Rijkswaterstaat het Natuur Netwerk Nederland en Natura 2000. Vanuit deze opgaven worden de werkzaamheden uitgevoerd.

Met alle werkzaamheden houden we rekening met de omgeving. Zo kunnen bijvoorbeeld de grazers die in het gebied rondlopen in grote delen van het gebied blijven grazen en wordt ook met de andere reeds aanwezige natuur rekening gehouden.

Voor een deel is er al veel grond vergraven. Tussen de voormalige zandwinplas en Elst wordt de bovenste voedselrijke grond verwijderd van de graslanden. Ook komt er nog grond vrij doordat er geulen worden gegraven. De grond die zowel van de graslanden als uit de geulen komt brengen we aan in de aanwezige zandwinplas. De zandwinplas wordt hierdoor kleiner.

Zeldzame planten kunnen niet groeien op voedselrijke grond. Die planten worden dan verdrongen door veelvoorkomende planten, die beter groeien op deze grond. Met het verwijderen van deze grond, krijgen zeldzame plantsoorten weer kans te groeien.

Er worden geulen gegraven om het leefgebied voor de planten en dieren die afhankelijk zijn voor open water uit te breiden.

Het gebied zal worden beheerd door het Utrechts Landschap.

Ja, er kan nog gewandeld worden in het gebied. In het toekomstbeeld Elster Buitenwaarden zijn de toekomstige wandelpaden te zien. In het oostelijk deel van de uiterwaarden zal het wandelgebied in verband met het vogelbroedseizoen ieder jaar tussen 15 maart en 15 juli gesloten zijn. Het wandelpad is niet toegankelijk met rolstoel en scootmobiel.

Ja, dat kan nog steeds. Maar wel netjes aan de lijn.

Ja, de waterplas blijft open. Deze wordt wel kleiner.

U kunt uw vraag stellen per e-mail: avp@provincie-utrecht.nl. U kunt uw vragen ook per brief sturen naar: Provincie Utrecht, Projectgroep de Elster Buitenwaarden, t.a.v. mevrouw N. van der Veen Postbus 80300, 3508TH Utrecht. De afhandeling van de post kan enige vertraging hebben door het coronavirus en omdat er thuis wordt gewerkt.

Cookie-instellingen