Kennisgeving voornemen en participatie Rosandepolder

Kennisgeving voornemen en participatie Rosandepolder*

* De reactietermijn voor de kennisgeving van de Rosandepolder is reeds verlopen

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat heeft het voornemen om een verkenning uit te voeren naar de verbetering van de ecologische waterkwaliteit binnen de Rosandepolder. Het gaat hier om een nationale opgave vanuit de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW). Een mogelijke oplossing voor deze opgave in de fysieke leefomgeving is de aanleg van een natuurvriendelijke oever en een beekmondingherstel in de Rosandepolder. Hiervoor zal op grond van de huidige inzichten een projectbesluit worden genomen, zoals bedoeld in artikel 5.44 van de Omgevingswet die op 1 januari 2024 van kracht wordt. 

Met deze kennisgeving wordt iedereen geïnformeerd en uitgenodigd om mee te denken over de verkenning van oplossingsrichtingen, waaronder de mogelijke aanleg van een natuurvriendelijke oever en het herstel van een beekmonding. Ook beschrijft de kennisgeving hoe u kunt reageren en waar u informatie kunt vinden. 

Wat is de opgave? 

De opgave voor de Rosandepolder is onderdeel van een groter programma dat Rijkswaterstaat uitvoert in het kader van de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW), in opdracht van de Minister van Infrastructuur en Waterstaat. Het doel van deze richtlijn is om uiterlijk in 2027 de ecologische waterkwaliteit van onze rivieren, meren, beken, kustzones en bijbehorende grondwateren op orde te hebben. Door allerlei ingrepen in het riviersysteem ten behoeve van onder andere hoogwaterveiligheid, scheepvaart, landbouw en drinkwater is het leefgebied van veel dier- en plantensoorten verdwenen of achteruitgegaan. Met diverse maatregelen wordt het riviersysteem weer meer in balans gebracht met de natuur. Sinds 2009 zijn al verschillende maatregelen uitgevoerd. In april 2020 heeft de Minister van Infrastructuur en Waterstaat het maatregelpakket van kansrijke maatregelen geactualiseerd en opnieuw vastgesteld. Deze maatregelen worden nu door Rijkswaterstaat verder verkend en vervolgens tot planuitwerking gebracht. 

De opgave op dit deel van de Nederrijn-Lek is het verbeteren van de ecologische waterkwaliteit door het creëren van leefgebied voor verschillende dier- en plantensoorten die thuishoren in het riviersysteem van de Nederrijn-Lek, maar daar nu ontbreken of nog maar beperkt voorkomen. Het waarborgen van een goede waterkwaliteit is in de Nationale Omgevingsvisie aangemerkt als een nationaal belang. Een goede waterkwaliteit is nodig om het water te kunnen inzetten voor verschillende gebruiksfuncties, inclusief de ontwikkeling van natuur. Europese richtlijnen (zoals de KRW en Natura 2000) dragen hier in belangrijke mate aan bij.  

Kenmerken van het gebied Rosandepolder

De Rosandepolder bij Oosterbeek ligt op de rechteroever van de Nederrijn, ten westen van Arnhem en direct onder Oosterbeek. Een (klein) deel van het gebied valt onder de gemeente Arnhem en een deel onder de gemeente Renkum. Het spoor van Arnhem naar Nijmegen loopt door de polder heen en splitst het gebied in een oostelijk en een westelijk deel. Het oostelijk deel kent twee grote plassen welke pas na 1950 zijn aangelegd en in open verbinding staan met de rivier. Een groot deel van de Rosandepolder heeft een landbouwbestemming. Door het westelijk deel loopt de Beek Leigraaf en een onaangetaste kronkelwaard: de Mariëndaalse Ossenwaard. 

Mogelijke oplossingsrichting: aanleg van een natuurvriendelijke oever en het herstel van de beekmonding

De aanleg van een natuurvriendelijke oever kan een bijdrage leveren aan de realisatie van de KRW-opgave op dit deel van de Nederrijn-Lek. Daarom worden de natuurvriendelijke oever en het herstel van de beekmonding als mogelijke oplossingen nader verkend. De KRW-opgave richt zich op de Nederrijn-Lek op het verbeteren van de ecologische kwaliteit van de Rijntakken. Daarom worden de opties van een natuurvriendelijke oever en het herstel van de beekmonding nader verkend. Door menselijke ingrepen in onze wateren zoals stenen oevers is het leefgebied voor veel waterplanten en -dieren achteruitgegaan. Veel van het oorspronkelijke ondiepe, luwe water is verdwenen en daarmee verdween een ecologisch waardevol leefgebied. Met de aanleg van een natuurvriendelijke oever willen brengen we dat leefgebied terugbrengen. Door de oever natuurvriendelijker in te richten met minder verharding, meer natuurlijke onderwaterstructuren en door luwtes te creëren, ontstaat er meer leefgebied voor soorten als rivierrombout en andere onderwaterdiertjes, waterplanten en voor vissoorten zoals winde en rivierprik. Zo vergroot de maatregel de rijkdom aan kenmerkende soorten in de rivier. Daarnaast kan tevens het herstellen van de beekmonding een bijdrage leveren. Op locaties waar verschillende wateren samenkomen, verplaatsen planten en dieren zich vaak tussen de verschillende watersystemen. Dit komt de riviernatuur ten goede, waarna ook op deze manier traditionele riviersoorten terugkeren. Deze uitwisseling vindt echter alleen plaats wanneer er sprake is van ‘stromend ondiep water’. Dat is er nu nog niet. Daarom zetten wij ons in om dit leefgebied in de Rosandepolder te ontwikkelen. Natuurlijke overgangen tussen rivier en beek zijn belangrijk voor het waterleven. Daarom herstellen we waar mogelijk het oorspronkelijke karakter van de beekmondingen. We creëren een geleidelijke overgang tussen water en land en verwijderen obstakels of leiden het water om. Ook zorgen we voor meer afwisseling in stroming en waterdiepte en geven we de beken waar dat kan hun slingerende loop terug.

Participatie 

Bij het versterken van de riviernatuur heeft Rijkswaterstaat oog voor alle relevante belangen zoals wonen, werken en recreëren en voor de mogelijkheid om kansen te benutten. De maatregelen moeten passen bij de lokale omstandigheden en ontwikkelingen in een gebied. Om tijdig te bepalen welke maatregelen bij een gebied passen, hebben we de kennis nodig van de mensen die zich verbonden voelen met het gebied. Zo kunnen we samen zoeken naar oplossingen en draagvlak. Daarom nodigen we iedereen uit om mee te denken, suggesties te doen en ideeën in te brengen. Dat doen we door informatie te verstrekken over doelen en status, en informatie over het gebied op te halen. We zetten daarvoor onze website in en het contact met de omgevingsmanager die de belangen van het gebied behartigt, binnen de kaders van de opgave.  

In opdracht van Rijkswaterstaat onderzoekt het samenwerkingsverband GROW (Arcadis, Antea Group, HKV Lijn in water en Bureau Waardenburg) de haalbaarheid van het herstel van een beekmonding en de aanleg van een natuurvriendelijke oever als mogelijke oplossing in de Rosandepolder. In de afgelopen tijd zijn in het kader van de verkenning andere overheidsorganisaties zoals provincie Gelderland, de gemeente Overbetuwe, gemeente Arnhem en waterschap Rivierenland benaderd. Ook is bij particuliere grondeigenaren en -gebruikers in het gebied relevante informatie over de Rosandepolder opgehaald. Vervolgens is met behulp van diverse specialisten een gedetailleerde analyse van het gebied en een schetsontwerp opgesteld.   

Waarover kunt u nog meedenken? 

Tijdens het proces vergaart Rijkswaterstaat kennis over de aard van de opgave, de voor de fysieke leefomgeving relevante ontwikkelingen en de mogelijke oplossingen voor die opgave. Het schetsontwerp voor de Rosandepolder is gereed. We werken nu aan het voorlopig ontwerp. Rijkswaterstaat vraagt iedereen middels deze kennisgeving mee te denken, suggesties te doen, ideeën in te brengen en eventuele alternatieven aan te dragen voor een beekmondingherstel of natuurvriendelijke oever in de Rosandepolder. De aangedragen oplossingen worden door Rijkswaterstaat in redelijkheid in beschouwing genomen aan de hand van een aantal uitgangspunten. De aangedragen oplossing moet: 

 •     redelijkerwijs een oplossing bieden voor de genoemde KRW-opgave; 
 •     technisch uitvoerbaar en juridisch haalbaar zijn; 
 •     beheerbaar zijn door Rijkswaterstaat; 
 •     geen afbreuk doen aan de ruimtelijke kwaliteit en de waarden in het gebied; 
 •     passen binnen het vastgestelde budget en de planning die leidt tot realisatie uiterlijk in 2027. 

We horen graag uw reactie op onder meer de volgende vragen: 

 •     Onderkent u de urgentie en het belang van de benoemde opgave? 
 •     Op welke manier wilt u betrokken worden?  
 •     Vindt u dat voor de KRW-opgave in dit gebied de juiste oplossingsrichting wordt onderzocht of heeft u nog aanvullingen of andere ideeën hierover? 
 •     Welke aandachtspunten heeft u voor de uit te voeren onderzoeken of inschakeling van deskundigen? 

Hoe kunt u meedenken?  

Gedurende het gehele project organiseren we mogelijkheden om te participeren. Op de website kunt u hier meer over lezen. Concreet voor deze fase van het project vragen wij u op de kennisgeving, tot uiterlijk 28 juni schriftelijk en/of mondeling te reageren op de opgave, voorgestelde maatregelen en schetsontwerp beschreven in deze kennisgeving.
Iedereen kan participeren bij de oplossing voor de genoemde opgave. De publieksbijeenkomst heeft in 2022 plaatsgevonden. Tijdens de publieksbijeenkomst werd informatie gedeeld over het KRW-programma en het tot op heden gevoerde proces. Ook kon u reageren op een schetsontwerp, waarin de optie van een beekmondingherstel en natuurvriendelijke oever in beeld is gebracht. De gedeelde informatie kunt u terugvinden op www.samenwerkenaanriviernatuur.nl. Hoewel het project zich al verder in de planvorming bevindt, kunt u nog steeds meedenken, suggesties doen en eventuele alternatieven aan dragen. Uw inbreng kunt u leveren via onderstaande kanalen. 

Reageer schriftelijk of mondeling 

U kunt op drie manieren reageren:  

1.    Digitaal  

Mail naar: sarn@rws.nl

2.    Mondeling

Denk mee tijdens een publieksbijeenkomst of tijdens een keukentafelgesprek met de Omgevingsmanager van het gebied. U kunt contact met hem/haar opnemen via het emailadres sarn@rws.nl

3.    Per post 

Stuur een gefrankeerde brief naar: 
Rijkswaterstaat 
t.a.v. KRW Oost Nederland project Drielsche Uiterwaarden
Postbus 2232 
3500 GE Utrecht 

Wat gebeurt er met uw reactie en hoe verloopt de procedure?  

U ontvangt een ontvangstbevestiging op uw inbreng en een inhoudelijke reactie retour. Uw inbreng wordt betrokken bij de verkenning. Als u een mogelijke oplossing voor de opgave aandraagt, heeft u de mogelijkheid de Minister te verzoeken om advies te vragen aan een onafhankelijke deskundige. De Minister beslist aan de hand van de eerder beschreven uitgangspunten of uw voorgedragen mogelijke oplossing redelijkerwijs in beschouwing moet worden genomen.  

Er zal voor dit project geen voorkeursbeslissing worden genomen als bedoeld in artikel 5.49 van de Omgevingswet. Na afronding van de verkenning zal in de planuitwerkingsfase een verdere uitwerking worden gedaan in een voorlopig ontwerp dat de basis vormt voor een ontwerp-projectbesluit. Dit ontwerp-projectbesluit wordt naar verwachting in de loop van 2024 ter inzage gelegd en hiertegen kan eenieder zienswijzen naar voren brengen. In de reactienota bij het ontwerp-projectbesluit wordt teruggekoppeld wat er met uw inbreng is gedaan. Na vaststelling wordt het definitieve projectbesluit ter inzage gelegd. Hiertegen kunnen rechtsmiddelen worden aangewend.  

Meer informatie? 

Op de website www.samenwerkenaanriviernatuur.nl vindt u actuele informatie over het KRW-programma om op de hoogte te blijven. Op de projectpagina voor de Rosandepolder (https://www.samenwerkenaanriviernatuur.nl/rosandepolder-project) is specifieke informatie te vinden over de opgave, nadere achtergrondinformatie over het gebied en de participatiemogelijkheden. 
 

 • Geen resultaten gevonden

  Je zoekopdracht leverde helaas geen resultaat op. Controleer de spelling of probeer het opnieuw met een andere term.
Cookie-instellingen