Samen vernieuwen we de De Rosandepolder

Samen vernieuwen we De Rosandepolder

De Rosandepolder ten zuiden van Oosterbeek (Gemeente Renkum) biedt kansen om de ecologische waterkwaliteit te verbeteren. De Slijpbeek en de Nederrijn komen hier samen. Daardoor is het een goede locatie om een betere leefomgeving voor rivierplanten en -dieren te creëren. We bekijken onder meer een herinrichting van de beekmonding. Met meer ruimte voor natuurlijke oevers, moerassige laagten en overstromingsvlaktes. We borduren daarbij voort op de visie en beelden uit de in 2019 opgestelde Landschapsvisie Park Slijpbeeken.

Het is ons doel om meer riviernatuur in de uitwaarden te creëren. Daarbij is het belangrijk dat onze plannen in balans zijn met andere opgaven en belangen in de Rosandepolder, zoals de ontwikkeling van het Slijpbeekpark. 

Herinrichting beekmonding

In de Rosandepolder komen de Slijpbeek en de Nederrijn bijeen. Op locaties waar verschillende wateren samenkomen, verplaatsen planten en dieren zich vaak tussen de verschillende watersystemen. Dit komt de ecologische waterkwaliteit ten goede. Deze uitwisseling vindt echter alleen plaats wanneer er sprake is van ‘stromend ondiep water’. Dat is er nu nog niet. Daarom zetten wij ons in om dit leefgebied in de Rosandepolder te ontwikkelen.

Natuurlijke overgangen tussen rivier en beek zijn belangrijk voor het waterleven. Daarom herstellen we waar mogelijk het oorspronkelijke karakter van de beekmondingen. We creëren een geleidelijke overgang tussen water en land en verwijderen obstakels of leiden het water om. Ook zorgen we voor meer afwisseling in stroming en waterdiepte en geven we de beken waar dat kan hun slingerende loop terug.

Natuurvriendelijke oever realiseren

Achter de gestrekte over van de Nederrijn realiseren we een oevergeul. Hierdoor ontstaat een zone die beschut is voor scheepvaart, maar wel toegankelijk voor vissen die houden van stromend water.

Maatregelen

 

Beekmondingen herstellen

We herstellen beekmondingen om te zorgen voor geleidelijke overgangen die het waterleven helpen. Opgeworpen barrières voor vissen halen we weg of veranderen we, zodat beken weer een goede plek worden om te zwemmen en te paaien.
Lees meer

 

Natuurvriendelijke oevers

Door menselijke ingrepen in onze wateren zoals stenen oevers is het leefgebied voor veel waterplanten en -dieren achteruitgegaan. Veel van het oorspronkelijke ondiepe, luwe water is verdwenen en daarmee een ecologisch waardevol leefgebied. Met natuurvriendelijke oevers brengen we dat leefgebied terug.
Lees meer

 
 
Cookie-instellingen