Samen de riviernatuur verbeteren in de Doorwerthse Waarden

Samen de riviernatuur verbeteren in de Doorwerthse Waarden

In de Doorwerthse Waarden onderzoeken we de mogelijkeden voor het aanleggen van natuurvriendelijke oevers. Het gebied strekt zich uit vanaf de stuw van Driel tot de hoek van de Jufferswaard bij Renkum.

Door de bouw van de stuw zijn grote delen van de waarden verdroogd. De Doorwerthse Waarden liggen in de bocht van de Nederrijn tussen stuw Driel en op de rechteroever aan de kant van Renkum. De uiterwaarden bestaan voor een groot deel uit landbouwgrond. Het gebied van de Doorwerthsche Waarden grenst aan de westkant aan het Heelsumse beekdalgebied. Aan de oostkant, bij Natuurreservaat Rijnvallei, aan de stuwwal.

Waarom?

Een beter leefgebied voor dieren en planten die thuishoren rond de Nederrijn en de Lek, daar willen we samen voor zorgen. Diersoorten en planten ontbreken nu of komen beperkt voor in dit gebied. Daarom onderzoeken we nu langs de oevers waar we de riviernatuur kunnen verbeteren.  

Hoe?

Een natuurvriendelijke oever kunnen we ontwikkelen door meer begroeiing en variatie aan te brengen, of oevers minder steil te maken. Planten en dieren moeten zich weer thuis gaan voelen bij de rivier. Dan draagt de oever ook bij aan de biodiversiteit in het hele gebied. 

Maatregelen

Natuurvriendelijke oevers

Door menselijke ingrepen in onze wateren zoals stenen oevers is het leefgebied voor veel waterplanten en -dieren achteruitgegaan. Veel van het oorspronkelijke ondiepe, luwe water is verdwenen en daarmee een ecologisch waardevol leefgebied. Met natuurvriendelijke oevers brengen we dat leefgebied terug.
Lees meer

 

Nieuws over dit project

Schetsontwerp

In de afgelopen periode is er hard gewerkt om in samenspraak met grondeigenaren en overheden een schetsontwerp voor de Doorwerthse Uiterwaarden tot stand te brengen. Via deze link kunt u het ontwerp en de dwarsdoorsnede detaileerder bekijken. 

Een schets toont een natuurontwikkelingsgebied langs de Nederrijn bij Renkum.

Planning project

Momenteel onderzoeken we welke oevers in aanmerking komen. Na vaststellig van de meest geschikte locatie(s) volgt de uitwerking van het schetsontwerp. Het ontwerp komt in samenspraak met overheden en direct betrokkenen tot stand. 

Gebiedsstudie 

Om te bepalen welke KRW-maatregel het beste bij het gebied past brengen we de karakteristieken van de uiterwaarden in beeld. Deze analyse en de ecologische opgave zijn het vertrekpunt voor het schetsontwerp. De meest relevante landschappelijke kenmerken en ruimtelijke beperkingen zijn verwerkt in kaartmateriaal. Via deze link vindt u de kaarten

Participatie 

In de afgelopen periode hebben wij met overheden, grondeigenaren en -gebruikers en andere betrokkenen onze plannen gedeeld en zijn wensen geïnventariseerd. Deze informatie is samengebracht tot een schetsontwerp en is onlangs geaccepteerd door Rijkswaterstaat. Het schetsontwerp vormt daarmee de basis voor het verder uitwerken naar een voorlopig ontwerp.

Samenwerken en meedoen

Wilt u meer weten over het project, of heeft u een goed idee?

•           Vul het contactformulier in op de website

Samenwerkende partijen

 

 

Meer weten of zien?

De informatie volgt nog.

Contact

Vragen over dit project kunt u stellen per mail via loket-krwoost@arcadis.com 

 

 

 

Cookie-instellingen