Samen maken we de oevers in de Drielsche Uiterwaarden natuurrijk

Samen de natuur verbeteren in de Drielsche Uiterwaarden

Langs de oevers van de Drielsche Uiterwaarden onderzoeken we waar we de riviernatuur kunnen verbeteren. Deze uiterwaarden, bij het dorp Driel, ten westen van Arnhem, liggen relatief hoog. Dat is terug te zien op historische kaarten: het was een strategische locatie voor militaire nederzettingen. Het is lang in gebruik geweest als gras- en bouwland. Nu willen we vooral dat de natuur hier de ruimte krijgt.

Het gebied van De Drielsche Uiterwaarden aan de Nederrijn-Lek ligt aan de zuidkant van de rivier. Eromheen ligt vooral agrarisch gebied. De uiterwaarden zijn gedeeltelijk onderdeel van het Gelders Natuurnetwerk, de groene ontwikkelingszone (GO) – de schakel tussen verschillende natuurgebieden - en van Natura 2000, een Europees beschermd gebied om de soortenrijkdom te behouden.
 

Waarom?

Een beter leefgebied voor dieren en planten die thuishoren rond de Nederrijn en de Lek, daar willen we samen voor zorgen. Diersoorten en planten ontbreken nu of komen beperkt voor in dit gebied. Daarom onderzoeken we nu waar we de riviernatuur kunnen verbeteren.  
 

Hoe?

Een natuurvriendelijke oever kunnen we ontwikkelen door meer begroeiing en variatie aan te brengen, of oevers minder steil te maken. Planten en dieren moeten zich weer thuis gaan voelen bij de rivier. Dan draagt de oever ook bij aan de biodiversiteit in het hele gebied. 

Maatregelen

Icoon Rivierhout plaatsen

Natuurvriendelijke oevers

Door menselijke ingrepen in onze wateren zoals stenen oevers is het leefgebied voor veel waterplanten en -dieren achteruitgegaan. Veel van het oorspronkelijke ondiepe, luwe water is verdwenen en daarmee een ecologisch waardevol leefgebied. Met natuurvriendelijke oevers brengen we dat leefgebied terug.
Lees meer

 
 

 

Nieuws over dit project

 

{"tabBasic":{"type":"items","urlProtocol":"http://","useUpdatesFilter":false,"itemType":"3","documentsDisplayType":"folders","twitterType":"username","listIcon":"icon-globe","topn":"4","orderBy":"contentPage_dateVisible DESC","showAvatar":true,"showUserName":true,"filterRetweets":false,"targetBlank":true,"personaliseItems":false,"followingOnly":false,"autoHide":false,"showOnlyFollowedUsers":false,"showOnlyFollowingUsers":false,"autoRefresh":false},"pageFilter":{"usePageFilter":true,"pages":"251142"},"layout":{"template":"carousel","showDescription":true,"showDescriptionInList":true,"showEventDescription":false,"showEventImage":false,"showAuthor":false,"showUpdater":false,"showMore":true,"showUserOccupation":false,"showUserExpertise":false,"showUserOrganization":false,"showUserMemo":false,"showDate":false,"showImages":false,"carouselCount":"3","carouselShowImages":true,"carouselSlideshow":false,"carouselAutoPlay":false,"carouselDelay":"4000"},"options":{"showAge":false,"showPastItems":true,"showItemsPer":"month"}}


Planning project

In de Drielsche Uiterwaarden bekijken we welke oevers het beste natuurvriendelijk te maken zijn. In de verkenningsfase bepalen we de beste locaties. Dan volgt een eerste ontwerp met onze ideeën hoe we dat het slimste kunnen doen. Het schetsontwerp is gereed en hebben wij aan het brede publiek gepresenteerd in een publieksbijeenkomst. De publieksbijeenkomst vond plaats op 23 mei 2023. Op dit moment werken we het schetsontwerp verder in detail uit.  

Gebiedsstudie 

Om tot een maatregel te komen dat goed bij de uiterwaarden past brengen we de karakteristieken van de uiterwaarden in beeld. Wij hebben een analyse gemaakt van de uiterwaarden. Deze analyse dient, samen met de ecologische opgave, als vertrekpunt voor het schetsontwerp. De meest relevante landschappelijke kenmerken en ruimtelijke beperkingen hebben wij op de website verwerkt tot kaartmateriaal. Via deze link ziet u het kaartmateriaal van de landschappelijke kenmerken en ruimtelijke beperkingen.

Participatie 

In de afgelopen periode hebben verschillende gesprekken met de omgeving plaatsgevonden over de KRW-opgave van Rijkswaterstaat binnen de Drielsche Uiterwaarden. Zo hebben we met de overheden, de grondeigenaren en -gebruikers en enkele andere betrokkenen onze plannen gedeeld en hun wensen geïnventariseerd. Alle input hebben we samengebracht tot een schetsontwerp welke door Rijkswaterstaat is geaccepteerd en die we nu met de omgeving willen delen. Het schetsontwerp vormt de basis voor de verdere uitwerking van de maatregel naar een voorlopig ontwerp.

Samenwerken en meedoen

Wil je meer weten over het project, of heb je een goed idee? Je kunt op twee manieren contact opnemen:
•    Vul het contactformulier in op de website
 

Samenwerkende partijen

Waterschap Vallei en Veluwe

 

Meer weten of zien?

De informatie volgt nog.

Contact

Vragen over dit project kunt u stellen per mail via loket-krwoost@arcadis.nl 

 

 

 

Cookie-instellingen