Samen vernieuwen we de Randwijkse Uiterwaarden en De Rauwert

Samen vernieuwen we de Randwijkse Uiterwaarden

In de Randwijkse Uiterwaarden onderzoeken we de mogelijkheden voor het aanleggen van natuurvriendelijke oevers willen. Dit gebied ligt aan de zuidkant van de Nederrijn-Lek, ter hoogte van Randwijk. Binnen de uiterwaarden loopt een zomerdijk en in de noordoosthoek staat een oude steenfabriek. Momenteel is het gebied met name in gebruik als (productie)grasland met een aantal akkers.

In 2010 is vanuit het programma Ruimte voor de Rivier ten westen van het gebied een hoogwatergeul aangelegd – bij het Lexkesveer - om een teveel aan water op te vangen en overstromingen te voorkomen. Daarbij is de voormalige dijk vervangen door een brug. In het verleden liep er al een nevengeul door het gebied, maar die is later losgeraakt van de rivier. Het overgrote deel van de uiterwaard is nu overstromingsvrij, ook dankzij een zomerkade. Overstromingen die er nog wel zijn, vinden voornamelijk plaats in de winter en het vroege voorjaar. 

Waarom?

Een beter leefgebied voor dieren en planten die thuishoren rond de Nederrijn en de Lek, daar willen we samen voor zorgen. Diersoorten en planten ontbreken nu of komen beperkt voor in dit gebied. Daarom onderzoeken we nu langs de oevers waar we de riviernatuur kunnen verbeteren. 

Hoe?

Een natuurvriendelijke oever kunnen we ontwikkelen door meer begroeiing en variatie aan te brengen, of oevers minder steil te maken. Planten en dieren moeten zich weer thuis gaan voelen bij de rivier. Dan draagt de oever ook bij aan de biodiversiteit in het hele gebied. 

Maatregelen

Natuurvriendelijke oevers

Door menselijke ingrepen in onze wateren zoals stenen oevers is het leefgebied voor veel waterplanten en -dieren achteruitgegaan. Veel van het oorspronkelijke ondiepe, luwe water is verdwenen en daarmee een ecologisch waardevol leefgebied. Met natuurvriendelijke oevers brengen we dat leefgebied terug.
Lees meer

 

Nieuws over dit project

 

{"tabBasic":{"type":"items","urlProtocol":"http://","useUpdatesFilter":false,"itemType":"3","documentsDisplayType":"folders","twitterType":"username","listIcon":"icon-globe","topn":"5","orderBy":"contentPage_dateVisible DESC","showAvatar":true,"showUserName":true,"filterRetweets":false,"targetBlank":true,"personaliseItems":false,"followingOnly":false,"autoHide":false,"showOnlyFollowedUsers":false,"showOnlyFollowingUsers":false,"autoRefresh":false},"pageFilter":{"usePageFilter":true,"pages":"250624"},"layout":{"template":"list","showDescription":true,"showDescriptionInList":false,"showEventDescription":false,"showEventImage":false,"showAuthor":false,"showUpdater":false,"showMore":true,"showUserOccupation":false,"showUserExpertise":false,"showUserOrganization":false,"showUserMemo":false,"showDate":true,"showImages":false,"carouselCount":"3","carouselShowImages":true,"carouselSlideshow":false,"carouselAutoPlay":false,"carouselDelay":"4000"},"options":{"showAge":false,"showPastItems":true,"showItemsPer":"month"}}

Schetsontwerp

In de afgelopen periode is er hard gewerkt om in samenspraak met grondeigenaren en overheden een schetsontwerp voor de Randwijksche Uiterwaarden tot stand te brengen. Via deze link kunt u het ontwerp en de dwarsdoorsnede bekijken. 

Een gedetailleerde kaart toont het plan voor ecologische en recreatieve ontwikkelingen langs de Nederrijn.

Planning project

Momenteel onderzoeken we welke oevers in aanmerking komen. Na vaststellig van de meest geschikte locatie(s) volgt de uitwerking van het schetsontwerp. Het ontwerp komt in samenspraak met overheden en direct betrokkenen tot stand. 

Gebiedsstudie 

Om te bepalen welke KRW-maatregel het beste bij het gebied past brengen we de karakteristieken van de uiterwaarden in beeld. Deze analyse en de ecologische opgave zijn het vertrekpunt voor het schetsontwerp. De meest relevante landschappelijke kenmerken en ruimtelijke beperkingen zijn verwerkt in kaartmateriaal. De kaarten van de gebiedsstudie vindt u via deze link.

Participatie 

In de afgelopen periode hebben wij met overheden, grondeigenaren en -gebruikers en andere betrokkenen onze plannen gedeeld en zijn wensen geïnventariseerd. Deze informatie is samengebracht tot een schetsontwerp en is onlangs geaccepteerd door Rijkswaterstaat. Het schetsontwerp vormt daarmee de basis voor het verder uitwerken naar een voorlopig ontwerp.

Samenwerken en meedoen

Wilt u meer weten over het project, of heeft u een goed idee? 

•           Vul het contactformulier in op de website

Samenwerkende partijen

 

 

Meer weten of zien?

Deze informatie volgt nog.

Contact

Vragen over dit project kunt u stellen per mail via loket-krwoost@arcadis.com 

 
Cookie-instellingen