Ontwerp juni 2017

Een kleurrijke tekening van de Loenensche Buitenpolder met waterpartijen, wandelpaden, en natuurgebieden.

Bekijk hier dit ontwerp in een groter formaat.

Het ontwerp voor de herinrichting van de Loenensche Buitenpolder is op bovenstaand figuur weergegeven.

De maatregelen bestaan uit:

 • creëren verbinding tussen de Waal en de oude rivierstrang van circa 20 meter breed met een wandelbrug;
 • aanleggen nieuwe afsluitbare verbinding van 3 m breed tussen de Waal en de voormalige zandwinplas, met daaroverheen een brugconstructie;
 • uitgraven oude rivierstrang en verlagen maaiveld langs strang;
 • ophogen percelen tegen de Waaldijk en uitvlakking van steilranden;
 • ophogen percelen tegen zomerkade;
 • aanpassen profiel gasleidingsdammen;
 • pleksgewijs ophogen van de zomerkade ten oosten van te realiseren open verbinding;
 • aanleggen van een oostwaartse dijkafrit;
 • realiseren hoogwatervluchtplaats op steenovenlocatie;
 • conserveren en herstellen oude uitlaatsluis en oude overlaat;
 • ontwikkelen nieuw struinpad aansluitend op bestaand struinpad.

Een eerste ontwerp is in 2015 gepresenteerd aan omwonenden en andere betrokkenen via een informatiebijeenkomst en een nieuwsbrief. Begin 2017 is het ontwerp verder uitgewerkt met daarin ook de doelen van Rijkswaterstaat die werkt aan het verbeteren van de waterkwaliteit in de Waal. Dit nieuwe ontwerp is in het voorjaar van 2017 opnieuw gepresenteerd aan omwonenden en betrokkenen.

De komende tijd worden de details verder uitgewerkt, vergunningenprocedures gestart en afspraken gemaakt met de uitvoerende partij.

Cookie-instellingen