Planning

2016 - 2017   
Om tot een haalbaar, betaalbaar en vergunbaar plan te komen, wordt een aantal stappen doorlopen. Het voorlopig ontwerp uit 2015 is de basis voor het verdere plan en ontwerpproces. Tijdens het vervolg ontwerpproces gaan we met verschillende partijen in en om het plangebied in gesprek over hun wensen en aandachtspunten. Waar mogelijk voegen we deze wensen toe aan het definitief ontwerp dat in het voorjaar van 2017 gereed is. Over het definitief ontwerp organiseren we een inloopavond om iedereen te informeren.

2017
Op basis van het definitief ontwerp worden de benodigde vergunningen aangevraagd voor de uitvoerende werkzaamheden in het terrein. Het gaat hier onder andere om een waterwetvergunning van Rijkswaterstaat (projectplan Waterwet) en Waterschap Rivierenland, een ontgrondingenvergunning van de provincie Gelderland en een omgevingsvergunning van de gemeente Overbetuwe. Daarnaast worden de uitvoeringsmaatregelen getoetst aan de Wet natuurbescherming. Op de aan te vragen vergunningen zijn zienswijzen mogelijk bij het bevoegd gezag.

2018
In maart is de aanbesteding gestart en zijn de opgestelde aanbestedingsstukken gepubliceerd. Hierna volgt de inschrijvingsfase en de beoordelingsfase. Het is de bedoeling dat voor de zomervakantie het werk gegund wordt aan een aannemer. Na de zomervakantie wordt er gestart met de uitvoeringswerkzaamheden in het terrein. Voorafgaande aan de uitvoeringswerkzaamheden wordt er een informatiebijeenkomst met excursie georganiseerd voor omwonenden en geïntreseerden. De planning is dat deze werkzaamheden voor zomer 2019 afgerond zijn.
 

Cookie-instellingen