Veelgestelde vragen

Zie hieronder een schematische weergave van het ontwerpproces van de schetsontwerpfase. De komende periode wordt de voorlopig ontwerpfase verder vormgegeven. Onderdeel van de voorlopige ontwerpfase is het uitvoeren van (veld)onderzoeken.  

 

Wij geven invulling aan het verbeteren van riviernatuur. De input die tijdens publieksbijeenkomsten verzameld is of op een andere wijze tot ons komt, wordt beoordeeld op haalbaarheid en realiseerbaarheid binnen de kaders van het project. Aanvullingen op het ontwerp die wij kansrijk achten leggen we voor aan Rijkswaterstaat. Zodra hierop een akkoord is gegeven nemen we de aanvulling mee in ons ontwerp. Sowieso krijgen de inbrengers van de input een terugkoppeling over wat met de inbreng is gedaan.   

Bij elk project wordt rekening gehouden met het 'meekoppelen' van andere maatregelen. Meekoppelkansen dragen niet direct bij aan het projectdoel maar kunnen onder voorwaarden wel tegelijkertijd worden uitgevoerd.   

Via onze website samenwerkenaanriviernatuur.nl kunt u zich opgeven voor de nieuwsvoorzieningen van Rijkswaterstaat. Die zal in de eerstkomende periode nog van algemene aard zijn, maar dan steeds meer worden toegespitst op specifieke rivieren, gebieden en/of uiterwaarden.   

Wanneer het ontwerp zich in een verder stadium bevindt organiseren, communiceren we hierover op onze website; www.samenwerkenaanriviernatuur.nl/Bosscherwaarden

Met de huidige kennis verwachten we in 2026 een start te maken met het realiseren van KRW-maatregel in de Bosscherwaarden. In 2027 moeten alle KRW-projecten zijn afgerond. Tijdens de uitwerking van het voorlopig ontwerp in 2023 en 2024 hopen we meer duidelijkheid te geven over de uitvoeringsplanning. 

Heeft u vragen of suggesties voor dit project, dan kunt u deze stellen per mail via  loket-krwoost@arcadis.com 

Nee, er wordt geen wandelroute gerealiseerd. Binnen het project wordt gekeken naar kansen voor riviernatuur, de nadruk ligt op het natuurvriendelijk maken van de oevers en niet op recreatie. Over de zomerkade loopt nu geen (officiële) wandelroute, dit zal zo blijven.

Ja, de zomerkade blijft behouden, de ligging en hoogte zal niet wijzigen.

Ons ontwerp focust zich op het realiseren van maatregelen om de KRW-doelen te behalen. Wij zijn op de hoogte van de andere ontwikkelingen die spelen in de uitwaard. Wij zijn hierover in contact om de raakvlakken scherp te hebben, maar hebben geen samenwerking.   

Wij zijn in gesprek met deze partijen. We inventariseren de wensen via 1-op-1 gesprekken en ontwerpsessies. Ook hebben we wensen opgehaald tijdens de informatiebijeenkomst van 13 juni 2023. Waar mogelijk proberen wij deze wensen mee te nemen in het ontwerp.  

Heeft u vragen of suggesties voor dit project, dan kunt u deze stellen per mail via  loket-krwoost@arcadis.com.  

De belofte aan de Europese Unie is in 2027 voldoende schoon en gezond water te hebben in het gehele gebied. Voor die tijd moet zowel de planstudie zijn afgerond en moeten alle projecten gerealiseerd zijn. Om deze doelstelling te halen is GROW nu al begonnen aan het starten van de ontwerpprocessen (van maatregelen in uiterwaarden) en uitvoeren van de voorbereidende onderzoeken.     

Nederland is het land van dammen, stuwen en gemalen. Dit soort oplossingen houden ons land veilig en welvarend. Maar ze hebben ook een keerzijde, want de ecologische waterkwaliteit gaat er door achteruit. Gezond water is belangrijk voor ons allemaal. Daarom zet Rijkswaterstaat zich in voor herstel van het waterleven in en langs de rivieren. Zo brengen we het water weer in balans.   

GROW staat voor Green Rivers Open Wonders en is een samenwerking van verschillende adviesbureaus die in opdracht van Rijkswaterstaat de ontwerpen maken voor de Bosscherwaarden.  

Cookie-instellingen