Toelichting schetsontwerp Amerongse Bovenpolder

Herstellen van riviernatuur 

De natuur in en rond rivieren vervult een belangrijke rol in Nederland. Onze rivieren zijn een leefgebied voor veel planten en dieren, leveren drinkwater voor de mens, beregeningswater voor de landbouw en vormen een waterbuffer in natte én droge tijden. Maar de riviernatuur is de afgelopen eeuwen flink achteruitgegaan ten gunste van veiligheid, scheepvaart en ander menselijk ingrijpen. Soorten planten en dieren zijn achteruitgegaan in aantal of zelfs verdwenen. Daarbij is de biodiversiteit ook afgenomen. Dat moet anders. Daarom zetten we ons in om de ecologische waterkwaliteit te verbeteren. De Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) is een van de programma’s die helpen de natuur te herstellen.    

Bovenpolder Amerongen: optimaliseren van natuurvriendelijke oevers 

Uiterwaard Amerongse Bovenpolder ligt aan de rechteroever van de Nederrijn (rkm 916 – 921) en ten zuiden van de plaats Amerongen. De uiterwaard is voor het grootste gedeelte onderdeel van de gemeente Utrechtse Heuvelrug het meest bovenstroomse deel is onderdeel van de gemeente Elst, wel is de uiterwaard geheel onderdeel van de provincie Utrecht.   

De uiterwaard is gelegen aan de Lekdijk, met dwars door de uiterwaard richting de veerpont de Rijnsteeg. Daarnaast grenst de uiterwaard met een scherpe steilrand aan het Amerongse Bos (Utrechtse Heuvelrug). Ook is kasteel Amerongen in de uiterwaard aanwezig met zichtbare elementen.  

De rivier ter plaatse van de uiterwaard kent een constant hoog zomerpeil en is direct bovenstrooms van stuwpand Amerongen gelegen. Hierdoor vindt enkel bij hogere afvoeren bij Lobith (open stuwen) een natuurlijk afzettingsproces plaats. De andere processen vinden plaats door de aanwezige scheepvaart op de rivier.  

Amerongse Bovenpolder is in het kader van het project Noordoever Nederrijn geleidelijk omgevormd tot natuurreservaat. Begin 2014 zijn de laatste natuurprojecten in deze uiterwaard afgerond. Het project Noordoever Nederrijn omvat de ontwikkeling van 40 km nieuwe natuur tussen Arnhem en Wijk bij Duurstede. Onderdeel hiervan is de kwelgeul in de uiterwaard die eerder gerealiseerd is in het kader van de KRW. 

Overige kenmerken binnen de Amerongse Bovenpolder zijn de aanwezige kwelplassen, die aan de bovenstroomse zijde is ontwikkeld met als doel het natuurlijk kwelproces te benutten voor de ontwikkeling natuur en fauna. Ook is een oude hank hersteld en verbonden in de richting van Elst in de vorm van een rivierkwelgeul. Daarnaast is de uiterwaard kenmerkend voor het rijke mozaïek van vegetatie en structuren zoals water, moeras, grazige vegetaties, ruigte, struweel en bos.  

Natuurvriendelijke oevers 

Natuurvriendelijke oevers zijn oevers waar de natuur de ruimte krijgt. Afhankelijk van waar we de oever herstellen, ziet hij er anders uit. Van een licht glooiende oever vol met vegetatie, geschikt voor bijvoorbeeld libellen en rietvogels, tot een steile onbegroeide wand langs de rivier waarin karakteristieke vogelsoorten zoals de oeverzwaluw of de ijsvogel geschikte broedplekken vinden. En alles daartussenin.  

Het schetsontwerp 

Het toekomstbeeld van de natuurvriendelijke oeverontwikkeling binnen de Amerongse Bovenpolder kunt u zien in het schetsontwerp. Op dit moment zitten we in de ontwerpfase. Dat betekent dat er afgelopen tijd gesprekken zijn gevoerd met verschillende mensen die met het gebied te maken hebben en grondeigenaren in de uiterwaard. De verschillende wensen van hen én de doelen van de Kaderrichtlijn Water zijn in het schetsontwerp verwerkt.    

Ontwerp Amerongse Bovenpolder 

Het is de bedoeling om de oevers ter plaatse van de KRW-opgave met een lengte van circa 2.500 m natuurvriendelijk te maken of te optimaliseren. In de huidige situatie zijn afwisselend kribvakken en gestrekte oevers aanwezig. Het realiseren van de natuurvriendelijke oevers vindt plaats door de gestrekte oevers om te vormen naar kribvakken en de huidige kribvakken verder te ontstenen. Op een aantal locaties is het ontstenen de ingreep op de locatie. Bij de gestrekte oevers benedenstrooms van de veerpont wordt de oever ontsteend en vervolgens verondiept. De bestaande kribvakken in de buitenbocht worden verder geoptimaliseerd door middel van de kerfkribverlaging te vergroten en te verbreden en de vooroeverconstructie verder te optimaliseren. De exacte vorm van verondiepen en optimaliseren wordt in de VO-fase verder verkend.   

Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer over cookies in onze cookieverklaring.


Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens en zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Deze cookies zijn van aanbieders van externe content op deze website. Denk aan film, marketing- en/of tracking cookies.