Veelgestelde vragen Amerongse Bovenpolder

Zie hieronder een schematische weergave van het ontwerpproces van de schetsontwerpfase. De komende periode wordt de voorlopig ontwerpfase verder vormgegeven. Onderdeel van de voorlopige ontwerpfase is het uitvoeren van (veld)onderzoeken.  

Wij geven invulling aan het verbeteren van riviernatuur. De input die via het contactformulier op de website of tot andere wijze tot ons komt, wordt beoordeeld op haalbaarheid en realiseerbaarheid binnen de kaders van het project. Aanvullingen op het ontwerp die wij kansrijk achten leggen we voor aan Rijkswaterstaat. Zodra hierop een akkoord is gegeven nemen we de aanvulling mee in ons ontwerp. Sowieso krijgen de inbrengers van de input een terugkoppeling over wat met de inbreng is gedaan  

Bij elk project wordt rekening gehouden met het 'meekoppelen' van andere maatregelen. Meekoppelkansen dragen niet direct bij aan het projectdoel maar kunnen onder voorwaarden wel tegelijkertijd worden uitgevoerd.   

Via onze website samenwerkenaanriviernatuur.nl kunt u zich opgeven voor de nieuwsvoorzieningen van Rijkswaterstaat. Die zal in de eerstkomende periode nog van algemene aard zijn, maar dan steeds meer worden toegespitst op specifieke rivieren, gebieden en/of uiterwaarden.   

Wanneer het ontwerp zich in een verder stadium bevindt organiseren, communiceren we hierover op onze website.

Met de huidige kennis verwachten we in 2026 een start te maken met het realiseren van KRW-maatregel in de Moerbergse waard. In 2027 moeten alle KRW-projecten zijn afgerond. Tijdens de uitwerking van het voorlopig ontwerp in 2023 en 2024 hopen we meer duidelijkheid te geven over de uitvoeringsplanning. 

Heeft u vragen of suggesties voor dit project, dan kunt u deze stellen per mail via  loket-krwoost@arcadis.com 

Met een natuurvriendelijke oever willen we de natuur verbeteren, zodat er meer verschillende planten en dieren kunnen leven. Het belangrijkste doel van dit plan is om de natuur gezond te houden. We onderzoeken momenteel of de vismogelijkheden kunnen blijven bestaan.

De natuurvriendelijke oever wordt gerealiseerd ten behoeve van de natuur. Zo wordt het rivierengebied gevarieerder en rijker aan planten en dieren. In de uitwerking van het ontwerp is de ecologische kwaliteit de basis. Recreatieve (neven)activiteiten worden niet meegenomen in het ontwerp, dit is namelijk geen doel binnen de planvorming. 

Om meerdere reden proberen wij zo veel als mogelijk rekening te houden met de aanwezigheid van recreatie en recreatievaart in de gebieden waar wij ontwerpen voor opstellen. Allereerst veroorzaken vaartuigen golfslag die niet wenselijk is voor de plant- en diersoorten waarvoor wij de natuurvriendelijke oevers ontwerpen. Dit geldt zowel voor recreatievaartuigen als de grotere beroepsvaart. In het ontwerp proberen we daarom daar waar mogelijk toepassingen te bedenken die het effect van de golfslag verminderen.

Ten tweede houden wij rekening met bestaande en mogelijk toenemende recreatiedruk, omdat dit ook effect kan hebben op de natuurvriendelijke oevers. Het is voor de nieuw te realiseren natuur niet wenselijk dat mensen gebruik maken van de oevers of deze veelvuldig betreden. Daar waar mogelijk proberen wij de oevers niet aantrekkelijker te maken voor recreanten, zodat zij geen gebruik gaan maken van de oevers.

Wij zijn in gesprek met deze partijen. We inventariseren de wensen via 1-op-1 gesprekken, ontwerpsessies en via het contactformulier op deze website. Waar mogelijk proberen wij deze wensen mee te nemen in het ontwerp.  

 

Heeft u vragen of suggesties voor dit project, dan kunt u deze stellen per mail via  loket-krwoost@arcadis.com of via het contactformulier.  

De belofte aan de Europese Unie is in 2027 voldoende schoon en gezond water te hebben in het gehele gebied. Voor die tijd moet zowel de planstudie zijn afgerond en moeten alle projecten gerealiseerd zijn. Om deze doelstelling te halen is GROW nu al begonnen aan het starten van de ontwerpprocessen (van maatregelen in uiterwaarden) en uitvoeren van de voorbereidende onderzoeken.   

Nederland is het land van dammen, stuwen en gemalen. Dit soort oplossingen houden ons land veilig en welvarend. Maar ze hebben ook een keerzijde, want de ecologische waterkwaliteit gaat er door achteruit. Gezond water is belangrijk voor ons allemaal. Daarom zet Rijkswaterstaat zich in voor herstel van het waterleven in en langs de rivieren. Zo brengen we het water weer in balans.   

GROW staat voor Green Rivers Open Wonders en is een samenwerking van verschillende adviesbureaus die in opdracht van Rijkswaterstaat de ontwerpen maken voor de Amerongse Bovenpolder.  

Cookie-instellingen