Toelichting schetsontwerp Koekoeksche Waard

Herstellen van riviernatuur 

De natuur in en rond rivieren vervult een belangrijke rol in Nederland. Onze rivieren zijn een leefgebied voor veel planten en dieren, leveren drinkwater voor de mens, beregeningswater voor de landbouw en vormen een waterbuffer in natte én droge tijden. Maar de riviernatuur is de afgelopen eeuwen flink achteruitgegaan ten gunste van veiligheid, scheepvaart en ander menselijk ingrijpen. Soorten planten en dieren zijn achteruitgegaan in aantal of zelfs verdwenen. Daarbij is de biodiversiteit ook afgenomen. Dat moet anders. Daarom zetten we ons in om de ecologische waterkwaliteit te verbeteren. De Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) is een van de programma’s die helpen de natuur te herstellen.    

Koekoeksche Waard: optimaliseren van natuurvriendelijke oevers 

De uiterwaard Koekoeksche Waard ligt aan de linkeroever van de Lek, ten westen van het dorp Ameide en noorden van Tienhoven. Het is onderdeel van de gemeente Vijfheerenlanden, Molenlanden (en voormalig Zederik) in de provincie Utrecht (bovenstrooms) en Zuid-Holland (benedenstrooms).  

In de binnenbocht van de rivier ligt camping De Koekoek. In benedenstroomse richting is een groot deel van de uiterwaard in particulier eigendom of natuurgebied.  

De Koekoeksche Waard is onderdeel van de Natura 2000 en voor een groot deel onderdeel van het Natuurnetwerk Nederland (NNN). Het gebied bestaat voornamelijk uit natuurgebied (grasland, glanshaverhooiland, struweel) en delen met een agrarische functie (voornamelijk mais). Ook heeft het gebied ecologisch waardevolle beheertypen zoals glanshaverhooiland, kruiden- en faunarijkgrasland en dynamisch moeras.  

Natuurvriendelijke oevers 

Natuurvriendelijke oevers zijn oevers waar de natuur de ruimte krijgt. Afhankelijk van waar we de oever herstellen, ziet hij er anders uit. Van een licht glooiende oever vol met vegetatie, geschikt voor bijvoorbeeld libellen en rietvogels, tot een steile onbegroeide wand langs de rivier waarin karakteristieke vogelsoorten zoals de oeverzwaluw of de ijsvogel geschikte broedplekken vinden. En alles daartussenin.  

Het schetsontwerp 

Het toekomstbeeld van de natuurvriendelijke oeverontwikkeling binnen de Koekoeksche Waard kunt u zien in het schetsontwerp. Op dit moment zitten we in de ontwerpfase. Dat betekent dat er afgelopen tijd gesprekken zijn gevoerd met verschillende mensen die met het gebied te maken hebben en grondeigenaren in de Koekoeksche Waard. De verschillende wensen van hen én de doelen van Kaderrichtlijn Water zijn in het schetsontwerp verwerkt. Een gedetailleerdere versie van het schetsontwerp en de dwarsdoorsnedes zijn via de links in te zien.    

Een schetsontwerp toont de planningslocaties langs de rivier de Lek, inclusief zones voor bestaande en nieuwe projecten.

Cookie-instellingen