Kennisgeving voornemen en participatie Polder De Eendracht

Kennisgeving voornemen en participatie Polder De Eendracht, gemeente Vijfheerenlanden*

*de reageertermijn is gesloten.

Op 18 september 2023  is de kennisgeving voor het project Polder de Eendracht  gepubliceerd. Dit houdt in dat het project officieel bekend is gemaakt op de digitale omgeving van de Staatscourant. De kennisgeving stelt eenieder in de gelegenheid op de hoogte te zijn van het project en hierover mee te denken. Hieronder leest u de tekst van de kennisgeving.  

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat heeft het voornemen om een verkenning uit te voeren naar de verbetering van de ecologische waterkwaliteit binnen de Polder De Eendracht. Het gaat hier om een nationale opgave vanuit de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW). Een mogelijke oplossing voor deze opgave in de fysieke leefomgeving is de aanleg van een natuurvriendelijke oever in Polder De Eendracht. Hiervoor zal op grond van de huidige inzichten een projectbesluit worden genomen, zoals bedoeld in artikel 5.44 van de Omgevingswet die op 1 januari 2024 van kracht wordt. Met deze
kennisgeving wordt iedereen geïnformeerd en uitgenodigd om mee te denken over de verkenning van oplossingsrichtingen, waaronder de mogelijke aanleg van een natuurvriendelijke oever. Ook beschrijft de kennisgeving hoe u kunt reageren en waar u informatie kunt vinden.

Wat is de opgave? 

De opgave voor Polder De Eendracht is onderdeel van een groter programma dat Rijkswaterstaat uitvoert in het kader van de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW), in opdracht van de Minister van Infrastructuur en Waterstaat. Het doel van deze richtlijn is om uiterlijk in 2027 de ecologische waterkwaliteit van onze
rivieren, meren, beken, kustzones en bijbehorende grondwateren op orde te hebben. Door allerlei ingrepen in het riviersysteem ten behoeve van onder andere hoogwaterveiligheid, scheepvaart, landbouw en drinkwater is het leefgebied van veel dier- en plantensoorten verdwenen of achteruitgegaan. Met diverse maatregelen wordt het riviersysteem weer meer in balans gebracht met de natuur. Sinds 2009 zijn al verschillende maatregelen uitgevoerd. In april 2020 heeft de Minister van Infrastructuur en Waterstaat
het maatregelpakket van kansrijke maatregelen geactualiseerd en opnieuw vastgesteld. Deze maatregelen worden nu door Rijkswaterstaat verder verkend en vervolgens tot planuitwerking gebracht. De opgave op dit deel van de Nederrijn-Lek is het verbeteren van de ecologische waterkwaliteit door
het creëren van leefgebied voor verschillende dier- en plantensoorten die thuishoren in dit deel van het riviersysteem van de Nederrijn-Lek, maar daar nu ontbreken of nog maar beperkt voorkomen. Het waarborgen van een goede waterkwaliteit is in de Nationale Omgevingsvisie aangemerkt als een nationaal belang. Een goede waterkwaliteit is nodig om het water te kunnen inzetten voor verschillende gebruiksfuncties, inclusief de ontwikkeling van natuur. Europese richtlijnen (zoals de KRW en Natura 2000) dragen hier in belangrijke mate aan bij.

Kenmerken van het gebied Polder De Eendracht 

Uiterwaard Polder De Eendracht ligt aan de linkeroever van de Lek. De uiterwaard bevindt zich direct
ten westen van Vianen en de snelweg A2. De uiterwaard is onderdeel van de gemeente Vijfheerenlanden
in de provincie Utrecht, gelegen aan de Middelwaard (dijk). Aan de bovenstroomse zijde (westen van
de A2) liggen een tweetal zandwinplassen (recreatieplas en jachthaven) en benedenstrooms ligt een
getijdegeul, de Kersbergsrak. Het overgrote deel van de uiterwaard bestaat verder uit landbouwpercelen
(graslanden). Langs vrijwel de gehele oever is een zomerkade aanwezig welke dicht langs de oever ligt.
Verder is de uiterwaard voor een groot gebied onderdeel van het nog nader uit te werken en ontwikkelen
Natuurnetwerk Nederland (NNN). De uiterwaard is niet aangemerkt als Natura 2000-gebied. Het natuurgebied Kersbergsrak is een ontwikkeld NNN-gebied. De oevers zijn weinig natuurlijk: deze zijn deels gestrekt en in steen gelegd, deels liggen er kribben met zandoevers ertussen. In enkele kribvakken zijn de oevers ook met steen versterkt.

Mogelijke oplossingsrichting: aanleg van een natuurvriendelijke oever 

De aanleg van een natuurvriendelijke oever kan een bijdrage leveren aan de realisatie van de KRW- opgave op dit deel van de Nederrijn-Lek. Door de oevers natuurvriendelijker in te richten met minder verharding, meer natuurlijke onderwaterstructuren en door luwtes te creëren, ontstaat er meer leefgebied voor soorten als de rivierrombout en andere onderwaterdiertjes, water- en oeverplanten en voor vis- soorten zoals winde en rivierprik. Zo vergroot de maatregel de rijkdom aan kenmerkende soorten in de rivier. 

Participatie 

Bij het versterken van de riviernatuur heeft Rijkswaterstaat oog voor alle relevante belangen zoals wonen, werken en recreëren en voor de mogelijkheid om kansen te benutten. De maatregelen moeten passen bij de lokale omstandigheden en ontwikkelingen in een gebied. Om tijdig te bepalen welke maatregelen bij een gebied passen, hebben we de kennis nodig van de mensen die zich verbonden voelen met het gebied. Zo kunnen we samen zoeken naar oplossingen en draagvlak. Daarom nodigen we iedereen uit om mee te denken, suggesties te doen en ideeën in te brengen, binnen de kaders van de opgave. Dat doen we door informatie te verstrekken over doelen en status, en informatie over het gebied op te halen. We zetten daarvoor onze website, www.samenwerkenaanriviernatuur.nl, in en het contact met de om- gevingsmanager die de belangen van het gebied behartigt. In opdracht van Rijkswaterstaat onderzoekt het samenwerkingsverband GROW (Arcadis, Antea Group, HKV Lijn in water en Bureau Waardenburg) de haalbaarheid van een natuurvriendelijke oever als mogelijke oplossing in Polder De Eendracht. In de afgelopen tijd zijn in het kader van de verkenning andere overheidsorganisaties zoals provincie Utrecht, de gemeente Vijfheerenlanden en waterschap Rivierenland al benaderd. Ook is bij particuliere grondeigenaren en -gebruikers in het gebied relevante informatie over Polder De Eendracht opgehaald. Vervolgens is met behulp van diverse specialisten een gedetailleerde analyse van het gebied en een schetsontwerp opgesteld.

Waarover kunt u meedenken? 

Tijdens de verkenning vergaart Rijkswaterstaat kennis over de aard van de opgave, de voor de fysieke leefomgeving relevante ontwikkelingen en de mogelijke oplossingen voor die opgave. Rijkswaterstaat vraagt iedereen middels deze kennisgeving mee te denken, suggesties te doen, ideeën in te brengen en eventuele alternatieven aan te dragen voor de mogelijke oplossing van een natuurvriendelijke oever in Polder De Eendracht. De aangedragen oplossingen worden door Rijkswaterstaat in redelijkheid in be- schouwing genomen aan de hand van een aantal uitgangspunten. De aangedragen oplossing moet: 

1. redelijkerwijs een oplossing bieden voor de genoemde KRW-opgave; 
2. technisch uitvoerbaar en juridisch haalbaar zijn; 
3. beheerbaar zijn door Rijkswaterstaat; 
4. geen afbreuk doen aan de ruimtelijke kwaliteit en de waarden in het gebied; 
5. passen binnen het vastgestelde budget en de planning die leidt tot realisatie uiterlijk in 2027. 

We horen graag uw reactie op onder meer de volgende vragen: 

  • Onderkent u de urgentie en het belang van de benoemde opgave
  • Op welke manier wilt u betrokken worden?
  • Vindt u dat voor de KRW-opgave in dit gebied de juiste oplossingsrichting wordt onderzocht of heeft u nog aanvullingen of andere ideeën hierover?
  • Welke aandachtspunten heeft u voor de uit te voeren onderzoeken of inschakeling van deskundi- gen?

Hoe kunt u meedenken? 

Gedurende het gehele project organiseren we mogelijkheden om te participeren. Op de website kunt u hier meer over lezen. Concreet voor deze fase van het project vragen wij u tot uiterlijk 28 oktober 2023 schriftelijk en/of mondeling te reageren op de opgave, de mogelijke oplossingsrichting en het schetsontwerp. 

Publieksbijeenkomst 

Iedereen kan participeren bij de oplossing voor de genoemde opgave. U bent van harte welkom bij onze (online) publieksbijeenkomsten. De eerstvolgende publieksbijeenkomst zal plaatsvinden op dinsdag 3 oktober 2023. Meer informatie over de publieksbijeenkomst wordt gepubliceerd op de website www.samenwerkenaanriviernatuur.nl/pdeb. Daar staat ook beschreven hoe u zich kunt inschrijven voor deze publieksbijeenkomst. Tijdens de publieksbijeenkomst wordt u geïnformeerd over het KRW- programma en het tot op heden gevoerde proces. Ook kunt u reageren op een schetsontwerp, waarin de optie van het herstel van een natuurvriendelijke oever in beeld is gebracht. Daarnaast kunt u andere ideeën, alternatieven en kansen aandragen. 

Reageer schriftelijk of mondeling 

U kunt op drie manieren reageren op deze kennisgeving:
1. Digitaal
Mail naar: sarn@rws.nl
2. Mondeling
Denk mee tijdens een publieksbijeenkomst of tijdens een keukentafelgesprek met de Omgevingsmanager van het gebied. U kunt contact met hem/haar opnemen via het emailadres sarn@rws.nl.
3. Per post
Stuur een gefrankeerde brief naar:
Rijkswaterstaat
t.a.v. KRW Oost Nederland project Polder de Eendracht Postbus 2232 3500 GE Utrecht

Wat gebeurt er met uw reactie en hoe verloopt de procedure? 

U ontvangt een ontvangstbevestiging op uw inbreng. Uw inbreng wordt betrokken bij de verkenning. Als u een mogelijke oplossing voor de opgave aandraagt, heeft u de mogelijkheid de Minister te ver- zoeken om advies te vragen aan een onafhankelijke deskundige. De Minister beslist aan de hand van de eerder beschreven uitgangspunten of uw voorgedragen mogelijke oplossing redelijkerwijs in be- schouwing moet worden genomen. 

Er zal voor dit project geen voorkeursbeslissing worden genomen als bedoeld in artikel 5.49 van de Omgevingswet. Na afronding van de verkenning zal in de planuitwerkingsfase een verdere uitwerking worden gedaan in een voorlopig ontwerp dat de basis vormt voor een ontwerp-projectbesluit. Dit ont- werp-projectbesluit wordt naar verwachting in de loop van 2024 ter inzage gelegd en hiertegen kan eenieder zienswijzen naar voren brengen. In de reactienota bij het ontwerp-projectbesluit wordt terug- gekoppeld wat er met uw inbreng is gedaan. Na vaststelling wordt het definitieve projectbesluit ter in- zage gelegd. Hiertegen kunnen rechtsmiddelen worden aangewend. 

Meer informatie? 

Op de website www.samenwerkenaanriviernatuur.nl vindt u actuele informatie over het KRW-programma om op de hoogte te blijven. Op de projectpagina voor Polder De Eendracht (www.samenwerkenaanri- viernatuur.nl/pdeb) is specifieke informatie te vinden over de opgave, nadere achtergrondinformatie over het gebied en de participatiemogelijkheden. 

Cookie-instellingen