Veelgestelde vragen

De KRW richt zich op het verbeteren van riviernatuur. De oevers worden zo aangepast dat het voordelig is voor het onderwaterleven, maar niet geschikt voor de ganzen. Door de getijdewerking van de rivier kunnen ganzen er niet broeden. Ganzen vinden vooral voedsel op graslanden, en daar verandert niets aan.

De oevers lopen flauw af naar de rivier. Deze oevers, bedekt met zand en modder, zijn niet geschikt voor watersporters. In de volgende fase wordt de schets van de oevers verder uitgewerkt.

Wij zijn in gesprek met deze partijen. We inventariseren de wensen via 1-op-1 gesprekken en ontwerpsessies. Ook hebben we ideeën opgehaald tijdens de informatiebijeenkomst van 3 oktober 2023. Waar mogelijk proberen wij deze wensen mee te nemen in het ontwerp.  

Heeft u vragen of suggesties voor dit project, dan kunt u deze stellen per mail via  loket-krwoost@arcadis.com. 

We stemmen regelmatig af met overheden (gemeente, waterschap, provincie) en terrein beherende organisaties om eventuele overlap met andere projecten te bespreken. Op dit moment is er geen ander project in de Eendracht dat overlap heeft met de KRW-opgave. 

Voor de aanleg van de natuurvriendelijke oever zal de zomerkade langs de oever deels worden verplaatst om voldoende ruimte te creëren voor de aanleg van de natuurvriendelijke oever. Op het schetsontwerp is zichtbaar waar deze verschuiving plaatsvindt, zie link.  

Nee, er worden geen wandelroutes gerealiseerd.  

Heeft u vragen of suggesties voor dit project, dan kunt u deze stellen per mail via  loket-krwoost@arcadis.com . 

Met de huidige kennis verwachten we in 2026 een start te maken met het realiseren van KRW-maatregel in de Eendracht. Het streven is om in 2027 moeten alle KRW-projecten zijn afgerond. Tijdens de uitwerking van het voorlopig ontwerp in 2023 en 2024 hopen we meer duidelijkheid te geven over de uitvoeringsplanning.   

Via onze website samenwerkenaanriviernatuur.nl kunt u zich opgeven voor de nieuwsvoorzieningen van Rijkswaterstaat. Die zal in de eerstkomende periode nog van algemene aard zijn, maar dan steeds meer worden toegespitst op specifieke rivieren, gebieden en/of uiterwaarden.    

Wanneer het ontwerp zich in een verder stadium bevindt organiseren, communiceren we hierover op onze website. 

De input die tijdens publieksbijeenkomsten verzameld is of op een andere wijze tot ons komt, wordt beoordeeld op haalbaarheid en realiseerbaarheid binnen de kaders van het project. Aanvullingen op het ontwerp die wij kansrijk achten leggen we voor aan Rijkswaterstaat. Zodra hierop een akkoord is gegeven nemen we de aanvulling mee in ons ontwerp. Inbrengers krijgen terugkoppeling op wat er met de inbreng is gedaan. 

Bij elk project houden wij rekening met de mogelijkheid om andere maatregelen te combineren. Deze meekoppelkansen dragen misschien niet direct bij aan het projectdoel maar kunnen onder bepaalde voorwaarden wel tegelijkertijd worden uitgevoerd.

De schetsontwerpfase is afgerond. De komende periode wordt de voorlopig ontwerpfase verder vormgegeven. In grote lijnen ziet dit proces eruit zoals aangegeven in het schema van de voorlopige ontwerpfase

GROW staat voor Green Rivers Open Wonders en is een samenwerking van verschillende adviesbureaus die in opdracht van Rijkswaterstaat de ontwerpen maken voor de Eendracht. 

Nederland is het land van dammen, stuwen en gemalen die ons land veilig en welvarend houden. Maar deze oplossingen hebben ook negatieve effecten voor de waterkwaliteit. Gezond water is belangrijk voor ons allemaal. Daarom zet Rijkswaterstaat zich in voor herstel van het waterleven in en langs de rivieren. Zo brengen we het water weer in balans.   

De belofte aan de Europese Unie is om voldoende schoon en gezond water in Nederland te hebben, inclusief het gebied de Eendracht. Het streven is om vóór 2027 zowel de planstudie en de realisatie van de projecten gereed te hebben. Om deze doelstelling te halen is GROW begonnen aan het ontwerpproces en het uitvoeren van voorbereidende onderzoeken.

Cookie-instellingen