Brummensche Waarden

Samen verbeteren we de riviernatuur in de Brummensche Waarden

De Brummensche Waarden is gelegen aan de westzijde van de IJssel. Het gebied ligt tussen Dieren en Brummen en is direct verbonden met het dorp Leuvenheim. Kenmerkend voor het gebied zijn de oude kronkelwaarden: een afwisseling van lage delen waar vroeger geulen stroomden en hogere ruggen van zand daarlangs. Dit agrarische natuurgebied is in bezit van verschillende privé-eigenaren en van overheidspartijen. De Brummensche Waarden liggen in het Natura 2000-gebied Rijntakken. 

Waarom

Een beter leefgebied voor dieren en planten die thuishoren rond de IJssel, daar willen we samen voor zorgen. Sommige van deze diersoorten en planten ontbreken nu of komen beperkt voor in dit gebied. Daarom onderzoeken we langs de oevers waar we de riviernatuur kunnen verbeteren. Zo dragen we bij aan het doel van de Kaderrichtlijn Water om de waterkwaliteit op orde te krijgen.

Hoe

Om dieren en planten in de Brummensche Waarden een fijne leefomgeving te bieden, willen we de natuurlijke beekmonding van de Leuvenheimse Beek herstellen. Op dit moment stroomt er nog maar weinig water door de Leuvenheimse Beek. Als we de beekmonding herstellen, stroomt het water beter door. Dat heeft weer een positief effect op de leefomgeving van planten en dieren.

Verder willen we de geul nabij ‘De Schans’ aan bovenstroomse zijde verbinden met de IJssel. Zo zorgen we ervoor dat het water in de geul mee stroomt met de rivier. Omdat het water in de geul langzamer stroomt, kunnen hier andere planten en dieren leven.

Maatregelen

 

Geulen en strangen aanleggen of verbeteren

We graven bestaande, natuurlijke nevengeulen en strangen opnieuw uit en verbinden ze beter met de rivier. Ook leggen we nieuwe geulen en strangen met ondiep water aan. Dat doen we in deze uiterwaarden. Hierdoor wordt het rivierengebied een rijkere leefomgeving voor planten en dieren.

Lees meer

 

Beekmondingen herstellen

We herstellen beekmondingen om te zorgen voor geleidelijke overgangen die het waterleven helpen. Opgeworpen barrières voor vissen halen we weg of veranderen we, zodat beken weer een goede plek worden om te zwemmen en te paaien.

Lees meer

 
 

Gerelateerd nieuws

Zodra er nieuws is over de ontwikkeling in de Brummensche Waarden, laten we dat hier weten.

Planning

We zijn bezig met het maken van een schetsontwerp. Deze verwachten we in de zomer van 2024 gereed te hebben. Na acceptatie van het schetsontwerp door Rijkswaterstaat organiseren we een publieksbijeenkomst waarin we het schetsontwerp presenteren. Deze bijeenkomst zal na de zomervakantie plaatsvinden. Vervolgens beginnen we met het maken van een voorlopig ontwerp. 

Samenwerken en meedoen

Wil je meer weten over het project of heb je een goed idee? Je kunt op twee manieren contact met ons opnemen:

•           Vul het contactformulier in op de website

•           Bezoek een van onze bijeenkomsten. De datum en locatie van deze bijeenkomsten komen nog op deze website te staan.

 

Samenwerkende partijen

Rijkswaterstaat is verantwoordelijk voor het uitwerken en uitvoeren van de KRW-maatregelen en is daarmee ook de trekker van dit project. Staatsbosbeheer trekt daarin samen op. Provincie Gelderland is verantwoordelijk voor het behoud van de natuur, cultuurhistorie en het landschap en toetst de plannen op deze thema's. Gemeente Brummen besluit over de nodige vergunningen. Particuliere grondeigenaren werken ook samen met deze partijen. 

logo rijkswaterstaat

 

logo Gemeente Brummen

 
Cookie-instellingen