Samen verbeteren we de riviernatuur in de Buitenwaarden Wijhe

Samen verbeteren we de riviernatuur in  de Buitenwaarden Wijhe 

Buitenwaarden Wijhe ligt in de uiterwaarden langs de IJssel, tussen de passantenhaven van Wijhe en een versmalling van de uiterwaarden richting het noordelijker gelegen Herxen. Buitenwaarden Wijhe bestaat grotendeels uit natuurlijk grasland met waterpartijen. De twee grootste waterplassen ontstonden ooit door kleiwinning. In het zuidelijke gedeelte van het gebied ligt nog een oude geul van de IJssel. Het grootste deel van de Buitenwaarden Wijhe is in eigendom van Staatsbosbeheer. 

Waarom?

Door allerlei ingrepen in het riviersysteem ten behoeve van onder andere hoogwaterveiligheid, scheepvaart, landbouw en drinkwater is het leefgebied van veel dier- en plantensoorten verdwenen of achteruitgegaan. Daarom onderzoeken we waar we de riviernatuur kunnen verbeteren. Zo dragen we bij aan het doel van de Kaderrichtlijn Water om de waterkwaliteit op orde te krijgen. 

Hoe?

Door de bestaande wateren in Buitenwaarden Wijhe met elkaar en de rivier te verbinden kan een meestromende nevengeul worden gerealiseerd. Hierdoor worden natuurlijke processen van erosie en sedimentatie van zand hersteld en wordt de variatie aan stroming, diepte en helderheid van water in de uiterwaard vergroot. Zo ontstaan gebieden met ondiep, stromend water, dat zuurstofrijk is en geschikt leefgebied vormt voor zeldzame en beschermde soorten als barbeel en sneep. Op deze manier verbetert de ecologische waterkwaliteit op dit deel van de IJssel.    

Door de oever natuurvriendelijker in te richten met minder verharding en meer natuurlijke onderwaterstructuren, ontstaat er meer leefgebied voor soorten als de rivierrombout en andere onderwaterdiertjes, water- en oeverplanten en voor vissoorten zoals winde en rivierprik. Zo vergroot de maatregel de rijkdom aan kenmerkende soorten in de rivier.   

Maatregelen

Geulen en strangen aanleggen

We graven bestaande, natuurlijke nevengeulen en strangen opnieuw uit en verbinden ze beter met de rivier. Ook leggen we nieuwe geulen en strangen met ondiep water aan. Dat doen we in deze uiterwaarden. Hierdoor wordt het rivierengebied een rijkere leefomgeving voor planten en dieren.
Lees meer

Natuurvriendelijke oevers

Door menselijke ingrepen in onze wateren zoals stenen oevers is het leefgebied voor veel waterplanten en -dieren achteruitgegaan. Veel van het oorspronkelijke ondiepe, luwe water is verdwenen en daarmee een ecologisch waardevol leefgebied. Met natuurvriendelijke oevers brengen we dat leefgebied terug.
Lees meer

Cookie-instellingen